PL EN


Journal
2012 | 25 | 9-23
Article title

Wollin als Bischofs- und Kastellanssitz. Ende von der Glanzperiode des mächtigen Handelsemporiums an der Ostsee

Content
Title variants
PL
Wolin jako siedziba biskupa i kasztelana. Schyłek świetności potężnego emporium handlowego nad Bałtykiem
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Uwagę historyków zainteresowanych dziejami Wolina szczególnie przyciąga najwcześniejszy okres w historii miasta, o którym informacje przynoszą źródła pisane, czyli od IX do XI wieku. W polskiej historiografii do upowszechnienia wiedzy o wczesnośredniowiecznym Wolinie przyczynił się szczeciński archeolog Władysław Filipowiak, który badaniom grodu nad Dziwną poświęcił już ponad 50 lat swojej pracy naukowej. Zainteresowanie tym okresem dziejów miasta jest zrozumiałe i znajduje uzasadnienie w znaczeniu, jakie miało ono wówczas w strefie Bałtyku. Ponadto wyobraźnię historyków pobudzała niewątpliwie także legenda Winety, utożsamianej z Wolinem. Wprawdzie podejmowano próby innej lokalizacji Winety, ale jak dotychczas były one mało przekonujące. Mniej uwagi poświęcono natomiast czasom schyłku świetności tego sławnego ośrodka nad Bałtykiem w XII i na początku XIII wieku. Tymczasem jest to także proces ciekawy i pełen niespodziewanych wydarzeń.
Journal
Year
Volume
25
Pages
9-23
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae Pontificum, in: Fontem saeculorum noni et undecimi Historiam ecclesiae Hammaburgensis necnon imperii illustrantes, auf Grund der Ausgabe v. B. Schmeidler, Berlin 1961
 • Anonymus sog. Gallus: Kronika Polska [Die polnische Chronik], hg. v. M. Plezia, übers. v. R. Grodecki, Wrocław 1982
 • Bestimmt kam es zu dieser Allianz bei dem Aufenthalt Bogislaws I. in Gnesen im April 1177. PUB I, Nr. 73
 • Galli Anonymi Cronica et Gesta ducum sive principium Polonorum, hg. v. K. Maleczyński, in: Monumenta Poloniae Historica Series Nova [weiter als MPH SN], Bd. 2, Kraków 1952
 • Herbordi Dialogus de vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis, in: MPH SN, Bd. 7, hg. v. J. Wikarjak, K. Liman, Warszawa 1974
 • Magistri Vincentii Chronicon Polonorum, hg. v. A. Bielowski, in: MPH, Bd. 2, Lwów 1872
 • S. Ottonie episcopi Babenbergensis vita Prieflingensis, in: MPH SN, Bd. 7, hg. v. J. Wikarjak, K. Liman, Warszawa 1966
 • Saxonis Gramatici Gesta Danorum, hg. v. J. Olrik, H. Raeder, Købehavn 1931–1957
 • Duczko W.: Obecność skandynawska na Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym średniowieczu [Skandinavische Anwesenheit in Pommern und slawische in Skandinavien im frühen Mittelalter], in: Salsa Cholbergiensis, hg. v. L. Leciejewicz, M. Rębkowski, Kołobrzeg 2000
 • Dziewulski W.: Stosunek Ottona Bamberskiego do organizacji kościelnej terenów zachodniopomorskich [Das Verhalten Ottos von Bamberg der kirchlichen Organisation hinterpommerscher Gebiete gegenüber], „Zapiski Historyczne“ [Historische Notizen], 23, 1957
 • Filipowiak W., Gundlach H.: Wolin Vineta. Die tatsächliche Legende vom Untergang und Aufstieg der Stadt, Rostock 1992
 • Filipowiak W.: „Garnek Wulkana” – najstarsza latarnia morska nad Bałtykiem w XI wieku [Der „Vulkans Topf“ – der älteste Leuchtturm der Ostsee im 11. Jahrhundert], in: Nummus et historia. Pieniądz Europy średniowiecznej [Nummus et historia. Geld des mittelalterlichen Europas], Warszawa 1985
 • Filipowiak W.: Some aspects of the developmentnof Wolin in the 8th-11th centuries in the light of the results of new research, in: Polish Lands at the Turn of the First and the Second Millennia, ed. by P. Urbańczyk, Warsaw 2004
 • Filipowiak W.: Wczesnośredniowieczna „linia żeglugowa” Hedeby (Haithabu) – Starigard (Oldenburg) – Wolin [Die frühmittelalterliche „Schifffahrtslinie“ Hedeby (Haithabu) – Starigard (Oldenburg) – Wollin], in: Świat Słowian wczesnego średniowiecza [Die Welt der Slawen des frühen Mittelalters], hg. v. M. Dworaczek, A. B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski, Szczecin–Wrocław 2006
 • Filipowiak W.: Wolinianie. Studium osadnicze [Wolliner. Ein Einsiedlerstudium], T. 1, Szczecin 1962
 • Filipowiak W.: Wolin-Jomsborgen Vikingetids-Handelsby i Polen, Roskilde 1991
