PL EN


2017 | 8 | 3 | 23-32
Article title

Tożsamość. Istotny element realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

Content
Title variants
EN
Identity. An Essential Element of Meeting Development and Educational Needs
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje pojęcie tożsamości, rozpatruje konteksty, w których kształtuje się poczucie tożsamości. Następnie zostają przedstawione fazy kształtowania się własnego „ja” na różnych etapach życia człowieka, a także niewątpliwy wpływ procesu edukacji, zarówno formalnej, jak i nieformalnej, na kreowanie tożsamości u młodych ludzi.
EN
The article presents the notion of identity, examines the contexts in which identity is shaped. Then they show the stages of self-development at different stages of human life, as well as the undoubted influence of the educational process, both formal and informal, on the creation of identity in young people.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
23-32
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Polska
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
References
 • Basistowa, J. (1995). Istota i rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona. W: A. Gałkowa (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (s. 74–92). Kraków: Impuls.
 • Brzezińska, A.W. (2006). Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości osobistej i społecznej. W: A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomka (red.), Edukacja regionalna (s. 47–77). Warszawa: PWN.
 • Ćwikliński, A. (2010). Pomiędzy oddziaływaniem szkoły i kultury popularnej. Dylematy tożsamościowe współczesnej młodzieży. W: D. Hejwosz, W. Jakubowski (red.), Kultura popularna – tożsamość – edukacja (s. 269–278). Kraków: Impuls.
 • Musiał, D. (2007). Kształtowanie tożsamości w adolescencji. Studia z Psychologii w KUL, 14, 73–92.
 • Oleszkowicz, A. (1995). Kryzys młodzieńczy – istota i przebieg. Na podstawie wybranych psychologicznych koncepcji rozwoju człowieka i badań empirycznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne, 41.
 • Opozda, D. (2007). Wychowawcza funkcja rodziców w rozwoju tożsamości młodzieży. Przegląd Pedagogiczny, 1, 49–56.
 • Paleczny, T. (2008). Socjologia tożsamości. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną, red. M. Tyszkowa, Poznań 1985.
 • Sokal, U. (2000). Wybrane aspekty kształtowania się tożsamości człowieka w rodzinie. Roczniki Socjologii Rodziny, XII, 49–55.
 • Trzebińska, E. (1998). Dwa wizerunki własnej osoby. Studia nad sposobami rozumienia siebie. Warszawa: Wyd. IP PAN.
 • Welskop, W. (2013). Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów. W: J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik (red.), Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości? (s. 255–267). Kraków: Wyd. WSH-E w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2296d2df-ca04-418b-bc21-ca50a4d31b26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.