PL EN


2010 | 1 | 1 | 165-170
Article title

Kompetenzherangehen an die berufsausbildung der zukänftigen ingenieure

Content
Title variants
EN
Development competence of future engineers
PL
Rozwijanie kompetencji przyszłych inżynierów
Languages of publication
DE EN PL
Abstracts
DE
Es handelt sich im vorliegenden Artikel um Kompetenzherangehen an die Berufsausbildung der zukünftigen Ingenieure. Die Formierung der Kompetenzen wird als ein Element der Berufsausbildung betrachtet.
EN
The article deals with the problem of the competent approach by professional education of future engineers. The professional competence as an element of professional formation is defined.
PL
W tym artykule opisano rozwijanie kompetencji w kształceniu zawodowym przyszłych inżynierów. Szczególnie zwrócono uwagę na umiejętności spostrzegania jako ważny element kształcenia zawodowego.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
165-170
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
  • Андрущенко В.П. (2000), Теоретико-методологічні засади реформування вищої освіти в Україні / В.П. Андрущенко // Педагогічна газета. – №12 (78), грудень 2000 р. – С. 1–2.
  • Бех І.Д. (1997), Наукові засади створення особистісно орієнтованих технологій / І.Д. Бех // Початкова школа. – №9. – С. 4–8.
  • Васильева Н. (2005), Он пришел дать вам работу / Н. Васильева, Э. Кийко, А. Максименко // Карьера. – №7–8. – С. 52–57.
  • Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб (2004) / [М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин]: за ред. В.Г. Кременя. – К.: Освіта,. – 384 с.
  • Зеер Э.Ф. (2005), Модернизация профессионального образования: компетентностный подход / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк. – М. – 216 с.
  • Зимняя И.А. (2003), Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования /И.А.Зимняя // Высшее образование сегодня. – № 5. – С. 34–42.
  • Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (2004) / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. – 112 с.
  • Романенко М.І. (2003), Соціальні та парадигмально-когнітивні детермінанти розвитку сучасної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філософ. наук: спец. 09.00.10 / М.І. Романенко. – Дніпропетровськ. – 32 с.
  • Степко М.Ф. (2004), Болонський процес і навчання впродовж життя: Монографія / М.Ф. Степко, Б.В. Клименко , Л.Л. Товажнянський. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 112 с.
  • Євтух М.Б. (2000), Дидактичні проблеми проектування навчальних занять в умовах вищої школи / М.Б. Євтух, О.П.Сердюк // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КДЛУ. – №9. – С. 28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-060dcbe3-a1e2-43db-b9ca-490282db234e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.