PL EN


2017 | 20 | 4(77) | 30-42
Article title

Grupy pośredniczące. Godząc gospodarkę rynkową z gospodarką nakazową

Title variants
EN
Intermediary groups: Reconciling the market economy and the command economy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Intermediary groups represent an implementation of the principle of subsidiarity that argues for organizations intermediary between the human person and the more powerful public authority. They have the effect of protecting the human person from a heavy-handed public authority, and – by establishing themselves closer to that person – are able to provide opportunities for that person to participate in economic decision-making. In a personalist economy, public authorities intervene only when the Many private individuals and the One private-group are unable to function effectively. While economic freedom is the most important characteristic of a personalist economy, intermediary groups are its distinguishing characteristic. We found anecdotal evidence of intermediary groups operating in the United States in the form of cooperatives and supra-firm alliances. We also found support for private group decision-making that reconciles the good of the individual and the common good through such groups expressed by Pius XI, Joseph Schumpeter, Bernard Dempsey, Joseph Becker, William Waters, and John Paul II. Intermediary groups are a natural expression of the sociality of human beings, who are confronted by problems they cannot resolve by acting alone. Establishing these groups in economic affairs is instinctive in that they call for the same problem-solving skills, that are necessary for any individual economic enterprise to operate successfully. Because they are organized by the principle of cooperation, mainstream economics dismisses them, because cooperation always is collusive. It’s time to recognize that there is a third way for organizing economic affairs that offers a viable option to the individualism of a market economy and the collectivism of a command economy.
PL
Grupy pośredniczące stanowią realizację zasady subsydiarności, która przemawia za organizacjami pośredniczącymi między osobą ludzką a silniejszą władzą publiczną. Mają one wpływ na ochronę osoby ludzkiej przed ciężką ręką organów publicznych, a poprzez zbliżenie się do tej osoby są w stanie umożliwić jej uczestnictwo w podejmowaniu decyzji gospodarczych. W gospodarce personalistycznej władze publiczne interweniują tylko wtedy, gdy Wiele osób prywatnych i Jedna grupa prywatna nie są w stanie skutecznie funkcjonować. Podczas gdy wolność ekonomiczna jest najważniejszą cechą gospodarki personalistycznej, jej cechą wyróżniającą są grupy pośredniczące. Odnaleźć można niepotwierdzone dowody na istnienie grup pośredniczących działających w Stanach Zjednoczonych w formie spółdzielni i sojuszy ponadnazwiązkowych. Znaleźliśmy także poparcie dla podejmowania decyzji przez grupę prywatną, która godzi dobro jednostki z dobrem wspólnym za pośrednictwem takich właśnie grup, wyrażane przez Piusa XI, Josepha Schumpetera, Bernarda Dempseya, Josepha Beckera, Williama Watersa i Jana Pawła II. Grupy pośredniczące są naturalnym wyrazem społecznej tożsamości ludzi, którzy stają w obliczu problemów, których nie są w stanie rozwiązać samodzielnie. Ustanowienie tych grup w sprawach gospodarczych jest instynktowne, ponieważ wymagają one tych samych umiejętności rozwiązywania problemów, jakie są niezbędne, by jakiekolwiek przedsiębiorstwo mogło z powodzeniem funkcjonować. Ponieważ są one zorganizowane według zasady współpracy, ekonomia głównego nurtu odrzuca je, gdyż współpraca zawsze ma charakter umowny. Czas uznać, że istnieje trzeci sposób organizowania spraw gospodarczych, który oferuje realną alternatywę zarówno dla indywidualizmu gospodarki rynkowej, jak i kolektywizmu gospodarki nakazowej.
Year
Volume
20
Issue
Pages
30-42
Physical description
Dates
published
2018-03
Contributors
 • Mayo Research Institute, 1217 Dean Chapel Road, West Monroe, Louisiana 71291, USA
References
 • Advanced Book Exchange (AbeBooks). “Welcome to AbeBooks”, available at www.abebooks.com/books/Welcome/ (accessed November 11, 2015).
 • Becker, Joseph M. 1959. Shared Government in Employment Security: A Study of Advisory Councils, New York: Columbia University Press.
 • Consumers Credit Union. “Who We Are”, available at http://www.myconsumers.org/about-us/who-we-are.html (accessed November 5, 2015).
