PL EN


2013 | 97 | 395-409
Article title

Zarządzanie kryzysowe jako istotny element kierowania współczesnym bezpieczeństwem narodowym

Authors
Title variants
EN
Crisis Management as an Important Component of National Security Management Today
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na znaczące dla bezpieczeństwa narodowego aspekty, a w szczególności na sferę zarządzania kryzysowego. Istota tego ostatniego jest niebagatelnie ważna w obecnych działaniach aparatów państwowych na rzecz pokoju, harmonii, poczucia stabilności oraz stanu niezagrożenia wśród społeczeństwa. Przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom, zarówno naturalnym, jak i tym, wywołanym przez działalność człowieka (awarie/katastrofy techniczne) leży w kompetencjach administracji publicznej oraz sił, które są wsparciem dla państwa w chwili wystąpienia niebezpieczeństwa (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna itd.). W obecnych czasach, kiedy wachlarz zagrożeń znacznie się powiększył, powinnością państwa, jako organizacji, winno stać się planowanie, organizowanie oraz reagowanie na zaistniałe niebezpieczeństwa.
EN
This article is an attempt to draw attention to the important aspects of national security, especially in the realm of crisis management. The essence of the latter is important in the current work of the state apparatus to promote peace, harmony and a sense of stability and safety of the public. Preventing any threats, both natural and those caused by human activities (emergencies / disasters technical) is the responsibility of the public administration and the forces that are supported for the state at the time of an emergency (Police, Fire Brigade, Municipal Police, Border Guard, etc. .). At the present time, when the range of threats significantly increased, the duty of the State, as an organization, should be a plan, organize and respond to emergency arise
Contributors
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
 • 1. Cieślarczyk M., Kuriata R., Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2005.
 • 2. Gołębiewski J., Podręcznik menedżera programów kryzysowych, Wydawnictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków 2003.
 • 3. Kitler W., Problemy zarządzania kryzysowego w państwie, AON, Warszawa 2000.
 • 4. Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2010.
 • 5. Multimedialna encyklopedia powszechna, Oficyna wydawnicza FOGRA, edycja 1998.
 • 6. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa 2007.
 • 7. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. www.rcb.gov.pl
 • 8. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F.R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.
 • 9. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
 • 10. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 • 11. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 • 12. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
 • 13. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działaniach administracji rządowej.
 • 14. Wiśniewski B., Edukacja obronna społeczeństwa, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 2006.
 • 15. Wróblewski R., Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami, AON, Warszawa 1996.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2750a027-bb9e-471c-b3f6-89f1fbc9a431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.