PL EN


2018 | 9 | 2 | 98-103
Article title

Preschool Education in the Light of Current Program Assumptions. Selected Aspects

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the context of current education reforms carried out at various levels of education, it is im-portant to ask about high quality and child friendly preschool education. As stated by Klim- -Klimaszewska, “preschool education in Poland is the first stage of education system. Its main task is not only to help parents in mentoring and education of children, but first of all to stimulate their comprehensive development and school preparation” (Klim-Klimaszewska, 2012, p. 9). At the level of preschool education we observed multidimensional transformations that aimed at new approach to the theory and paradigms of education, which serves improvement of effectiveness of children’s education.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
98-103
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • professor of Faculty of Pedagogy of Jan Dlugosz University in Czestochowa, Jan Długosz University in Czestochowa, Polska
References
 • Brzezińska, A., Burtowy, M. (1985). Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej. Po-znań: Wyd. UAM.
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. (2003). Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i w szkole. Warszawa: WSiP.
 • Karbowniczek, J., Klim-Klimaszewska, A. (2016). Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce. Kraków: Akademia Ignatianum, WAM.
 • Karbowniczek, J., Kwaśniewska, M., Surma, B. (red.) (2013). Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. Kraków: WAM.
 • Klim-Klimaszewska, A. (2012). Pedagogika przedszkolna. Warszawa: Erica.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-nym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły poli-cealnej.
 • Samborska, I. (2014). Kompetencje nauczyciela edukacji elementarnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 31, 41–52.
 • Sieradzka-Baziur, B. (2015). Wstęp. Współczesne tendencje w edukacji elementarnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 36, 7.
 • Suświłło, M. (2015). Edukacja przedszkolna sześciolatków. Edukacja Elementarna w Teorii i w Praktyce, 37, 71–86.
 • Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Kraków: Impuls.
 • Walat, W. (2016). Homo interneticus – wyzwanie dla współczesnej edukacji. Edukacja – Technika – Informatyka, 4, 235–242.
 • Waloszek, D. (2004). Edukacja przedszkolna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 952). Warszawa. Żak.
 • Wilgocka-Okoń, B. (1993). Przedszkole. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna (s. 636–641). Warszawa: Fundacja Innowacja.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d77d0f1-d133-4905-9969-6f2ef8b6d02f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.