PL EN


2020 | 13 | 25-42
Article title

Teksty minimalne jako przedmiot badań genologicznych

Content
Title variants
EN
Minimal texts as the subject of genre studies
Languages of publication
PL DE EN
Abstracts
EN
The aim of the work is to reflect on the essence of such texts as bus tickets, banknotes, postage stamps, receipts, street signs, and credit cards, which I define as minimum texts. On the one hand, I am interested in the question of what research potential lies in the analysis of minimum texts from a genological perspective and, on the other hand, what analysis criteria and categories from the field of genre studies could be relevant for the analysis of minimal texts. I will try to explain by means of a few examples how I define minimal texts and what I see as the value of this category in answering the questions raised above and outlining the deiderata of integrated multimodal text type linguistics.
Contributors
References
 • Antos Gerd, Lewandowska Anna (2020): Augenblickstexte. Sprüche als Spiel und Strategie, nicht alles sagen zu müssen. In: Berdychowska Zofia, Liedtke Frank (Hrsg.): Prägnante Kürze und mehr. Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum. Berlin (w druku).
 • Antos Gerd, Opiłowski Roman (2015): W drodze do lingwistyki obrazu. Kierunki rozwoju nowej subdyscypliny lingwistycznej z perspektywy polsko-niemieckiej. Stephan Izabela (tłum.). tekst i dyskurs – text und diskurs, 8, 11–36.
 • Antos Gerd, Spitzmüller Jürgen (2015): Jakie „znaczenie” ma design tekstu? Rozważania o teorii wiedzy typograficznej. Żebrowska Ewa (tłum.). W: Opiłowski Roman, Jarosz Józef, Staniewski Przemysław (red.): Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Wrocław, 185−195.
 • Balcerzan Edward (1999): W stronę genologii multimedialnej. Teksty Drugie: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja, 6(59), 7−24.
 • Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława (2009): Tekstologia. Warszawa.
 • Berdychowska Zofia, Liedtke Frank (Hrsg.) (2020): Prägnante Kürze und mehr. Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum. Berlin (w druku).
 • Bizior Renata (2019): Od mikrokazań do memów. O małych formach kaznodziejskich ks. Eugeniusza Burzyka. Prace Językoznawcze, XXI/3, 5−24.
 • Blommaert Jan (2013): Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes. Chronicles of Complexity. Bristol.
 • Bucher Hans-Jürgen (2015): Rozumienie multimodalne lub recepcja jako interakcja. Teoretyczne i empiryczne podstawy systemowej analizy multimodalności. Lisiecka-Czop Magdalena (tłum.). W: Opiłowski Roman, Jarosz Józef, Staniewski Przemysław (red.): Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Wrocław, 79–110.
 • Bystroń Jan (1980): Napisy. W: Bystroń Jan (red.): Tematy, które mi odradzano. Warszawa, 109−171.
 • Chlebda Wojciech (2018): Czy mikroteksty mogą być obiektami frazeografii (przekładowej)? W: Pstyga Alicja, Kaganowicz Tatiana, Buchowska Magdalena (red.): Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 7: Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Gdańsk, 40–53.
 • Chudnik Anna (2010): Inskrypcje w przestrzeni miejskiej. Studium pragmalingwistyczne. Sanok.
 • Czachur Waldemar (2019): Multimodalne profilowanie w dyskursach pamięci. Analiza na przykładzie internetowych zapowiedzi obchodów 50. rocznicy niemiecko-francuskiej Mszy Pojednania w Reims i 25. rocznicy polsko-niemieckiej Mszy Pojednania w Krzyżowej, Stylistyka, 28, 455−471.
 • Czachur Waldemar (2020): Lingwistyka dyskursu jako zintegrowany program badawczy. Wrocław.
 • Czachur Waldemar, Pappert Stefen (2019): Wizualny populizm: analiza praktyk multimodalnych na przykładzie plakatów wyborczych z Polski i Niemiec. tekst i dyskurs – text und diskurs, 12, 125−149.
 • Czachur Waldemar, Zimmer Agnieszka (2020): Gedenktafeln als urbane Kurztexte der Erinnerungskultur. Eine vergleichende Analyse an Beispielen aus Warschau und Berlin. In: Berdychowska Zofia, Liedtke Frank (Hrsg.): Prägnante Kürze und mehr. Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum. Berlin (w druku).
 • Domke Christine (2014): Die Betextung des öffentlichen Raumes. Eine Studie zur Spezifik von Meso-Kommunikation am Beispiel von Bahnhöfen, Innenstädten und Flughäfen. Heidelberg.
 • Dudek-Szumigaj Agnieszka (2018): Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne. Lublin.
 • Godlewski Grzegorz, Karpowicz Agnieszka, Rakoczy Marta, Rodak Paweł (red.) (2014): Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej. Warszawa.
