PL EN


2019 | 132 | 397-420
Article title

Z Rudomina do Shuntehfu. Życie misyjne we wspomnieniach ks. Franciszka Arciszewskiego CM (1910-2006) – przyczynek do dziejów prefektury apostolskiej Zgromadzenia Misji w północnych Chinach

Authors
Content
Title variants
EN
From Rudomin to Shuntehfu. Missionary life in the memoirs of Father Franciszek Arciszewski CM (1910-2006) – a contribution to the history of the Apostolic Prefecture of the Congregation of the Mission in northern China
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ks. Franciszek Arciszewski CM, misjonarz w Chinach, Australii i Stanach Zjednoczonych pozostawił po sobie bogatą spuściznę w postaci dokumentów, notatek własnych, listów oraz wspomnień i fotografii, związanych również z pracą w Chinach, przechowywanych obecnie w Archiwum Polskiej Prowincji Księży Misjo-narzy na Stradomiu. Ks. Arciszewski przebywał w Chinach zaledwie czternaście lat, jednak był to okres nieustannych walk, zarówno z wrogiem zewnętrznym – Japonią, jak i wewnętrznych tarć na linii nacjonaliści – komuniści. Ze wspomnień ks. Arci-szewskiego, spisanych w roku 1990, a więc przeszło pięćdziesiąt lat po wspomina-nych wydarzeniach, wyłania się obraz kraju ogarniętego wojenną zawieruchą, gdzie najbardziej pokrzywdzonymi okazują się być zwykli ludzie, z którymi na co dzień przebywali i wśród których mieszkali księża misjonarze.
EN
Fr. Franciszek Arciszewski CM, a missionary in China, Australia and the United States left a rich legacy in the form of documents, notes, letters and mem-oirs as well as photographs, also those related to his work in China and currently kept in the Archives of the Polish Province of the Congregation of the Mission on Stradom street, Krakow. Fr. Arciszewski stayed in China for only fourteen years, however, it was a period of constant fighting with an external enemy – Japan as well as internal friction between nationalists and communists. From the memoirs of Father Ar-ciszewski, written in 1990 – more than fifty years after the above mentioned events, a picture emerges of a country affected by war turmoil, where most of the victims turn out to be ordinary people, with whom missionaries stayed and lived on a daily basis.
Contributors
References
 • Źródła drukowane
 • List X. Franciszka Stawarskiego do W. X. Jęczmionki w Chełmnie, Roczniki Obydwu Zgromadzeń, R. 35, 1932, nr 1, s. 35-44.
 • List X. Wacława Szuniewicza do jednej z Sióstr Miłosierdzia, Roczniki Obydwu Zgromadzeń, R. 35, 1932, nr 1, s. 29-30.
 • Sojka W., Koniec misji w Chinach, b.m. 1986.
 • Sylwetka duchowa księdza doktora Wacława Szuniewicza, oprac. F. Stawarski, Brasil 1977.
 • Opracowania
 • Broda K., Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Chinach, cz. 1 (szkic historyczny), ,,Meteor”, R. 23, 1931, nr 5, s. 117-122.
 • Broda K., Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Chinach, cz. 2: Pod sztandarem krzyża, ,,Meteor”, R. 23, 1931, nr 5, s. 123-125.
 • Fendzin S., Wrażenia z podróży I. grupy misyjnej XX. Misjonarzy do Chin w roku 1929, ROZ, R. 34, 1931, nr 2, s. 165-176.
 • Jęczmionka W., Prefektura Apostolska Shuntehfu Chiny 1935, cz. 1, http://adgentes.misjonarze.org/wp-content/uploads/2009/10/Chiny-Jeczmion ka-cz1-final.pdf, [dostęp dnia 09.05.15].
 • Kałuski M., Polish religious life in Australia, ,,Studia Polonijne”, t. 12, 1989, s. 179-197.
 • Krótka wiadomość o duchu i celach Zgromadzenia XX. Misjonarzy, ,,Roczniki Obydwu Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo”, R. 35,1932, nr 1, s. 6-7.
 • Krzyżak F., In Nomine Domini. Nie nam lecz Imieniowi Twojemu Panie daj chwałę, cz. 1-2, http://adgentes.misjonarze.org/wp-content/uploads/2009/10/ Chiny-Krzyzak-cz2-final.pdf, [dostęp dnia 09.05.15].
 • Kurtyka P., Ś. P. Brat Władysław Prinz, ,,Roczniki Obydwu Zgromadzeń”, R. 40, 1937, nr 3-4, s. 251-256.
 • Mezzadri L., Onnis F., Historia Zgromadzenia Misji, t. II/1: Zgromadzenie Misji w XVIII w.: Francja, Włochy, Misje (1697-1788), tłum. W. Bomba, Kraków 2002.
 • Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t. I: Dzieje, red. S. Rospond, Kraków 2001.
 • Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t. II-1: Biografie, red. J. Dukała, Kraków 2001.
 • Najnowsza historia Chin, red. G.W. Astafiew, W. N. Nikiforow, M. I. Sładkowskij, tłum. J. Urkowski, Warszawa 1976.
 • Rospond S., Polscy Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Chinach (1929-1949), http://famvin.org/Wiki-pl/Polscy_Misjonarze_%C5%9Bw._Wincentego_a_Pau lo_w_Chinach_%281929_-_1949%29, [dostęp dnia 09.05.15].
 • Wielawski J., Polska Misja katolicka w Chinach, ,,Roczniki Obydwu Zgromadzeń”, R. 37, 1934, nr 4, s. 377-379.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00083f42-b74f-4689-922d-49646e3254e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.