PL EN


2014 | 2 | 5-20
Article title

Specyfika zarządzania finansami szpitala

Content
Title variants
EN
The specificity of hospital’s financial management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szpitale coraz częściej traktowane są jak przedsiębiorstwa, od których wymaga się funkcjonowania na zasadach gospodarki rynkowej, nie uwzględniając przy tym specyfiki ich działalności. Wiele jednostek jest w złej kondycji finansowej, ma kłopoty z płynności i wypłacalności. Rodzi to potrzebę zwrócenia większej uwagi zarządzających na właściwe zarządzanie finansami szpitala, które może poprawić kondycję finansów tych podmiotów oraz zwiększyć ich efektywność i rentowność. Artykuł przedstawia specyfikę zarządzania finansami szpitala, czyli cechy i uwarunkowania, które odróżniają je od zarządzania innymi przedsiębiorstwami. Wskazano również kluczowe obszary, na które powinni zwrócić uwagęzarządzający finansami szpitala, czyli analize, planowanie i kontrole finansów.
Year
Volume
2
Pages
5-20
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Rachunkowooeci, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, aleksandra.wiercinska@wp.pl
References
 • Bednarski L. (1998), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Bednarski L. Waoeniewski T. (red.) (1996), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. 1, Warszawa.
 • Bień W. (2011), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia za lata 2000–2010, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz.gov.pl, dostęp dnia 20.03.2014.
 • Brigham E.F, Houston J.F (2005), Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
 • Buk H. (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bukowska-Piestrzyńska A. (2010), Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia, CeDeWu, Warszawa.
 • Davis D. (1993), Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dillon R.D. (1979), Zero-base budgeting for health care institutions, Aspen Systems Corporation, London, England.
 • Getzen T.E. (2000), Ekonomia zdrowia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Griffin R. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hass-Symotiuk M. (2011), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Horosz P. (2011), Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospdarczego, ABCWolters Kluwer Business,Warszawa.
 • Jachowicz R. (1970), Zarys technologii współczesnego szpitala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jerzemowska M. (red), (2013), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Kachniarz M. (2008), Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Kautsch M. (2010), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kogut J. (2009), System informacji kosztowej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Kiziukiewicz T. (red.), Difin, Warszawa.
 • Komorowski J. (2001), Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk.
 • Kurowski L., Ruoekowski E., Suchacka-Krysiak H. (2000), Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Infor, Warszawa.
 • Martyniuk-Kwiatkowska O. (2013), Symptomy i zagrożenia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach, Martyniuk T. (red.), PWE, Warszawa.
 • Nojszewska E. (2011), Systemy ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Nowak M. (1996), Dynamiczne modele zarządzania przedsiębiorstwem, PRET, Warszawa.
 • Rój J., Sobiech J. (2006), Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Shortell S.M., Kałużny A.D., Podstawy zarządzania opieka zdrowotna, Vesallius, Kraków.
 • Stępniewski J. (2005), Zarządzanie szpitalem. Kompendium menedżera, Akademia Medyczna im. Piastów OElskich, Wrocław.
 • Szafrański D. (2003), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, w: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wierzbowski M., Wyrzykowski M. (red.), LexisNexis, Warszawa.
 • Szulc J. (2009), Zarządzanie w instytucji non-profit, Problemy i Wyzwania. Materiały konferencyjne, Katowice.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnooeci leczniczej, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.
 • Warelis A. (2011), Użyteczość mierników oceny kondycji finansowej szpitalnictwa,
 • „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 44, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 679, Szczecin.
 • Walshe K., Smith J. (2011), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer Business, Warszaw.
 • Witczak I. (2009), Ekonomika szpitala, Uwarunkowania, elementy, zasady,CeDeWu, Warszawa.
 • Wrzosek S. (2006), Zarządzanie finansami przedsiêbiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ca83d33-c29a-45bd-bac0-5608707a63e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.