PL EN


2011 | 3 (332) | 3-11
Article title

Marże i zapasy jako wyznaczniki konkurencyjności przedsiębiorstw handlu detalicznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach umiędzynarodowienia handlu i nasilającej się konkurencji rośnie znaczenie działań zwiększających efektywność działalności handlowej, wśród których szczególne miejsce przypada kształtowaniu marż oraz właściwej gospodarce zapasami1. Choć oba działania są ważnymi wyznacznikami konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowego, są niedoceniane zwłaszcza przez właścicieli małych, niezależnych przedsiębiorstw detalicznych. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, jak duży potencjał tkwi w polityce marż przedsiębiorstwa handlowego i jakie groźne następstwa dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa detalicznego (aż do bankructwa włącznie) mogą przynieść błędy popełnione w sferach zakupu i gospodarowania zapasami.
EN
In her article, the author presented how the results achieved by retailing enterprises depend on the policy of their margins and what dangerous consequences for the economic situation of trade enterprises (as far as bankruptcy including) may the errors committed in the spheres of stock purchasing and managing bring about.
RU
В статье автор представляет, каким образом результаты, достигнутые предприятиями розничной торговли, зависят от политики их марж и какие опасные последствия для экономического положения торговых предпритиятий (вплоть до банкротства) могут принести ошибки, допущенные в сферах закупки и хозяйствования запасами.
Keywords
Year
Issue
Pages
3-11
Physical description
Contributors
  • IBRKK — Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20b5c38a-799a-4b9a-aad7-200aaba2c182
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.