 • Crowley 2014. “Marine Response Alliance Launches Exclusive OPA 90 SMFF Mobile App”, January 3, available at http://www.crowley.com/News-and-Media/Press-Releases/Marine-Response-Alliance-Launches-Exclusive-OPA-90-SMFF-Mobile-App (accessed November27, 2015).
 • Danner, Peter 1980. An Ethics for the Affluent, Lanham: University Press of America.
 • Danner, Peter 2002. The Economic Person: Acting and Analyzing, Lanham: Rowman and Littlefield.
 • Dempsey, Bernard W. 1958. The Functional Economy, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • E&I Cooperative Services. “Company Over view” and “Company History,” available at https://www.eandi.org/Default.aspx?Menu=TopMenu (accessed November 6, 2015).
 • International Cooperative Alliance n.d. “Statement of the Cooperative Identity”, available at http://ica.coop/sites/default/files/attachments/Guidance%20Notes%20EN.pdf (accessed November 7, 2015).
 • John Paul II 1991. “Centesimus Annus”, available at http://w2.vatican.va/content/johnpaul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimusannus.html (accessed November 11, 2015).
 • John Paul II 1981. “Laborem Exercens,” available at http://w2.vatican.va/content/johnpaul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laboremexercens.html (accessed November 30, 2017).
 • Land O’Lakes. “Welcome to Land O’Lakes, Inc.”, “Philosophy”, “Members”, and “Investors”, available at http://www.landolakesinc.com (accessed November3, 2015).
 • Louisiana Offshore Oil Port (LOOP). “The LOOP Story”, available at http://www.loopllc.com/About-Loop/Story (accessed November 11, 2015).
 • Marine Response Alliance. Available at http://www.mcallistertowing.com/aboutmcallister/inthenews/marineresponsealliancellc.aspx (accessed November 27, 2015).
 • Mondragon 2015. Available at http://www.mondragon-corporation.com/eng/ (accessed November 8, 2015).
 • Navarro, Vincent 2014. “The Case of Mondragon”, Counterpunch, April 30, available at http://www.counterpunch.org/2014/04/30/the-case-of-mondragon/print/ (accessed November 8, 2015).
 • NRECA. “Seven Cooperative Principles,” available at http://www.nreca.coop/about-electriccooperatives/seven-cooperative-principles/ (accessed November 6, 2015).
 • O’Boyle, Edward 2014. “Freedom of Economic Initiative, Intermediary Groups, and a Personalist Economy,” Catholic Social Science Review, Volume 19, pp. 111–129.
 • Ocean Spray. “Ocean Spray Celebrates the 2015 North American Cranberry Harvest”, available at http://www.oceanspray.coop/News/Press-Releases/2015/Ocean-Spray-Celebrates-the-2015-Cranberry-Harvest.aspx (accessed November 3, 2015).
 • Pius XI 1931. “Quadragesimo Anno,” available at http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimoanno. html (accessed November 11, 2015).
 • Por t Townsend Shipwrights Coop. “History”, available at http://ptshipwrights.com/wp/about/history/ (accessed November 6, 2015).
 • PRIDE of St. Louis 2013. “HISTORY”, available at http://stlouisconstructioncooperative.org/ history/ (accessed November 11, 2015).
 • Producers Cooperative Association. “Who We Are” and “Our Mission & History”, available at http://www.producerscooperative.com (accessed November 3, 2015).
 • Recreational Equipment, Inc. “REI Overview” and “Consolidated Financial Statements”, available at http://www.rei.com/ (accessed November 5, 2015).
 • Schumpeter, Joseph A. 1950. Capitalism, Socialism, and Democracy, third edition, New York: Harper & Brothers Publishers.
 • Smith, Adam 1937. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, New York: Random House and The Modern Library, Book I, Chapter X.
 • United Way n.d. Available at http://www.unitedway.org/ (accessed November 11, 2015).
 • Waters, William R. 1993. “A Comment on 'Social Economics and the New World Order: A Roman Catholic Perspective”, Forum for Social Economics, Volume 23, Number 1, Fall, pp. 33–34.
 • Waters, William R. 1961. “Schumpeter’s Contributions and Catholic Social Thought”, Review of Social Economy, Volume XIX, Number 2, September, pp. 133–141.
 • Weirton Steel. Article written by David T. Javersak and published in e-WV: The West Virginia Encyclopedia, December 7, 2012, available at http://www.wvencyclopedia.org/articles/973 (accessed November 6, 2015).
 • Wine Enthusiast (2011). “Best Bets for Coop Shopping”, available at http://www.winemag.com/Web-2011/Best-Bets-for-Co-op-Shopping/(accessed November 3, 2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f16ebef-94c5-4e45-9236-676e4c6b677c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.