PL EN


2011 | 1 | 108-119
Article title

Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności

Content
Title variants
EN
Consumers' Innovativeness towards Food Products as a Condition for Development of the Market for Foods
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pozytywna reakcja na nowe produkty żywnościowe, wynikająca ze zmieniających się oczekiwań konsumentów wobec żywności, jest warunkiem sine qua non rozwoju rynku żywności. Ta konstatacja w konfrontacji ze stwierdzaną nikłą skądinąd skłonnością do nabywania nowych produktów żywnościowych może być postrzegana jako bariera rozwoju rynku żywności. Innowacyjne postawy, jak wskazują wyniki badań, wobec żywności przejawia nieliczna grupa konsumentów, charakteryzująca się wyższym niż przeciętnie poziomem innowacyjności, która to cecha osobowości współistnieje najczęściej z odpowiednimi zmiennymi socjoekonomicznymi (m.in. młodszy wiek, wyższy status społeczny, dobra sytuacja finansowa) i psychograficznymi (m.in. optymizm, radość życia, otwartość, tolerancja)
EN
The positive reaction to new food products, resulting from the consumers' changing expectations towards foods is condicio sine qua non of the food market development. This ascertainment, confronted with the stated, otherwise, low propensity to buy new food products, may be perceived as a barrier for the food market development. Innovative attitudes, as the results of surveys show, towards foods are exhibited by a small group of consumers, characterising by higher than the average level of innovativeness; this feature of personality coexist most often with the relevant socio-economic variables (e.g. young age, higher social status, good financial situation) and psychographic ones (e.g. optimism, joy of life, openness, tolerance).
Year
Issue
1
Pages
108-119
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dc909c3-fbba-4c6b-8ddc-0f2e355aae3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.