PL EN


2015 | 4 | 1 | 5-17
Article title

Stabilność dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce

Content
Title variants
EN
Stability of the revenues from personal income tax in local governments in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano problematykę stabilności dochodów jst w Polsce z tytułu ich udziału we wpływach z PIT. Przedstawiono problematykę stabilności tego źródła dochodów samorządu terytorialnego oraz modyfikacje tych udziałów od momentu reaktywowania w Polsce samorządu gminnego. W konsekwencji zbadano znaczenie tych środków w kontekście kształtowania się dochodów ogółem i dochodów własnych jst na tle uwarunkowań makrśkonomicznych, fiskalnych i organizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego w kraju. Przedstawiono także zmienności PIT w budżetach jst w Polsce według typów tych jednostek.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
5-17
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
References
 • Ancyparowicz G., Baran W. (2008), Budżety jednostek samorządu terytorialnego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Arendt L. (2005), Podatek dochodowy od osób fizycznych a sprawiedliwość podatkowa, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 1.
 • BankDanych Lokalnych, GUS (2015), http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_ podgrup.hier?p_id=383056&p_token=-1210818169, dostęp dnia 12.11.2015.
 • Bell M. E. (2012), Real property tax, w: The Oxford handbook of state and local government finance, Ebel R. D., Petersen J. E. (red.), Oxford University Press, New York.
 • Czaja-Hliniak I. (2011), Prawnofinansowe uwarunkowania deficytu budżetowego i długu publicznego w gminie – wielkiej aglomeracji miejskiej, w: J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Engelschalk M. (2005), Developing fiscal federalism in Eastern Europe, w: Fiscal federalism in the European Union, Fossati A., Panella G. (red.), Routledge, London.
 • Famulska T. (2010), Podatek VAT w funkcjach pozafiskalnych w warunkach kryzysu gospodarczego, w: Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, Ruśkowski E., Zawerucha I. (red.),Temida 2, Białystok–Lwów.
 • Gilowska Z. (1998), System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municipium, Warszawa.
 • Gilowska Z. (1993), Proces reformowania systemu dochodów gmin w warunkach transformacji ustrojowej Polski, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P. (2009), Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Holcombe R. G., Sobel R. S. (1997), Growth and variability in state tax revenue: an anatomy of state fiscal crises, Greenwood Press, Westport.
 • Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2006–2014 (2007–2015), Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów.
 • Neneman J., Swianiewicz P. (2013), Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K. (2007), Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kornberger-Sokołowska E. (2012), Dochody u wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, w: Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Kornberger-Sokołowska E. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Lubińska T., Franek S., Będzieszak M. (2007), Potencjał dochodowy samorządu w Polsce. Na tle zmian ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Markowska-Bzducha E. (2004), Samodzielność finansowa polskich gmin, Politechnika Radomska, Radom.
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny 1997 (1997), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny 1992 (1992), GUS, Warszawa.
 • Roczne wskaźniki makrśkonomiczne (2015), GUS, http://stat.gov.pl/ wskazniki-makrśkonomiczne/, dostęp dnia 12.11.2014.
 • Schoeman N. (2011), Fiscal performance and sustainability of local government in South Africa – an empirical analysis, „University of Pretoria Working Paper” No.1
 • Schunk D. L., Porca S. (2004), State-local revenue diversification, stability, and growth, „Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association” No. 97.
 • Scott Z., Alam M. (2011), Resource guide on decentralisation and local government, Commonwealth Secretariat, New Delhi.
 • Sun J., Lynch T. D. (2008), Government budget forecasting: theory and practice, Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 • Surówka K. (2008), Źródła dochodów a samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 778.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Dz.U. Nr 41, poz. 185.
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. Prawo budżetowe, Dz.U. Nr 56, poz. 283.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, Dz.U. Nr 89, poz. 518.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.
 • Uzasadnienie do samorządowego projektu ustawy o dochodach JST, 2012, Związek Miast Polskich (ZMP), maszynopis powielony, s.
 • Wójtowicz K. (2014), Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” Vol. XLVIII, No. 2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0773f675-e57c-4cad-924a-0d19f20937a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.