Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 378 | 49-59

Article title

Płaca minimalna – instytucjonalna korekta niedoskonałości mechanizmu rynkowego?

Content

Title variants

EN
Minimum wage – institutional correction of the market failure?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca w modelu doskonale konkurencyjnym oddzielona jest od człowieka i sprowadzona do roli zasobu postrzeganego na równi z kapitałem. W tym ujęciu praca podlega wycenie mechanizmu rynkowego, a jedynym kryterium jej oceny staje się użyteczność. Postrzeganie pracy z perspektywy godności człowieka pracy rodzi konieczność instytucjonalnej ochrony wartości pracy. Państwo, które jest strażnikiem ładu społecznego i ekonomicznego, ma obowiązek chronić podstawowe prawa własności wynikające z pracy. Takim prawem jest m.in. prawo do minimalnego wynagrodzenia z pracy.
EN
Work in a perfectly competitive model is separated from the human being and reduced to the role of the resource, perceived as equal to capital. In this approach, the work is subject to the valuation of the market mechanism, and utility becomes the only criterion for its assessment. Perceiving work from the point of view of human dignity raises the need for institutional protection of the value of work. The state, which is the guardian of the social and economic order, is obliged to protect basic property rights resulting from work. Such a right is, among others, the right to a minimum wage from work.

Year

Volume

378

Pages

49-59

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Mikroekonomii
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Mikroekonomii

References

 • Blaug M. (1997), Economic Theory in Retrospect, Fifth edition, University Press, Cambridge.
 • Borkowska S. (1997), Prawo do wynagrodzenia godziwego (część I), „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2, s. 12-21.
 • Duda M., Gocko J. SDB (2003), Praca ludzka [w:] A. Zwoliński (red.), Encyklopedia nauczania Jana Pawła II, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.
 • Hayek F.A. von (2006), Konstytucja wolności, tłum. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Heschel A.J. (2009), Szabat, Wydawnictwo Esprit, Kraków.
 • Hicks J.R. (1932), Theory of Wages, Macmillan, London.
 • Keen S. (2017), Ekonomia neoklasyczna. Fałszywy paradygmat, tłum. P. Kliber, P. Konopczyński, Heterodox, Poznań.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • Korybski A. (2009), Decyzyjna analiza działań prawnych [w:] K.A. Kłosiński, A. Biela (red.), Człowiek i jego decyzje, tom 2, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Mill J.S. (1965), Zasady ekonomii politycznej, tłum. E. Taylor, PWN, Warszawa.
 • Nowak K. (2011), Status pojęcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Pius XI (1930), Encyklika „Casti connubii” o małżeństwie chrześcijańskim (31 XII 1930), Acta Apostolicae Sedis, t. 22, s. 539-592.
 • Powszechna encyklopedia filozofii (2007), Praca, A. Maryniarczyk (red.), Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, Lublin.
 • Rothbard M.N. (2017), Ekonomia wolnego rynku, tłum. R. Rudowski, Fijorr Publishing, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Simmel G. (1997), Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Skousen M. (2015), Logika ekonomii, tłum. B. Pawiński, www.fijor.com, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego (1952), Praca, J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), tom IV, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego (1988), Praca, M. Szymczak (red.), tom II, PWN, Warszawa.
 • Słownik łacińsko-polski (2007), Labor, M. Plezi (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tłum. J. Drewnowski, E. Lipiński, PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J. (2000), Democratic Development as a Fruit of Labor, Keynote Address Industrial
 • Relation Research Association, Boston, http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/ jstiglitz/download/2000_Democratic_Development_ KEYNOTE.pdf (data dostępu: 12.05.2008).
 • Swadźba U. (2001), Śląski etos pracy. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Tomasz z Akwinu, św. (2016), Summa teologii. Traktat o sprawiedliwości, II-II, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.
 • Tischner J. (1992), Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Walczyk K. (2010), Konsumpcja i efektywność. Wpływ ekonomii na obraz dzisiejszego człowieka, http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php? (data dostępu: 7.04.2010).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-fd2ebaac-c178-4b69-84a2-0cd3fee7e924
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.