 • Filipowiak W.: Wyspa Wolin w prahistorii i we wczesnym średniowieczu [Die Insel Wollin in der Urgeschichte und im frühen Mittelalter], in: Z dziejów ziemi wolińskiej [Aus der Geschichte der Wolliner Gebiete], hg. v. T. Białecki, Szczecin 1973
 • Goldmann K., Wermusch G.: Vineta: die Wiederentdeckung einer versunkenen Stadt, Bergisch Gladbach–Lübbe 1999
 • Hoogeweg H.: Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Bd. 2, Stettin 1925
 • Kiersnowski R.: Kamień i Wolin [Cammin und Wollin], „Przegląd Zachodni”, 7, 1951, 9–10
 • Kiersnowski R.: Legenda Winety [Die Legende von Vineta], Warszawa 1950
 • Labuda G.: Saga o Styrbjörnie Jarlu Jomsborga [Die Sage über Styrbjörn, dem Jarl von Jomsborg], „Slavia Antiqua“, 4, 1953
 • Labuda G.: Zamierzenia organizacji diecezjalnej na Pomorzu w roku 1123 (przed misją chrystianizacyjną biskupa Ottona z Bambergu) [Pläne der Diözeseorganisation in Pommern im Jahre 1123 (vor der Christianisierungsmission Bischof Ottos von Bamberg)], in: Instantia est mater doctrinae, Szczecin 2001
 • Myśliński K.: Sprawa udziału Polski w niemieckiej wyprawie na Słowian połabskich [Zur Teilnahme Polens am deutschen Feldzug gegen polabische Slawen], in: Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski [Ars Historica. Arbeiten zur allgemeinen und zur polnischen Geschichte], Poznań 1976
 • Petersohn J.: Grobe – Marienburg – Usedom. Die Aussagen der Urkunden zur Entwicklung und Topographie des Usedomer Prämonstratenserstifts im 12. und 13. Jahrhundert, in: Die Insel Usedom in slawisch-frühdeutscher Zeit, hg. v. G. Mangelsdorf, Frankfurt a. M. 1995
 • Piskorski J. M.: Pomorze plemienne. Historia – archeologia – językoznawstwo [Stammes-Pommern. Geschichte – Archäologie – Sprachwissenschaft], Poznań–Szczecin 2002
 • Rajewski Z. A.: Wołyń – opulentissima civitas Sclavorum [Wollin – opulentissima civitas Sclavorum], „Przegląd Zachodni“ [Westrundschau], 1, 1946
 • Rębkowski M.: Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne [Die Christianisierung Westpommerns. Eine archäologische Studie], Szczecin 2007
 • Rymar E.: Biskupi – minisi – reformatorzy [Bischöfe – Mönche – Reformatoren], Szczecin 2002
 • Rymar E.: Zjazd w Kamieniu Pomorskim w końcu 1219 r. Świętoborzyce w ziemi choćkowskiej i kołobrzeskiej [Tagung in Cammin Ende 1219. Swantiboriden auf den Gützkower und Kolberger Gebieten], „Materiały Zachodniopomorskie“ [Westpommersche Materialien], 22, 1976
 • Schumann H.: Ausgrabungen in Wollin 1935 und ältere Funde von den Odermündungs-Inseln, „Das Bollwerk“, 1936, 5
 • Schumann H.: Skelettgrab mit römischen Beigaben von Zirzlaff auf Wollin, „Zeitschrift für Ethnologie und Verhandlungen“ 1892
 • Spors J.: Organizacja kasztelańska na Pomorzu Zachodnim w XII–XIII wieku [Die Kastellanei-Organisation in Hinterpommern im 12.–13. Jahrhundert], Słupsk 1991
 • Stępiński W.: Biskupstwo pomorskie w Uznamiu w XII w. [Das pommersche Bistum in Usedom im 12. Jh.], „Materiały Zachodniopomorskie“ [Westpommersche Materialien], 17, 1971
 • Ślaski K.: Podziały terytorialne Pomorza w XII–XII wieku [Territoriale Teilungen Pommerns im 12.–13. Jahrhundert], Poznań 1960
 • Walachowicz J.: Landwójtostwo na Pomorzu Zachodnim. Kształtowanie się zarządu terytorialnego w dobie pokasztelańskiej [Landvogtei in Hinterpommern. Die Gestaltung der territorialen Verwaltung in der Zeit nach der Kastellanei], Poznań 1969
 • Wiesener W.: Die Gründung des Bistums Pommern und die Verlegung des Bischofssitzes von Wollin nach Cammin, „Zeitschrift für Kirchengeschichte“, 10, 1885
 • Wilde K. A.: Wolliner Vorgeschichte, „Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit“, 1940
 • Zoll-Adamikowa H.: Gräberfelder des 8/9–10/11 Jhs. mit skandinavischen Komponenten im Slawischen Ostseeraum, „Sprawozdania Archeologiczne“ 49, 1997
 • Żak J.: „Importy” skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku [Skandinavische „Importe“ auf westslawischen Gebieten seit dem 9. bis zum 11. Jahrhundert], T. 1–2, Poznań 1963–1967
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-229d7412-86ec-4b6b-8717-77a7d6354d46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.