PL EN


2013 | 1(22) | 45-57
Article title

Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
The use of e-learning in the process of training of employees in small and medium enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Dokonano ich definicji, opierając się na przepisach prawa podatkowego. Przedstawiono bariery utrudniające rozwój sektora MSP oraz jeden ze sposobów ich niwelowania, jakim są szkolenia pracownicze, ze zwróceniem uwagi na e-learning. Następnie zdefiniowano e-learning, dokonując podziału na e-learning akademicki i e-learning korporacyjny (instytucjonalny, pozainstytucjonalny). Sformułowano ważniejsze przesłanki i uwarunkowania rozwoju e-learningu, zwłaszcza korporacyjnego: dostępność narzędzi IT, słabą znajomość obsługi komputera i programów szkoleniowych, czas i znaczne koszty opracowania materiałów szkoleniowych, stopień zainteresowania szkoleniami ze strony pracowników, jak i kierownictwa firmy. Zwrócono uwagę na rosnące znaczenie e-learningu, zwłaszcza spontanicznego uczenia się. W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących wykorzystania e-learningu w sektorze MSP. Ponadto przedstawiono przyczyny niskiego wykorzystania szkoleń e-learningowych w tym sektorze przedsiębiorstw.
EN
This article describes the sector of small and medium enterprises. The definitions thereof are presented based on the provisions of the tax law. This article presents the barriers that make the development of the SMEs sector more difficult as well as one of the methods of removing them, i.e. trainings of employees, with special attention devoted to e-learning. Then, e-learning was defined with the division into academic e-learning and corporate e-learning (institutional, non-institutional). The article presents the most important premises and conditions for the development of e-learning, in particular the corporate one, the availability of IT tools, poor computer literacy and knowledge of training software, time and significant costs of preparation of training materials as well as the employees’ and management’s level of interest in trainings. Attention was drawn to the increasing importance of e-learning, especially spontaneous learning. Next, the article presents the results of empirical research concerning the use of e-learning in the SMEs sector. Furthermore, the article describes the reasons for the low use of e-learning trainings within this sector.
Year
Issue
Pages
45-57
Physical description
Dates
printed
2013-06
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
References
  • Bennick R., Implementing E-learning from the Corporate Perspective [online, dostęp: 15.05.2013]. Dostępny w Internecie: http://knowledgetree.flexiblelearning.net.aufedition05/download/Bennik.
  • Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. ISBN 83-01-14372-X.
  • Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004. ISBN 83-208-1511-8.
  • Shea-Schultz H., Forgaty J., On-line Learning Today. 7 Strategies That Work, „LTI Newsline” 2003, January 8.
  • Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005. ISBN 83-7387-142-X.
  • Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2009. ISBN 978-83-255-0237-9.
  • Wilmańska A. (red.), Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7633-021-1.
  • Woźniak M., Kozioł M., Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie: Prace z Zakresu Zarządzania”2012, nr 2(21).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cc9d272-528d-4a82-b360-9851201aa877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.