PL EN


2013 | 104 | 3 | 231-248
Article title

Z kroniki do sylwy. Wokół problemów rękopisu i druku w początkach XVII wieku. Część 2: Wiersz Macieja Stryjkowskiego w lwowskim rękopisie Ossolineum

Title variants
EN
From a Chronicle to a Silva. On the Problems of Manuscript and Print at the Beginning of 17c. Part 2: Maciej Stryjkowski’s Poem in Lvov Manuscript from the Ossolineum Library Collection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą uporządkowania bibliografii dzieł Macieja Stryjkowskiego, poety i historyka doby renesansu, autora wydanej w 1582 w Królewcu Kroniki polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi. Punktem wyjścia są autobiograficzne wypowiedzi Stryjkowskiego, powstałe na różnych etapach jego twórczości, a zawierające pierwsze noty o utworach i zwięzłe charakterystyki jego własnych prac. Wypowiedzi te autorka szkicu traktuje jak teksty literackie epoki, a więc podlegające dyrektywie imitacji, zależne od konwencji i korzystające z repertuaru tradycyjnych toposów. Analizy i badania porównawcze kończy postulat skreślenia z listy utworów Stryjkowskiego wiersza O wolności szlachty polskiej, jakiej nie masz pod słońcem świata, centonu, który w początkach XVII wieku skomponował wierszopis, Marcin Paszkowski, z fragmentów antytureckiego poematu Macieja Stryjkowskiego, zatytułowanego O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego (1575).
EN
The article attempts to collate bibliography of the works by Maciej Stryjkowski, a Renaissance poet and historian, author of Chronicle of Poland, Lithuania, Samogitia and of all Ruthenia (Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi) published in Königsberg in 1582. Stryjkowski’s autobiographical statements made at various stages of his productivity containing the first notes about the texts and brief characteristics of his own pieces form a starting point for the present paper. The author treats the statements as the epoch’s literary texts which thus are subject to imitation, depend on conventions and make use of the repertoire of traditional topoi. The analyses and comparative studies conclude with a postulate of deleting the poem O wolności szlachty polskiej, jakiej nie masz pod słońcem świata (On the freedom of Polish nobility [...]) from the list of Stryjkowski’s pieces as the centon was composed at the beginning of 17th century by a poem writer Marcin Paszkowski from fragments of Stryjkowski’s anti-Turkish poem O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego (On the Freedom of the Polish Crown and the Grand Duchy of Lithuania) (1575).
Year
Volume
104
Issue
3
Pages
231-248
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21924402-b1ed-46b2-bdb3-b41aa6accf37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.