PL EN


2014 | 6 | 285 - 298
Article title

Ustalenie ojcostwa dziecka pełnoletniego - Uwagi do art. 76 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Authors
Title variants
EN
Acknowledgment of paternity of an adult – some remarks to art. 76 par. 1 of the Family Code,
Languages of publication
Abstracts
PL
W wyniku zmian przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2008 r. przyjęto, że „uznanie ojcostwa nie może nastąpić po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności” (art. 76 § 1 k.r.o.). W uzasadnieniu do rządowego projektu przyjęto, że tylko droga sądowa zapewnia ustalenie zgodności stosunku prawnego ojcostwa z ojcostwem genetycznym, tym samym wykluczając „bezkonfliktowy” sposób, czyli uznanie ojcostwa dziecka pełnoletniego. Dotychczasowe rozwiązania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszczały taką możliwość, choć mowa była o uznaniu dziecka pełnoletniego, przy wymogu uzyskania zgody dziecka i jego matki. Nawet, jeśli przypadki ustalania ojcostwa osób pełnoletnich mogą być nieliczne, warto jednak zwrócić uwagę na przyjęte w tym zakresie rozwiązania, odnosząc je do dotychczas obowiązujących.
EN
As a result of amendments to the regulations of the Family Code in 2008 it was adopted that “recognition of paternity may not be made after the coming of age for child” (art. 76 par. 1). Having regard to the justification for that it was assumed that only judicial decision assumes compliance between a legal paternity with a genetic paternity. Previous solutions of the Family Code had allowed a possibility to recognize the paternity of an adult child, with the consent of the child and his mother. It is worth attention if the solution adopted in 2008 is proper, referring to the previous regulations.
Year
Issue
6
Pages
285 - 298
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Nauk Prawnych PAN
References
  • Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Ignaczewski J., Komentarz do spraw o ustalenie ojcostwa i łącznie z nim dochodzone roszczenia, w: H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2012.
  • Ignaczewski J., Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji. Art. 61 9–113 6 kro. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Ignatowicz J., Prawo rodzinne, Warszawa 2000.
  • Kosek M., w: Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – wykładnia – komentarz, red. W. Stojanowska, Warszawa 2011.
  • Pazdan M., w: System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne, część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
  • Radwański Z., w: System prawa prywatnego, t. 2: Prawo cywilne, część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.
  • Rzewuski M., Definicja dziecka w Polsce. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Rejent” 2007, nr 4.
  • Smyczyńki T., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26cbd17d-7203-492c-9e08-69e77ae88472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.