PL EN


2013 | 99 | 131-141
Article title

Zmiany w rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby budżetu zadaniowego

Authors
Title variants
EN
Changes in the Accounting of Local Government Units for the Purpose of Task Budgeting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany zachodzące w jednostkach samorządu terytorialnego mają na celu poprawę efektywności wykorzystania ograniczonych zasobów. Coraz częściej wykorzystywane są w nich nowoczesne instrumenty zarządzania stosowane w organizacjach prywatnych. Jednym z takich instrumentów jest budżet zadaniowy, który od kilku lat wdrażają polskie gminy. Jego zastosowanie wymaga szeregu zmian m.in. w obowiązującym systemie ewidencji i rejestracji operacji gospodarczych. Modyfikacje tego systemu powinny dążyć do przyjęcia zasady memoriałowej oraz do wprowadzenia nowych układów ewidencji kosztów, które dostarczałyby informacji na temat kosztów wykonania konkretnego zadania.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes in local government units are designed to improve the efficiency of scarce resources usage. More and more often, local authorities use the same tool of modern management as in private organizations are used. A task budget is one of these instruments which Polish communes have been implementing for several years. Its use requires a number of changes, for example in current record and business transactions registration. The modifications introducing to this system should strive to adopt the accrual basis and the introduction of new cost accounting systems that would provide the information of the particular task cost.
Contributors
 • UP-H Siedlce
References
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.
 • Filipiak B., Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. DIFIN, Warszawa 2009.
 • Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin - aspekty teoretyczne. Wyd. UG, Gdańsk 1999.
 • Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Kożuch A.J., Rachunek kosztów działań jako wsparcie dla tworzenia budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria Studia i Materiały nr 30/2010.
 • Kożuch A.J., Zmiany w rachunku kosztów i ich wpływ na sprawność i efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego nr 23, Ostrołęka 2009.
 • Nowak E., Leksykon rachunkowości, PWN, Warszawa 1996.
 • Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego, PWN, Warszawa 1998.
 • Owsiak S., Budżet zadaniowy, PWE Warszawa 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010 nr 128, poz. 861.
 • Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009, Dz.U. nr 157 poz. 1240.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Zysnarska A., Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-083cd225-b997-4138-af17-c16dc257df44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.