Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 2 | 69-74

Article title

Komputerowe wspomaganie diagnostyki dysleksji rozwojowej

Content

Title variants

EN
Computer Aided Diagnostics of Developmental Dyslexia

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dysleksja jest przedmiotem wielu badań. Jedną z przyczyn tego zjawiska może być wzrasta-jący w ostatnich latach odsetek społeczeństwa ze zdiagnozowanym problemem specyficznych trudności w nauce (obecnie zdiagnozowaną dysleksję ma ok. 10% uczniów; Brejnak, 2003). Peda-godzy szkolni w ramach posiadanych środków i czasu pracy często nie są w stanie zdiagnozować wszystkich uczniów z problemami w nauce. Zaproponowany uproszczony system o cechach user friendly został wdrożony w dwóch szkołach podstawowych, gdzie został pozytywnie oceniony przez pedagogów szkolnych. Dokładność poszczególnych modułów systemu oscylowała w okolicach 80%, swoistość przyjmowała wartości 90–100%, natomiast czułość wahała się mię-dzy 60 a 70%.
EN
Dyslexia is the subject of many studies. One of the reasons for this phenomenon may be the increasing percentage of society with diagnosed problems of specific learning difficulties (current-ly about 10% of pupils have diagnosed dyslexia; Brejnak, 2003). School teachers, with limited time and money, are often unable to diagnose all students with learning disabilities. The proposed system, which is a free alternative to commercially available solutions, was implemented in two primary schools, where it was positively evaluated by school counselors. The accuracy of the individual modules of the system oscillated around 80%, the specificity was 90–100%, and the sensitivity ranged between 60 and 70%.

Year

Volume

9

Issue

2

Pages

69-74

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

author
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Polska
 • Magister inżynier, Polska
author
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Polska
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Polska

References

 • Brejnak, W. (2003). Dysleksja – poradnik. Warszawa: PZWL.
 • Bogdanowicz, M. (2010). Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa u uczniów klas I–III. Gdynia: Operon.
 • Bogdanowicz, M. (2008). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Harmonia.
 • Krasowicz-Kupis, G. (2012). Badanie funkcji językowych. W: G. Krasowicz-Kupis (red.), Diagno-za dysleksji. Najważniejsze problemy (s. 188–203). Gdańsk: Harmonia.
 • Krasowicz-Kupis, G., Gruszczyńska, K. (2012). Diagnozowanie funkcji wzrokowych w dysleksji. W: G. Krasowicz-Kupis (red.), Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy (s. 225–248). Gdańsk: Harmonia.
 • Krasowicz-Kupis, G. Wiejak, K. (2012). Problem diagnozowania sprawności intelektualnych w dysleksji. W: G. Krasowicz-Kupis (red.), Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy (s. 203–225). Gdańsk: Harmonia.
 • Sochacka, K. (2012). Diagnozowanie czytania. W: G. Krasowicz-Kupis (red.), Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy (s. 82–107). Gdańsk: Harmonia.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04ebd4de-b031-441c-bad3-334a91efa358
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.