PL EN


2011 | 2(65) | 125-135
Article title

Chór amatorski jako przestrzeń uczenia się ludzi dorosłych

Content
Title variants
EN
Amateur choir as a space of adults learning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każda aktywność miłośnicza (w tym wiele działań hobbistycznych o znacznie mniejszym zasięgu i wymiarze, ale równie dużym znaczeniu kształcącym i wychowawczym) związana jest z nabywaniem określonych wiadomości i umiejętności w danej dziedzinie, wpływa pozytywnie na rozwój człowieka, wzbogaca jego osobowość i umacnia jego związek z kulturą. Przykładem płaszczyzny bezpośredniego kontaktu jednostki z daną dziedziną sztuki jest amatorski zespół artystyczny. Celem artykułu jest ukazanie motywów uczestnictwa osób dorosłych w amatorskim zespole chóralnym, opinii dotyczących korzyści wynoszonych z zajęć, zmian zaszłych w życiu chórzystów na skutek członkostwa w zespole, a także przedstawienie kształcących, poznawczych i wychowawczych wartości płynących z uczestnictwa w chórze oraz ustalenie, które z nich przeważają.
EN
All activities undertaken during leisure time (including a number of hobby activities with a much smaller range and dimension, but equally great educational importance) are releted to obtaining certain knowledge and skills in a particular field, have a positive influance on a person’s evolution, enrich his or her personality, and strengthen their relationship with culture. An amateur artistic group is an example of a space of direct contact between a person and a particular field of art. The aim of the article is to show the motives for adults’ participation in an amateur choir, the opinions on the benefits they gain from this activity, the changes that occur in the life of choir members, as well as to show cognitive and educational values stemming from particiation in the choir and to determine which of them dominate.
Year
Issue
Pages
125-135
Physical description
Contributors
 • Katedra Dydaktyki Wydział Nauk Humanistycznych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, alitawa@wp.pl
References
 • 1. Aleksander T. (2009), Andragogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe ITeE – PIB, Radom – Kraków.
 • 2. Aleksander T. (2006), Motywy kontynuowania nauki na studiach zaocznych, [w:] T. Aleksander (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 153–172.
 • 3. Encyklopedia muzyki (2006), Chodkowski A. (red.), wyd. II, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • 4. Halicka M. (2004), Satysfakcja życiowa ludzi starych, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Białymstoku, Białystok.
 • 5. Jankowski D. (2006), Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
 • 6. Kamiński A. (1971), Zespoły amatorskie jako zespoły samokształcenia, Wydawnictwo COMUK, Warszawa.
 • 7. Kargul J. (1984), Rozważania nad kryteriami oceny działalności kulturalno--oświatowej, Wydawnictwo COMUK, Warszawa.
 • 8. Lasocki K.J. (1962), Chór. Poradnik dla dyrygentów, Wydawnictwo PWM, Kraków.
 • 9. Pogorzelski H. (2004), Aktywność muzyczna jako metoda wsparcia funkcjonowania człowieka starszego, [w:] J. Saran (red.), Inspiracje badawcze we współczesnej andragogice,Wydawnictwo WSUPiZ, Ryki.
 • 10. Rogalski W. (2006), Historyczno-polityczne oraz podmiotowe konteksty sensu działalności kulturalnej, [w:] T. Aleksander (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 85–114.
 • 11. Szuman S. (1975), O sztuce i wychowaniu estetycznym, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
 • 12. Urbańczyk F. (1973), Dydaktyka dorosłych, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.
 • 13. Wojnar I. (1995), Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f6bc83b-a3e6-425e-8d40-4ad4102e0174
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.