PL EN


2013 | 1 | 1 | 143-158
Article title

Badanie procesowych,kulturowychi strukturalnych uwarunkowań zarządzania strategicznego w organizacjach

Content
Title variants
EN
The study of process, culturaland structural determinants of strategic management in organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dzisiejszym dynamicznym i zmiennym świecie zarządzanie organizacjami musi opierać się na zarządzaniu strategicznym. Aby zarządzanie strategiczne było skuteczne, czyli zapewniło osiągnięcie założonych celów, musibyć realizowane zgodnie z pewnymi zasadami, które przekładają się na trzy grupy uwarunkowań skutecznego zarządzania strategicznego –uwarunkowania kulturowe, procesowe oraz strukturalne. Celem niniejszego artykułu było wykazanie, iż niemożliwe jest dziśskuteczne stosowanie zarządzania strategicznego w organizacji bez spełnienia przez nią pewnych warunków mieszczących się w obszarze zarówno kultury organizacyjnej, jak i zarządzania procesowego, czy budowy i funkcjonowania struktury organizacyjnej.W artykule przedstawiono macierz, zbudowaną w oparciu o wyodrębnione czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie strategiczne. Zaprezentowano kwestionariusz ankiety,z wykorzystaniem którego, możliwa jest bezpośrednia diagnoza organizacji.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
143-158
Physical description
Contributors
author
 • Dr inż., Katedra Zarządzania, Zakład Nauk Ekonomicznych, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,, sdyla@wszop.edu.pl
 • Dr inż., Katedra Zarządzania, Zakład Nauk Ekonomicznych, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, aszeptuch@wszop.edu.pl
 • Dr inż., Katedra Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, dzwolinska@wszop.edu.pl
References
 • Adamkiewicz-Drwiłło H. G.(2009), Konkurencyjność operacyjna istrategiczna współczesnego przedsiębiorstwa organizacji procesowej, w:Podejście procesowe w organizacjach,Nowosielski S. (red.), WUE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Aniszewska G. (red.)(2007),Kultura organizacyjna w zarządzaniu,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bitkowska A., Kolterman K.(2011), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Drążek Z., Niemczynowicz B.(2003), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Falencikowski T. (red.) (2010), Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowejw Gdańsku, tom 7, Warszawa.
 • Gadomska K., Alberto Platonoff L., Sysko-Romańczuk S.(2005), Re-lacje między kulturą organizacyjną a strukturą w świetle badań szczeciń-skich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” nr 6.
 • Gajdzik B., Kuczyńska-Chałada M., Sosnowski R.(2011), Organizacja i zarządzanie w przemyśle, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,Gliwice Gierszewska G., Romanowska M. (1998), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,PWE, Warszawa.
 • Jokiel G.(2009), Podejście procesowe w zarządzaniu –geneza i kierunki rozwoju koncepcji, w:Podejście procesowe w organizacjach,NowosielskiS. (red.), WUE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kaleta A.(2009), Zarządzanie strategiczne jako proces. Studium przypadków, w: Podejście procesowe w organizacjach,NowosielskiS. (red.), WUE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Knop L.(2000), Wpływ struktury organizacyjnej na strategie wybranych przedsiębiorstw hutniczych –prezentacja wyników badań, Szkoła Letnia Warszawa 2000, WSPiZ, Warszawa.
 • Kowalczyk J.(2009), Zasady procesowego zarządzania organizacją, „Problemy Jakości”nr 12.
 • Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.)(1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka PWN, Warszawa.
 • Kuc B. R., Moczydłowska J.M.(2009), Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa.
 • Penc J.(2002), Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku, w: Przedsiębiorstwo przyszłości –wizja strategiczna,Grudzewski W., Hejduk I. (red.), Difin, Warszawa.
 • Pocztowski A., Miś A. (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacji,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Siemiński M. (2007), Kulturowe uwarunkowanie zarządzania,„Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”nr 11.19.Siemiński M. (2008),Specyfika kultury organizacyjnej winstytucjach usług publicznych na tle kultury przedsiębiorstw produkcyjnych, „Współczesne Zarządzanie” nr 4.
 • Słowiński B.(2008), Podstawy sprawnego działania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Sułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”nr 6.
 • Szczepańska K.(2010),Procesowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, „Problemy Jakości” nr 6.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P.,Witczak H. (2007),Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27af733b-b1ec-468e-aff3-1460ac0828c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.