 • Góral Bogumiła (2011): Czym jest pejzaż językowy (linguistic landscape)? W: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusy, Zabrocki Władysław (red.): Język w Poznaniu 2. Poznań, 41−42.
 • Hausendorf Heiko (2009): Kleine Texte über Randerscheinungen von Textualität. Germanistik in der Schweiz Onlinezeitschrift der Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Germanistik, 6, 5−19.
 • Janich Nina (2015): Kurze Texte und Kurztexte – transtextuell vernetzt? In: Skog-Södersved Marinn, Reuter Ewald, Rink Christian (Hrsg.): Kurze Texte und Intertextualität. Ausgewählte Beiträge der GeFoText-Konferenz vom 26.9. bis 27.9.2013 in Vaasa. Frankfurt am Main, 27−48.
 • Jarosz Józef (2018): Płyty nagrobne w ujęciu semiotycznym. Orbis Linguarum, 49, 349−363.
 • Jędrzejko Ewa (2015): Przysłowia, aforyzmy, sentencje... Jeden gatunek czy różne gatunki? W: Ostaszewska Danuta, Przyklenk Joanna (red.): Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5: Gatunek a granice. Katowice, 151−160.
 • Kaczmarek Dorota (2016): Tematyczno-funkcjonalne powiązania tekstów. Możliwości adaptacji dyskursu dla potrzeb dydaktyki filologicznej. W: Czachur Waldemar, Kulczyńska Agnieszka, Kumięga Łukasz (red.): Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne. Kraków, 137−158.
 • Kapuścińska Anna (2017): Grenzphänomene zwischen Text und Bild am Beispiel multimedialer Nachrichtensendungen. Berlin.
 • Klug Nina-Maria, Pappert Steffen (2020): Wenn Rasen tötet und Prägnanz fordert. Merkmale multimodaler Texte an der Autobahn. In: Berdychowska Zofia, Liedtke Frank (Hrsg.): Prägnante Kürze und mehr. Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum. Berlin (w druku).
 • Krauz Maria (2017): Relacja tekst-obraz. O podpisach pod zdjęciami w prasie – struktura, funkcje, składnia. W: Hofman Iwona, Kepa-Figura Danuta (red.): Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane profesor Marii Wojtak, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych. Lublin, 447−465.
 • Lisek Grzegorz (2016): Europejskość pejzażu językowego w Polsce. Analiza pejzażu językowego polskiego pogranicza na przykładzie centrum Świnoujścia. W: Sobczak Witold, Sobczak-Gołda Maria (red.): Dylematy Unii Europejskiej. Studia i szkice. Poznań, 141−155.
 • Lisek Grzegorz (2018): Überlegungen zu Aufstellspeisekarten im grenznahen Linguistic Landscape – metrolinguistische Perspektive. In: Janíková Vĕra, Brychová Alice, Veličková Jana, Wagner Roland (Hrsg.): Sprachen verbinden. Beiträge der 24. Linguistik- und Literaturtage, Brno/Tschechien, 2016. Hamburg, 217−228.
 • Loewe Iwona (2018): Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów. Katowice.
 • Mac Agnieszka (2018): Multimodalna aranżacja tekstu w telewizyjnych serwisach informacyjnych na przykładzie Wiadomości TVP1. W: Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta (red.): Współczesne media: Media multimodalne, t. 2: Multimodalność mediów elektronicznych. Lublin, 9−32.
 • Maćkiewicz Jolanta (2016): Jak można badać przekazy multimodalne. Język Polski, 96/2, 18–27.
 • Majkowski Grzegorz (2015): Ulotka jako gatunek tekstu wyborczego. Warszawa.
 • Makowska Magdalena (2014a): Pokaż mi swoje logo – logo miast jako płaszczyzna wizualna. Acta Neophilologica, XVI(1), 87−97.
 • Makowska Magdalena (2014b): Jak pokazać lek? Opakowania leków jako płaszczyzny wizualne. Acta Neophilologica, XVI(2), 75−86.
 • Makowska Magdalena (2016): Interaktive Infografiken. tekst i dyskurs – text und diskurs, 9, 115−130.
 • Makowska Magdalena (2020): Einige Überlegungen zu Formen und Funktionen von Texten in öffentlichen Räumen. tekst i dyskurs – text und diskurs, 13, 7–24.
 • Migoń Krzysztof, Skalska-Zlat Marta, Żbikowska-Migoń Anna (red.) (2006): Druki ulotne i okolicznościowe – wartości i funkcje. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Wojnowice, 8−10 października 2004. Wrocław.
 • Opiłowski Roman (2020): Muster der kommunikativen Kreativität im urbanen Raum. Eine multimodale Perspektive. In: Cieszkowski Marek, Pociask Janusz (Hrsg.): Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation. Berlin, 199–220.
