PL EN


2017 | 3(37) | 77-93
Article title

O ETYCZNYCH PRZESŁANKACH POPIERANIA, OCHRONY I URZECZYWISTNIANIA PRAWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
ETHICAL REASONS FOR PROMOTING, PROTECTING AND IMPLEMENTING THE RIGHT OF PEOPLE WITH DISABILITIES TO PARTICIPATE IN SOCIETY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor tekstu podziela spotykany w literaturze przedmiotu pogląd, że argumenty na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym powinny równoważyć racje o rozmaitym charakterze, w tym naukowym i etycznym, jednak tym drugim nadaje pierwszoplanowe znaczenie. Kierując się takim przekonaniem, podjął próbę wskazania tych przesłanek natury etycznej, które wywieść można z ludzkiej godności jako podstawowej kategorii „koncepcji świętości życia”.
EN
The author of this text shares the view found in the literature of the subject that arguments for the full participation of people with disabilities in social life should balance the reasons of all kinds, including scientific and ethical ones, whereas the latter should be given priority. Guided by this conviction, he attempts to indicate these ethical premises that can be derived from human dignity as the primary category of the “sanctity of life concept.”
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; tel. +48 12 6626014, adammik@up.krakow.pl
References
 • Balcerk, M. (1981). Rozwój wychowania i kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Zarys historyczny.Warszawa: WSiP.
 • Balcerek, M. (1990). Dziecko niepełnosprawne w czasie drugiej wojny światowej. W: S. Mauersberg(red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej (s. 230–239). Warszawa: PWN.
 • Bobińska, K., Gałecki, P. (2012). Rys historyczny zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej.W: K. Bobińska, T. Pietras, P. Gałecki (red.), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatologia,epidemiologia, diagnoza, terapia (s. 21–27). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
 • Chańska, W. (2009). Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej.Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki.
 • Ciach, H. (2013). Istota ludzka czy osoba ludzka. Krytyka bioetyki początków życia Petera Singera.Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
 • Dykcik, W. (1997). Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki. W: W. Dykcik(red.), Pedagogika specjalna (s. 13–59). Warszawa: WN PWN.
 • Firkowska-Mankiewicz, A., Szumski, G. (2009). Pedagogika specjalna i system kształcenia specjalnegoosób z niepełnosprawnością w Polsce. W: S.D. Deutsch, Pedagogika specjalna. T. 2(s. 319–346). Warszawa: Wydawnictwo APS, WN PWN.
 • Hulek, A. (1980a). Integracyjny system kształcenia i wychowania. W: A. Hulek (red.), Pedagogikarewalidacyjna (s. 492–506). Warszawa: PWN.
 • Hulek, A. (1980b). Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniamiod normy. W: A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna (s. 462–477). Warszawa: PWN.
 • Kirejczyk, K. (1981). Z historii pedagogiki specjalnej. W: K. Kirejczyk (red.), Upośledzenie umysłowe– Pedagogika (s. 11–52). Warszawa: PWN.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z dnia 16 lipca 1997, nr 78, poz. 483.
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Dz. U. z dnia 25 października 2012, poz. 1169.
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Poradnik RPO. http://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN RPO – Materiały nr 82 KPON.pdf (dostęp: 3.01.2017).
 • Kopeć, D. (2013). Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.Zbiorowe instrumentalne studium przypadku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kosakowski, Cz. (2003). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Wydawnictwo EdukacyjneAkapit.
 • Kościelska, M. (1996). Integracja – szansa dla wszystkich uczniów czy sposób zaspokojenia potrzebdzieci i młodzieży specjalnej troski. W: J. Bogucka, M. Kościelska (red.), Wychowaniei nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia (s. 13–17). Warszawa: Centrum MetodycznePomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Kowalik, S. (1989). Upośledzenie umysłowe. Teoria i praktyka rehabilitacji. Warszawa – Poznań:PWN.
 • Lipkowski, O. (1981). Pedagogika specjalna. Zarys. Warszawa: PWN.
 • Mazurek, F.J. (2001). Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin: Redakcja WydawnictwKUL.
 • Mikrut, A. (w druku a). Ethical aspect of social integration of people with disabilities. W: V. Lechta,N. Bizova (red.), Key Components of Inclusive Education.Frankfurt am Main: Peter Lang.International Academic Publishers.
 • Mikrut, A. (w druku b). Edukacja integracyjna czy włączająca? O prawie do edukacji w kontekściepolskich tłumaczeń konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność –Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania.
 • Mikrut, A. (2010). O integracji społecznej osób z niepełnosprawnością w kontekście podmiotowościczłowieka. Niepełnosprawność, 4, 122–134.
 • Mikrut, A. (2014). O odkrywaniu swojej godności przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Paedagogia – Psychologia, 27, 1, 19–33.
 • Mikrut, A. (2015). O wątpliwościach moralnych wokół argumentowania i urzeczywistniania ideiedukacji integracyjnej. Wychowanie Na Co Dzień, 3(252), 24–29.
 • Mrugalska, K. (2008). Wstęp. W: Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnychONZ (s. 6–7). Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/Czarna_ksiega_www.pdf (dostęp: 21.09.2017).
 • Pawłowski, P. (2007). Świat dla wszystkich. W: Konwencja praw osób niepełnosprawnych OrganizacjiNarodów Zjednoczonych (s. 3–4). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/ fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 09.09.2016).
 • Sadowska, S. (2005). Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych.Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Schweitzer, A. (1974). Życie. Warszawa: PAX.
 • Singer, P. (1997). O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej. Warszawa: PIW.
 • Speck, O. (2005). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. Gdańsk: GWP.
 • Stobart, G. (2000). Czy psychologia potrafi uzasadnić ideę integracji dzieci o specjalnych potrzebach?W: G. Fairbairn, S. Fairbairn (red.), Integracja dzieci o specjalnych potrzebach.Wybrane zagadnienia etyczne (s. 49–63). Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Szymczak, M. (red.). (1981). Słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa: PWN.
 • Welcz, Z. (1985). Powstanie i rozwój teorii naznaczenia społecznego. Studia Socjologiczne, 1,65–86.
 • Wilmowska-Pietruszyńska, A., Bilski, D. (2013). Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania,Niepełnosprawności i Zdrowia. Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania,2(7), www.pfron.org.pl/download/5/…/01-AnnaWilmowska-Pietruszynska.pdf (dostęp:30.04.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-006a01cc-e6d0-4631-ad80-df9febe6c3ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.