Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LIX | 123-133

Article title

Uwagi dotyczące współczesnej terminologii technicznej w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim (na przykładzie terminów z branży cukrowniczej)

Content

Title variants

EN
Comments on the modern technical terminology in Polish, Russian and Bulgarian (based on terms of sugar industry)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule autorka zaprezentowała stan badań nad współczesną terminologią techniczną w językach słowiańskich, a następnie omówiła terminologię branży cukrowniczej w trzech językach słowiańskich, należących do odrębnych wspólnot językowych – polskim (z grupy zachodniosłowiańskiej), rosyjskim (ze wschodniosłowiańskiej) i bułgarskim (z południowosłowiańskiej). Z przedstawionych badań wynika, że słowiańskie terminy techniczne to zazwyczaj jednostki dwuwyrazowe składające się z rzeczownika i przymiotnika w języku polskim i z przymiotnika i rzeczownika w bułgarskim i rosyjskim. Analiza zbioru pokazała, że w zakresie konwencjonalnego słownictwa technicznego obserwuje się tendencje właściwe słownictwu naturalnemu badanych języków zarówno w zakresie wstrzemięźliwości bądź łatwości w zapożyczaniu leksyki obcej, jak i w roduktywności poszczególnych form (np. NN).
EN
The author of the paper has presented the state of research on contemporary technical terminology in Slavic languages and has discussed the terminology of the sugar industry in three Slavic languages belonging to separate linguistic communities – Polish (Western Slavic), Russian (Eastern Slavic) and Bulgarian (Southern Slavic). Presented research shows that the Slavic technical terms usually consist of two words: noun and adjective in Polish and adjective and noun in Bulgarian and Russian. Analysis of harvest showed that in the sphere of conventional technical vocabulary, trends are adequate to natural vocabulary in these languages, both in terms of limitation or ease in linguistic borrowings of foreign lexis, as well as the productivity of individual forms (eg NN).

Year

Volume

LIX

Pages

123-133

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Slawistyki Południowej.

References

 • Bajerowa Irena,1973, Językoznawstwo wobec tzw. zasad słowotwórstwa technicznego „Poradnik Językowy”, 3
 • Górnicz Mariusz, 2003, Zapożyczenia, terminy międzynarodowe i internacjonalizmy a priori, [w:] Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu, Katowice, s. 29–34
 • Jadacka Hanna, Markowski Andrzej, Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, 2002, Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Warszawa 2008
 • Korytkowska Małgorzata, Roszko Roman, Koseska-Toszewa Violetta, 2007, Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna, Warszawa
 • Lukszyn Jerzy, Zmarzer Wanda, 2006, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa
 • Mazur Marian, 1961, Terminologia techniczna, Warszawa
 • Musiał Edward, 2002, Najwyższy czas zaprzestać parodiowania normalizacji, „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 48, s. 96–110
 • Nowicki Witold, 1978, O ścisłości pojęć i kulturze słowa w technice, Warszawa
 • Pawluk Krystyn, 2009, O poprawności polskiego słownictwa z zakresu elektryki „Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”, 121, s. 3–19
 • Pawluk Krystyn, 2007, Perypetie i zawiłości terminologii z zakresu najnowszej techniki „Nowa Elektrotechnika”, 5, s. 28–30
 • Rybicka-Nowacka Halina, 1991, Normalizacja polskiej terminologii technicznej, [w:] Teoretyczne podstawy terminologii, Wrocław, s. 141–156
 • Stoberski Zygmunt, 1982, Międzynarodowa terminologia naukowa. Problemy. Postulaty. Oczekiwania, Warszawa
 • Troskański Adam T., 1978, O twórczości. Piśmiennictwo naukowo-techniczne, Warszawa
 • Илиева Татяна, 2007, История на терминологията – състояние и перспективи «Български език», 3, s. 47–5
 • Колковска Сиа, 2008б Динамика и утвърждаване на новите лексикални значения в български език «Български език», 1, s. 15–25
 • Манерко Лариса, 2000, Язык современной техники: ядро и п????????, ??????
 • ериферия, Рязань
 • Попова Мария, 2005, Вътрешната системност при основните термини на лингвистичната прагматика «Български език», 1, s. 5–19
 • Суперанская Александра, Подольская Наталья, Васильева Наталья, 1989, Общая терминология. Вопросы теории, УРСС
 • Усатый Игорь, 2007, Структурно-грамматические особенности составных терминов-нвзваний частей речи «Вестник Омского государственного педагогического университета», http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-200.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-0390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0422508f-92c3-4957-965f-3c81757622ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.