Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(1) | 287-298

Article title

CULTURAL FRAMEWORK OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR OF GERMANS AND POLES

Content

Title variants

PL
KULTUROWE RAMY ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH NIEMCÓW I POLAKÓW
RU
КУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПОВЕДЕНИЙ НЕМЦЕВ И ПОЛЯКОВ

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
The article describes the cultural framework of organizational behavior of Germans and Poles. Presented attitudes and behavior patterns according to the concept of Lewis, Hofstede, Trompenaars and Hampden - Turner, Gesteland, Mole and Tomalin and Nicks. Cultural knowledge of partners and the respect of fundamental principles in the civilized world of business is the foundation of building relationships and good business for both sides. The following are barriers to intercultural communication and ways of overcoming them. The author defends that the big cultural differences need not be an obstacle to doing business.
PL
W artykule opisane są kulturowe ramy zachowań organizacyjnych Niemców i Polaków. Przedstawiono wzorce postaw i zachowań według koncepcji Lewisa, Hofstede, Trompenaarsa i Hampden – Turnera, Gestelanda, Mole'a oraz Tomalina i Nicksa. Wiedza o kulturze partnerów oraz przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujacych w cywilizowanym świecie biznesu jest podstawą budowania relacji i korzystnych transakcji dla obu stron. Podane są bariery komunikacji międzykulturowej i sposoby ich przełamywania. Autor broni tezy, że duże różnice kulturowe nie muszą być przeszkodą w prowadzeniu biznesowych interesów.
RU
В статье описано корпоративную культуру немцев и поляков. Представлено подход и модели организационного поведения в соответствии с концепциями таких исследователей межкультурной коммуникации как Левис, Хофстеде, Тромпенаарс и Хэмпден – Турнер, Гестеланд, Моле, Томалин и Никс. Обосновано, что так знание культyры партнѐров как и соблюдение еѐ основополагающих принципов значительно влияют на добросовестные взаимоотношения и на развитие бизнеса. Определено барьеры для межкультурной коммуникации и пути их преодоления. Защищено тезис, что культурные различия не должны быть препятствием для ведения успешого бизнеса.

Year

Volume

Pages

287-298

Physical description

Dates

published
2016-06-30

Contributors

 • College of Business and Administration in Lukow

References

 • 1. Barna L. M., Stumbling Blocsk in Intercultural Communication [ w:] J. Mikułowski -Pomorski J.,Komunikacja międzykulturowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003
 • 2. Ćmiel S., M. Matosek, W Rzeczpospolitej różnych Narodów – wybrane aspekty kulturowości w Polsce[ w: ] M. Sitek, S. Ćmiel, Jaka Polska? Węzłowe problemy społeczeństwa polskiego, wyd. WSNS, MińskMazowiecki 2009.
 • 3. Gesteland R.R., Cross - Cultural Business Behavior. A Guide for Global Management, CopenhagenBusiness School Press. Universitetsforlaget, Copenhagen 2012.
 • 4. Gończak F., Mały Berlin, [ w: ] "Polityka", nr 41 z 7.10 -13.10/2015 r.
 • 5. Gwoździewicz S., B. Mydłowska, Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego, Wyd.Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie, Warszawa 2015.
 • 6. Hofstede G., G. J. Hofstede, M. Minkov M., Cultures and Organizations. Software of the Mind.Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival, Mc Graw Hill, New York -Toronto 2010.
 • 7. Lewis R. D., When cultures Collide [ w:] J. Mikułowski – Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa,Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • 8. Lord L., Spokojnie, to tylko Niemcy, PWN, Warszawa 2007.
 • 9. Mikułowski – Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie,Kraków 2003.
 • 10. Mole J., Mind Your Manners. Managing Business Cultures in the New Global Europe, NicholasBrealey Publishing, London - Boston 2011.
 • 11. Orechwa – Maliszewska E., J. Paszkowski ( red. ), Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego –aspekty lokalne i globalne, Wyd. WSF:Z, Białytok 2009.
 • 12. Pernal E., Savoir – vivre w podróży. Poradnik dla turystów i biznesmenów, Wyd. Prószyński i S – ka,Warszawa 2002.
 • 13. Raport Instytutu Polityki Społecznej [ w:] S. Gwoździewicz., B. Mydłowska, Prawne i społeczneproblemy samorządu terytorialnego, Wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie, Warszawa 2015.
 • 14. Salacuse J. W., Negocjacje na rynkach międzynarodowych [w:] Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim, Wyd. Laboratorium Badań i Działań Społecznych, SocLab, Białystok 2015[ w: ] http:// www.soclab.org.pl (data dostępu 10.12.2015 r.).
 • 15. Tomalin B. i M. Nicks, Światowe kultury biznesu, wyd. Bellona, Warszawa 2014.
 • 16. Trompenaars F., Ch. Hampden-Turner, Riding the Waves of Culture. Understanding Diversity inGlobal Business, Mc Graw-Hill, New York - Toronto 1998.
 • 17. Sitek M, S. Ćmiel, Jaka Polska? Węzłowe problemy społeczeństwa polskiego, wyd. WSNS, MińskMazowiecki 2009.
 • 18. http://www.fwpn.pl (data dostępu 8.12. 2015 r.).
 • 19. http://www.dpws.de/pl / (data dostępu 8.12. 2015 r.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-46678bfc-1c25-3e02-896c-7c2a8064d42d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.