PL EN


2013 | 98 | 191-201
Article title

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność przedsiębiorstwa

Title variants
EN
Corporate Social Responsibility and Its Influence on Company Competitiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Społeczna odpowiedzialność to temat dzisiaj modny. Tysiące artykułów, setki badań, wiele konferencji i debat jemu poświęcone każą stawiać coraz to nowe pytania. Pytanie - dlaczego firma ma być społecznie odpowiedzialna - ma charakter retoryczny. Pytanie - jakie znaczenie ma strategia społecznej odpowiedzialności dla samej organizacji - jest z ekonomicznego punktu widzenia uzasadnione. CSR to konkretne korzyści dla społeczeństwa i otoczenia firmy. Dla samej firmy ten typ działalności jest często przez zarządzających postrzeganie jako koszt. Dlatego, akcjonariusze i inni właściciele nie tylko chcą ulegać modzie, ale przede wszystkim chcą znać korzyści jakie będzie mieć firma, jej zarząd oraz jej pracownicy z wdrożenia strategii CSR. Artykuł jest próbą teoretycznej analizy wpływu CSR na pozycję konkurencyjną organizacji. Poprzez studia literaturowe oraz eksplorację raportów i sprawozdań odpowiada na pytanie: W jaki sposób CSR determinuje konkurencyjność organizacji.
One may say that corporate social responsibility (CSR) is a very fashionable topic. There have been thousands articles written, hundreds researches and polls, many conferences and debates on that issue. There can be two questions raised: why a firm should introduce CSR strategy and what is the economic meaning of such a strategy. The first one has rhetoric sense, the second is rational in terms of an economical point of view. CSR is beneficial for both society and a company's environment. For the company itself it is perceived rather as a cost. The presented paper is a theoretical attempt to analyze CSR influence on a company's competitiveness. The main research question is: In what way CSR determines competitiveness of an organization? The analysis of literature and CSR reports can help to answer such a question.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009.
 • Beltratti A., The complementarity between corporate governance and corporate social responsibility. The "Geneva Paper on Risk and Insurance: Issues and Practice", nr 30/2005.
 • Carnegie A., Ewangelia bogactwa. Wydawnictwo M-serwis, Poznań 2012.
 • Drucker P., Managing in time of great change. Truman Talley Books, Nowy Jork 1995.
 • Drucker P., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Wydawnictwo Emka, Warszawa 2004.
 • Flak O., Głód G., Konkurencyjni przetrwają. Difin, Warszawa 2012.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność. One Press, Helion, Gliwice 2008.
 • Garriga E., Mele D., Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. "Journal of Business Ethics" 53/2004.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Hediger W., Welfare and capital-theoretic foundations of corporate social responsibility and corporate sustainability, "The Journal of Socio- -Economics", 2010, vol. 39, no. 4.
 • http://www.volkswagen-poznan.pl/technologie.
 • Kang Y.Ch., Wood D.J., Before Profit Social Responsibility Turning the Economic Paradigm Upside Down. Busienss and Society", 1995 Proceedings.
 • Klimczak B., Etyka gospodarcza. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 • Knox S., Maklan S., Corporate Social Responsibility: Moving Beyond Investment Towards Measuring Outcomes. "European Management Journal" vol. 22, no. 5/2004.
 • Krzynówek J., Odpowiedzialność przedsiębiorcy (exercitor) w prawie rzymskim. LIBER Warszawa 2000.
 • Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 • Maksimainen J., Saariluoma P., Jakivuori P., Corporate Social Responsibility and Values in Innovation Management. "International Journal of Social Sciences", vol. 5 no. 2/2012.
 • Morsing M., Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w nauce o zachowaniach w organizacji, [w:] Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka. Praca pod red. N.C. Smitha, G. Lenssena. Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Pisotni A., Songini L., Enel - CSR a pomiar wyników, [w:] Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka. Praca pod red. N.C. Smitha, G. Lenssena. Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Porter M.E., Kramer M.R., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, "Harvard Business Review" 2007 nr 6.
 • Porter M.E., Kramer M.R., Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Harvard Business Review, One Press, Helion, Gliwice, 2007.
 • Raport pt.: Komunikacja działań CSR w Polsce, Warszawa 2012, podaję za: http://effectivepr.pl/Image/pdf/komunikacja-dzialan-CSR.pdf, 31.08.2012.
 • Rok B., Danone: Odpowiedzialność przez innowacyjność, [w:] Oblicza społecznej odpowiedzialności. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
 • Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność. Difin, Warszawa 2011.
 • Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN Warszawa 2004.
 • Smith C., Nowy model filantropii przedsiębiorstw, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Harvard Business Review, One Press, Helion, Gliwice 2007.
 • Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, 2000.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09ab4b98-72b6-458e-adc9-ecfb452ce50f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.