PL EN


2016 | 23 | 171-181
Article title

Sin According to Tertullian

Content
Title variants
Grzech według Tertuliana
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The early Church put much emphasis on the holiness of Christian life for the convert including, even though he might not take it into account, that the neophyte can once again return to the sins he committed before his conversion and baptism. The practical life some-times showed that even the converted Christian is weak and inclined to sin. The Church was therefore faced with the problem of defining sin and the appropriate treatment of the sinner. In this context, Tertullian has made a significant contribution to the problem of the determination of sin, its classification, its consequences for the sinner and the conditions surrounding the possible remission of sin. The practical and legal attitude of Tertullian on the issue of sin has greatly influenced the understanding of sin in the moral theology of western Catholicism.
PL
Kościół pierwotny kładł tak duży nacisk nacisk na świętość życia nawróconego na chrześcijaństwo człowieka, że nawet nie brał pod uwagę, że neofita może ponownie wrócić do grzechów, które popełniał przed nawróceniem i przyjęciem chrztu. Praktyka życia jed-nak z czasem pokazała, że nawet nawrócony chrześcijanin jest słabym i skłonnym do grzechu człowiekiem. Kościół więc staje wobec problemu zdefiniowania grzechu i odpowiedniego traktowania grzesznika. W tym kontekście Tertulian wnosi znaczny wkład w problematykę określenia grzechu, jego podziału, jego konsekwencji dla grzesznika i warunków ewentualnego odpuszczenia grzechu. Praktyczny i prawniczy stosunek Tertuliana do zagadnienia grzechu odciska się znacznie na rozumieniu grzechu w teologii moralnej zachodniego katolicyzmu.
Year
Volume
23
Pages
171-181
Physical description
Contributors
References
 • K. Tyburowski, Moechia i fornicatio jako delicta inremissibilia w De pudicitia Tertuliana, „Studia Sandomierskie” 12 (2005), z. 4.
 • M. Chłopowiec, Ryty i obrzędy procesu pojednania grzesznika w Kościele Zachodnim pierwszych wieków, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 18 (2010), nr 1.
 • K. Tyburowski, Reguły katechumenatu w Tradycji Apostolskiej Hipolita Rzymskiego, w: Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, red. F. Drączkowski i in., Lublin 2011.
 • Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tł. A. Świderkówna, Kraków 1998.
 • B. Kumor, Problemy pokutne w I Liście św. Klemensa do Koryntian, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 3 (1957), nr 2.
 • A. Młotek, Pokuta i pojednanie w Kościele pierwotnym, „Colloquium Salutis”, 17 (1985).
 • K. Tyburowski, Ieiunium and eleemosyna / charitas as Important Elements on the Christian’s Way to Perfection according to the Sermons of St Leo the Great, „Studia Patristica” 51 (2011).
 • M. Chłopowiec, Teologia pokuty u Tertuliana, w: ,,Ut uitam habeant”: orędzie moralne Ojców Kościoła: Księga Jubileuszowa na 70-lecie urodzin Antoniego Młotka, red. A. Szafulski, Warszawa 2011.
 • L. Mateja, Oblicza miłosierdzia. Historyczne uwarunkowania doktryny o miłosierdziu. Studium dzieł Tertuliana i świętego Cypriana, Kraków 2006.
 • H. Marrou, Historia Kościoła, t. 1, Warszawa 1986.
 • G. Rauschen, Tertulliani De paenitentia et De pudicitia recensio noua, Bonn 1915.
 • B. Kumor, Pokuta Kościelna w pismach Tertuliana, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 4 (1975), nr 2.
 • B. Poschmann, Paenitentia secunda, Bonn 1940.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1724b7e0-e6b0-46bf-bd8b-5765e1cce4f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.