PL EN


2016 | 3 | 2 | 23-39
Article title

Analiza wymogów i regulacji w zakresie tworzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentów bankowych w kontekście ochrony interesu klientów

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Requirements and regulations’ analysis for creation, storage and bank documents protection in the context of customers’ interest
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest analiza adekwatności wymogów i regulacji w zakresie tworzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentów bankowych w kontekście ochrony interesu klientów. Uwaga skupiona została na rynku krajowym, a zakres analizy objął zarówno obecne, jak i historyczne brzmienia dokumentów formalnoprawnych wiążących rodzime banki w wyżej wskazanym zakresie. Regulacje dotyczące tworzenia, przechowywania i ochrony dokumentacji funkcjonują na kilku płaszczyznach. Analizie poddano zapisy ustawy Prawo bankowe, w której zawarto pryncypia dotyczące tego zakresu działalności bankowej. Następnie badaniu poddano przepisy dotyczące rachunkowości banków. W tym zakresie skonfrontowano stosowne rozporządzenie Ministra Finansów regulujące ten obszar aktywności banków, które w kwestiach kluczowych wskazuje szereg wymogów zdefiniowanych szczegółowo w nadrzędnym akcie prawnym, czyli ustawie o rachunkowości. Na tym tle szczególne znaczenie mają najbardziej szczegółowe wymogi, które zawarte są w rekomendacjach wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zapisy aktów prawnych i ich zmiany pokazują, jak szybko postęp technologiczny i rozwój rynków globalnych skutkuje powstawaniem nowych ryzyk i zagrożeń, które winny być należycie identyfikowane i antycypowane. Powyższe zagadnienia ujęto w trzech kolejnych częściach artykułu opisujących najważniejsze elementy i szczegóły przeprowadzonych badań.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
23-39
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
References
 • Garczyński D. (2003), Produkty i usługi bankowości elektronicznej w kontekście globalizacji rynków finansowych, w: Bankowość wobec procesów globalizacji, Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • Krzyżkiewicz Z. (2008), Bankowość – Podręcznik akademicki, Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.), Poltekst, Warszawa.
 • Rekomendacja D – dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach (2013), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Rekomendacja D – dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki (1997), Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Rekomendacja D – dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki (2002), Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Rekomendacja H – dotycząca kontroli wewnętrznej w banku (1999), Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Rekomendacja H – dotycząca kontroli wewnętrznej w banku (2002), Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Rekomendacja H – dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach (2011), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Rekomendacja M – dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (2004), Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Rekomendacja M – dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (2013), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r., t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 329.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. Nr 149, poz. 1673.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. Nr 161, poz. 1002.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, Dz.U. Nr 222, poz. 2258.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji, Dz.U. Nr 51, poz. 442.
 • Sikorski G. (2015), Prawo bankowe – komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Smyczek S (2012), Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Placet, Warszawa.
 • Uchwała Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
 • Uchwała Nr 383/2007 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego.
 • Uchwała Nr 4/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.
 • Zawadzka Z. (2003), Globalizacja a sektor bankowy w Polsce, w: Bankowość wobec procesów globalizacji, Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1db3359b-a7e9-465d-bf27-9f17d37e8268
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.