 • Ostromęcka-Frączak Bożena (2008): Między tekstem a podtekstem: nagłówki prasowe, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 16, 5−12.
 • Panasiuk Jolanty, Zimny Rafał (2007): Wizytówka – tekst czy nie-tekst? W: Ostaszewska Danuta (red.): Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 3: Gatunek a odmiany funkcjonalne. Katowice, 116−129. Partyka Joanna (2019): Przysłowie, aforyzm, sentencja. Definicje małych form literackich w perspektywie komparatystycznej. Teksty Drugie: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja, 2, 32–41.
 • Piekot Tomasz (2016): Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii. Warszawa.
 • Poprawa Marcin (2020): Przestrzenie słowno-obrazowe w propagandowych drukach ulotnych lat 1918–1939. Próba analizy w świetle lingwistyki tekstowej i teorii wizualności. Sztuka Edycji, 1, 203–230.
 • Purschke Christoph (2017): (T)Apping the linguistic landscape. Methodological challenges and the scientific potential of a citizen-science approach to the study of social semiotics. Linguistic Landscape, 3(3), 246–266.
 • Schmitz Ulrich (2015): Badanie płaszczyzn wizualnych. Wprowadzenie. Makowska Magdalena (tłum.). W: Opiłowski Roman, Jarosz Józef, Staniewski Przemysław (red.): Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Wrocław, 57−77.
 • Schmitz Ulrich (2021): Klein, aber oho! Wissenschaftliche Rehabilitation sehr kleiner Texte. In: Pappert Steffen, Roth Kersten Sven (Hrsg.): Kleine Texte. Berlin (w druku).
 • Skowronek Bogusław (2013): Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków.
 • Skwarczyńska Stefania (1965): Wstęp do nauki o literaturze, t. 3. Warszawa.
 • Ślawska Magdalena (2008): Tytuł – najmniejszy tekst prasowy. Rocznik Prasoznawczy, II, 117–126. Śleziak Marta (2018): Klepsydry na tle innych tekstów pożegnalnych. Wrocław.
 • Sobczak Katarzyna (2016): Perswazyjny potencjał mikrotekstów, czyli o tym, jak przykuć uwagę i osiągnąć cel na stronie internetowej e-sklepu. Res Rhetorica, 4, 16−32.
 • Steciąg Magdalena, Karmowska Anna (2020): Lingua Materna, Lingua Receptiva, Lingua Franca, Multilingua Franca? The Linguascape of the Polish-Czech Borderland from the Perspective of Sustainable Multilingualism. Sustainable Multilingualism, 16, 21–38.
 • Stöckl Hartmut (2015): Czytanie tekstów językowo-obrazowych? Elementy kompetencji podstawowej. Pociask Janusz (tłum.). W: Opiłowski Roman, Jarosz Józef, Staniewski Przemysław (red.): Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Wrocław, 113–137.
 • Szczęk Joanna (2018): „Der Raum spricht“. Zu den Ansätzen der Landscape Linguistic-Forschung (am Beispiel des deutschen und polnischen akademischen Raums). Linguistische Treffen in Wrocław, 14, 149−158.
 • Szczepaniak Jacek (2017): Tekst (i) obraz w lingwistycznej analizie dyskursu, Socjolingwistyka, 31, 7–20.
 • Szczęsna Ewa (2007): Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama. Warszawa.
 • Szpila Grzegorz (1999): Przysłowie – semantyka tekstu jednozdaniowego. Język Polski, 5, 371−378.
 • Tereszkiewicz Anna (2012): Internetowe zajawki i zapowiedzi prasowe – charakterystyka wybranych cech gatunkowych. Studia Medioznawcze, 3(50), 99–110.
 • Trzynadlowski Jan (1977): Małe formy literackie. Wrocław.
 • Witosz Bożena (2005): Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice.
 • Witosz Bożena (2012): O potrzebie perspektywy multimedialnej w badaniach stylistycznych. W: Kita Małgorzata, Ślawska Magdalena (red.): Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze. Katowice, 155−168.
 • Wójcicka Marta (2019): Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej. Lublin.
 • Wojtak Maria (2011): Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne. Tarnów.
 • Wojtak Maria (2019): Wprowadzenie do genologii. Lublin.
 • Zielińska Kinga (2015): Nekrologi dźwignią (auto)reklamy – o hybrydach gatunkowych na przykładzie nekrologów w języku polskim i niemieckim. W: Przyklenk Joanna, Ostaszewska Danuta (red.): Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5: Gatunek a granice. Katowice, 532−542.
 • Zielińska Kinga (2018): Pamięć w wymiarze multimodalnym – strategie upamiętniania na przykładzie polskich i niemieckich zapowiedzi internetowych. W: Czachur Waldemar (red.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa, 218−243.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e8189be-236a-4f34-8abb-91180cd3bb4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.