Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 1 | 183-199

Article title

Sukces przedsiębiorstwa a społecznie odpowiedzialne zarządzanie. Kontekst pracowniczy

Authors

Content

Title variants

EN
Success of enterprise vs. corporate social responsibility. Human resources management perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Powszechnie wiadomo, sukces współczesnego przedsiębiorstwa jest z zasady mierzony wartością dostarczaną udziałowcom, wyrażaną giełdowa ceną posiadanych przez nich akcji. Cenę tę można kształtować rozmaitymi metodami, między innymi w drodze zwiększania produktywności i długookresowej rentowności przedsiębiorstwa, ale także poprzez ograniczanie, czy odraczanie kosztów. Bywa, że bez oglądanie się na konsekwencje, uruchamiając w tym celu mechanizmy niemieszczące się w kategoriach uznawanych etycznie i naganne moralnie, zarówno wobec interesariuszy zewnętrznych jak i własnych pracowników. W takich przypadkach stosowane sposoby pozwalające zwiększać wartość przedsiębiorstwa, przedkładane są ponad przyzwoite, to jest zgodne etycznie standardy budowania potencjału w oparciu o wzrost wewnętrzny i kulturę organizacyjną. Podejście takie jest poniekąd wytłumaczalne, wszak już w 1970 roku M. Friedman na łamach The New York Times Magazine przekonywał, że jedynym społecznym obowiązkiem biznesu jest zwiększanie zysku . Przedsiębiorstwa bowiem znajdują się – z jednej strony - pod nieustanną presją interesariuszy oczekujących zwiększania doraźnych zysków i majątku przedsiębiorstwa, zaś z drugiej - wymaga się od nich społecznej odpowiedzialności wyrażanej pro-społecznymi działaniami i przyzwoitością względem otoczenia i wobec własnych pracowników . W pracy wskazano niektóre – zdaniem autora – ważne, przedsięwzięcia na rzecz rozwijania idei Przedsiębiorstwa Odpowiedzialnego Społecznie (ang. Corporate Social Responsibility). Omówiono motywy oraz możliwości budowania rozwiązań etycznych i realizowania ich w praktyce organizacyjnej przedsiębiorstw. Na postawie wyników badań dokonano oceny efektów instrumentów prawnych w tym zakresie. Postulowano potrzebę rozwijania idei przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. Podkreślono znaczenie stosowania rozwiązań przyjmujących formę suplementów do kontraktów (intercyzy etycznej) do potrzeb zawiązywania odpowiedzialnych społecznie umów pracowniczych. W konkluzji sformułowano pogląd o konieczności ewolucyjnego wykorzystywania tzw. miękkich gestów wpisujących się w system równoważnia celów ekonomicznych i społecznych przedsiębiorstwa.

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

183-199

Physical description

Contributors

 • Prof. zw. dr hab. inż., Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, ul. E. Smoluchowskiego 25

References

 • 1. Badaracco J.L. (2003), Leading Quiethy; w: A Lessons for the Times: Learning from Quiet Leaders, „Ivey Management Services” no. 1-2.
 • 2. Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • 3. Friedman M. (1993), Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa.
 • 4. Harrisom S. (2008), Przyzwoitość w zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 5. Kuschner H. (2002), Living in The Life That Master, Ancher Books, New York.
 • 6. Malara (2007), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 7. Mazur–Wierzbicka E. (2008), Polskie realia stosowania zasad CSR – przeszkody i korzyści, Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 8. Noer D. (1993), Healing the wounds: Overcoming the trauma of layoffs and revitalizing downsized organizations, Jossey-Bass, San Francisco.
 • 9. Noer D. (2007), Creating a New Employement Contract, Noer Consulting, Greensboro North Caroline.
 • 10. Reich R.B. (2002), The Future of Success: Working and Living in The New Economy, Vantage Books, New York.
 • 11. Seideman D. (2004), Public hearing agenda and written Tesimony, United States Sentencing Commision, Thurgood Marshall Federal Judiciary Building, Washington.
 • 12. www.parp.gov.pl z dnia 10 lutego 2013 roku.
 • 13. www.wikipedia.pl z dnia 8 lutego 2013 roku.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0604ee11-3705-4d20-a4ff-10f4d5e63830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.