Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 | 19-30

Article title

TISA – PRÓBA PRZEŁAMANIA IMPASU W ROKOWANIACH WIELOSTRONNYCH CZY KOLEJNE NIEDOKOŃCZONE NEGOCJACJE HANDLOWE?

Authors

Content

Title variants

EN
TISA – AN ATTEMPT TO BREAK THE DEADLOCK IN MULTILATERAL NEGOTIATIONS OR ONE MORE UNSUCCESSFUL TRADE NEGOTIATIONS?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W wyniku niepowodzenia wielostronnych negocjacji handlowych rundy rozwoju z Doha, grupa państw rozwiniętych zainicjowała w 2013 r. rozmowy z zamiarem osiągnięcia porozumienia liberalizującego handel usługami, nazwanego TiSA. Negocjacje początkowo były prowadzone poza strukturami WTO, ale projekt porozumienia bazował na tekście GATS z rundy urugwajskiej. Zakładano, że TiSA zostanie włączona do WTO jako porozumienie plurilateralne. Do grudnia 2016 r. odbyło się 21 rund rozmów z udziałem 22 państw i UE. Oczekiwano zakończenia negocjacji do końca 2016 r. Jednakże wiele spraw pozostało nieuzgodnionych. Głównymi punktami spornymi był transport morski i usługi finansowe na poziomie stanowym po stronie Stanów Zjednoczonych oraz ochrona danych osobowych w e-handlu i zobowiązanie do objęcia liberalizacją przyszłych rodzajów usług po stronie UE. Mimo że potencjalny wpływ makroekonomiczny TiSA na dochód narodowy, zatrudnienie i środowisko naturalne oszacowano jako marginalny, negocjacje wywołały falę krytyki ze strony różnych instytucji, głównie organizacji pracowniczych. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu potencjalnych skutków TiSA i ocena szans jego wdrożenia.
EN
As a result of the failure of multilateral trade negotiations of the Doha round, a group of developed countries launched in March 2013 services negotiations with the aim to reach an ambitious agreement on liberalizing trade in services, named Trade in Services Agreement (TiSA). The draft agreement was based closely on GATS. It was assumed that once TiSA is agreed it should be incorporated as a plurilateral agreement into the set of WTO texts. By December 2016 there had been 21 rounds of talks in which participated 22 countries and the EU. The deadline was set for the end of 2016. However, many matters have remained unresolved. The main sticking points are the maritime transport and financial services on sub-federal level on the US side and the privacy protection for e-commerce and commitment to include within TiSA future new services on the EU side. Although macroeconomic effects of TiSA are estimated as very marginal in terms of national income, employment and environmental issues, the negotiations raised severe criticism from different institutions, mainly workers organisations. The aim of the article is to overview potential effects of TiSA and assess its prospects of success.

Year

Issue

6

Pages

19-30

Physical description

Dates

published
2017-11-2017-12

Contributors

 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

References

 • Cernat L., Kutlina-Dimitrova Z. (2014), Thinking in a box: a “mode 5”approach to service trade, European Commission Chief Economist Note, Issue 1, March. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152237.pdf [dostęp: 17.11.2017].
 • Ecorys i Centre for Economic Policy Research (2017), Trade SIA in support of negotiations on a plurilateral Trade in Services Agreement (TiSA), Final Report, July.
 • European Commission (2013), Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in Services, Brussels, 15 February;
 • http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-107_en.htm [dostęp: 15.12.217].
 • European Union (2012), A modular approach to the architecture of a plurilateral agreement on services, September;
 • http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152686.pdf [dostęp: 15.12.2017].
 • Global Affairs Canada, TiSA; http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/services/ tisa-acs.aspx?lang=eng [dostęp: 12.03.2018].
 • Hoekman B.M., Mattoo A. (2013), Liberalizing Trade in Services: Lessons from Regional and WTO Negotiations, EUI Working Paper RSCAS, 2013/34.
 • Jafari Y., Tarr D.G. (2017), Estimates of Ad Valorem Equivalents of Barriers Against Foreign Suppliers of Services in Eleven Services Sectors and 103 Countries, The World Economy, Volume 40, Issue 3, March 2017, s. 544–573;
 • Kaliszuk E., Liberalizacja handlu międzynarodowego – w poszukiwaniu optimum, (w:) Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w handlu i finansach międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2015.
 • Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA), 2017; http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_pl.htm [dostęp: 10.12.2017].
 • Marel E., Miroudot S., The Economics and Political Economy of Going beyond the GATS, London School of Economics, 2012.
 • OECD (2015), Services Trade Restrictiveness Index Database; http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STRI [dostęp: 20.12.2017].
 • Pietras J., Wyniki rundy urugwajskiej w sferze usług, (w:) Polska w WTO, red. naukowa J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1998;
 • Plurilateral Services Agreement, Draft Text Provisions, Proposal by the European Union, March 2013; http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152687.pdf [dostęp: 20.12.2017].
 • Taplin J. (2017), Is it time to break up Google ?, “New York Times”, 22 April.
 • TISA (2017), Foul Play, UNI Global Union, raport autorstwa J. Kelsey, Faculty of Law, The University of Auckland, New Zealand, Nyon; https://www.fes.de/gewerkschaften/common/pdf/2017_TiSA_FoulPlay_UNI.pdf [dostęp: 30.11.2017].
 • TiSA – Trade in Services Agreement, European Union, Schedule of Specific Commitments & List of MFN Exemptions;
 • http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_ 154590.pdf [dostęp: 20.12.2017].
 • Układ ogólny w sprawie handlu usługami, wraz z załącznikami, Załącznik 1 B, DzUrz UE L 336, 23.12.1994.
 • WTO, The Doha Round; https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm [dostęp: 16.09.2017].
 • WTO, The Uruguay Round; https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm [dostęp: 16.09.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c0815d8-09e6-4a6e-9a44-8b6d4c7a11fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.