PL EN


Journal
2016 | 50 | 25-42
Article title

Odniesienie intencjonalne i jego przedmiot w perspektywie transcendentalnego idealizmu Husserla

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Intentional Reference and its Object in the Perspective of Husserl's Transcendental Idealism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozważam następujące kwestie: Na czym polega swoistość „próby wątpienia” zalecanej przez Husserla w Ideach I jako punktu wyjścia drogi prowadzącej do redukcji transcendentalnej Jak możliwe jest i na czym polega według Husserla intencjonalne odniesienie aktu świadomości Logiczny związek między charakterystyką odniesienia intencjonalnego a stanowiskiem transcendentalnego idealizmu w Ideach I Husserla Jak na gruncie transcendentalnego idealizmu Husserla rozumieć utożsamienie noematu jako intencjonalnego odniesienia aktu świadomości i sensu (co to znaczy, że przedmiot intencjonalny jest sensem) W wyniku przeprowadzonych analiz dochodzę do wniosku, że całkowicie spójna interpretacja wypowiedzi Husserla w wyżej wymienionych kwestiach nie wydaje się możliwa – aby taką osiągnąć należy niektóre z tych wypowiedzi zakwestionować lub zmodyfikować w określony sposób. Dokończenie niniejszych rozważań, zatytułowane „Noemat jako sens. Problem przedmiotu świadomości w transcendentalnym idealizmie Husserla” ukaże się również w ICF Diametros.
EN
The following issues are considered in the paper: The proper understanding of the ‘attempt to doubt’ recommended by Husserl in Ideas, Book I, as a point of departure on a way to the transcendental reduction. How intentional reference of an act of consciousness is possible and what it consists in, according to Husserl. A logical dependence between the characteristics of intentional reference and the standpoint of transcendental idealism in Husserl’s Ideas, Book I. How to understand Husserl’s claim that the intentional object (noema) is equivalent to sense. I arrive at the conclusion that a fully consistent interpretation of Husserl’s declarations regarding the aforementioned issues does not seem to be possible; for one needs to modify Husserl’s standpoint in certain respects. These considerations will be carried on in an article titled ‘The Noema as Sense. The Problem of the Object of Consciousness in Husserl’s Transcendental Idealism’, forthcoming in Diametros.
Journal
Year
Issue
50
Pages
25-42
Physical description
Dates
published
2016-12
Contributors
author
 • Instytut Filozofii UŁ
References
 • A. Chrudzimski, Intencjonalność z fenomenologicznego punktu widzenia, [w:] Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, red. T. Płotka, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2014, t. I, ss. 297-344.
 • A. Chrudzimski, Intencjonalność [preprint], http://www.academia.edu/3599432/Intencjonalno%C5%9B%C4%87_Intentionality_
 • J. Drummond, Kontrowersje wokół noematu, [w:] Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, red. T. Płotka, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2014, t. I, ss. 226-265.
 • E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga I, przeł. D. Gierulanka, wyd. II, PWN, Warszawa 1975.
 • P. Łaciak, Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla, Wyd. UŚl., Katowice 2012.
 • P. Łaciak, Drogi do redukcji a problem anonimowości świadomości transcendentalnej, [w:] Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, t. II, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2014, ss. 136-165.
 • R. Ingarden., Spór o istnienie świata, wyd. 3, red. D. Gierulanka, t. II cz. 1, PWN, Warszawa 1987.
 • M. Rosiak, W sprawie (nie)istnienia przedmiotu czysto intencjonalnego. ‘Filozofia Nauki’ r. XVII nr 1 (marzec 2009), ss. 13-22.
 • M. Rosiak, Ingardenowska koncepcja przedmiotu czysto intencjonalnego a spór realizm-idealizm, [w:] W kręgu myśli Romana Ingardena, red. A. Węgrzecki, WAM, Kraków 2011, ss. 42-60.
 • M. Rosiak, Studia z problematyki realizmu-idealimu, ON PFF, Wrocław 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-015729bd-f7ec-4548-a98b-d1d2f4b484f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.