PL EN


2019 | 14 | 2(52) | 41-53
Article title

Natura kompetencji a ograniczenia i trudności w kształceniu międzykulturowym nauczycieli edukacji elementarnej

Content
Title variants
EN
The Nature of Competences and Limitations in Intercultural Education of Elementary Education Teachers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kompetencje to pojęcie bardzo złożone – trudno je precyzyjnie zdefiniować i wyczerpująco zobrazować jego istotę. Konstrukt ten cechuje: wielowymiarowość, nakładanie się zakresów, ograniczone możliwości operacjonalizowania, kontekstowość, transferowalność, stopniowalność oraz podmiotowy charakter. W przypadku kompetencji międzykulturowych ich skomplikowana natura sprawia, że nie jest łatwo je kształtować, zwłaszcza w wymiarze afektywnym oraz behawioralnym. Podobne trudności dotyczą ewaluacji tego obszaru, podczas której badacz w sposób szczególny powinien mieć świadomość, czy diagnozuje zewnętrzne i obserwowalne przejawy kompetencji, czy jedynie subiektywne poczucie własnej kompetencji podmiotu, które nie zawsze jest zgodne z obiektywnym jej poziomem.
EN
Competence is a complex concept – it is difficult to precisely define and describe its essence. Competences are characterised by multidimensionality, overlapping scopes, limiting the possibility to operationalise, contextuality, transferability, gradability and subjective nature. In case of intercultural competences, their complicated nature makes them difficult to shape, especially in the affective and behavioural dimension. Similar difficulties are related to the evaluation of that area during which a researcher should be conscious whether he/she diagnoses external and observable signs of competences, or just a subjective sense of one’s competence of a subject, which is not always compliant with its objective level.
Contributors
References
 • Aleksandrowicz-Pedich L. (2005). Międzykulturowość na lekcjach języków obcych, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Appelt K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 259-302.
 • Bandura E. (2007). Nauczyciel jako mediator kulturowy, Kraków: Wydawnictwo Tertium.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2004). Pedagogika emancypacyjna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gajek K. (2011). Kompetencje międzykulturowe jako element kultury współczesnej organizacji: dylematy teorii i praktyki, „Problemy Zarządzania”, vol. 9, nr 2(32), s. 205-220.
 • Jastrzębska E. (2005). Edukacja interkulturowa przyszłych nauczycieli języka francuskiego, „Uniwersytet Zielonogórski”, nr 3, s. 24-26.
 • Kielar-Turska M. (2003). Poznawcze, językowe i komunikacyjne kompetencje dziecka, [w:] R. Piwowarski (red.), Dziecko – nauczyciel – rodzice. Konteksty edukacyjne, Białystok–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 277-287.
 • Kolańczyk A. (2009). Trójczynnikowy model intuicji twórczej – niejawna samokontrola, uwaga ekstensywna i przewartościowanie znaczeń, [w:] J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 40-65.
 • Korczyński M. (2018). Kompetencje międzykulturowe a wykształcenie polskich emigrantów w Anglii, „Journal of Modern Science”, t. 1, nr 36, s. 93-112.
 • Łukaszewski W. (2009). Relacyjna teoria osobowości – reaktywacja czy galwanizacja zwłok?, [w:] J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 161-182.
 • Łukaszewski W., Doliński D. (2004). Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 441-468.
 • Mihułka K. (2012). Rozwój kompetencji interkulturowej w warunkach szkolnych – mity a polska rzeczywistość, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Myczko K. (2005). Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego, [w:] M. Mac­kiewicz (red.), Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 27-35.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2007). Psychologia poznawcza, Warszawa: ­ACADEMICA wyd. SWPS, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rogalska-Marasińska A. (2013). Zadania szkolne inspiracją do kształtowania kompetencji międzykulturowej uczniów wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski (red.), Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 217-241.
 • Smółka P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Kraków: Wolters Kluwer Polska – Oficyna.
 • Spitzberg B., Changnon G. (2009). Conceptualizing intercultural competence, [w:] D.K. Deardorff (red.), The SAGE Handbook of Intercultural Competence, Sage, CA: Thousand Oaks, s. 2-52.
 • Stier J. (2006). Internationalisation, intercultural communication and intercultural competence, „Journal of Intercultural Communication”, nr 11, s. 1-12.
 • Szempruch J., Blachnik-Gęsiarz M. (2018). Praktyczny wymiar kompetencji międzykulturowych w polskiej szkole, [w:] P. Borza, K. Rejman, W. Błażejewski, B. Rejman (red.), Edukacja międzykulturowa – idee, koncepcje, inspiracje. Materiały dydaktyczne dla uczniów szkół średnich i studentów, Jarosław: Wydawnictwo PWSTE, s. 77-84.
 • Sztompka P. (2010). Socjologia, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tucholska K. (2005). Zagadnienie kompetencji w psychologii, „Roczniki Psychologiczne”, t. VIII, nr 2, s. 11-36.
 • Włodarski Z. (1996). Psychologia uczenia się, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d59d930-bfeb-41af-a8eb-09316d247fb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.