PL EN


2016 | 7 | 1 | 220-235
Article title

Obraz literatury polskiej na Słowacji w tłumaczeniach Jozefa Marušiaka

Content
Title variants
EN
The Picture of Polish Literature in Slovakia through Jozef Marušiak’s Translations
SK
Obraz poľskej literatúry na Slovensku v prekladoch Jozefa Marušiaka
Languages of publication
PL
Abstracts
SK
V článku sa autorka venuje prekladateľskej činnosti Jozefa Marušiaka a jej recepcii na Slo‑ vensku. Prezentuje výber jeho prekladov z poľštiny do slovenčiny, ktoré najviac prispeli k for‑ movaniu obrazu poľskej literatúry na Slovensku. Autorka poukazuje na konkrétne prekladateľské postupy a stratégie, a tiež na kultúrny a literárny dialóg, ku ktorému jednotlivé preklady viedli. Článok zároveň prestavuje prierez Marušiakovou prekladovou tvorbou od jej začiatku až po súčasnosť. Snaží sa tak vystihnúť, akým spôsobom výber diel a preklady jednej osobnosti vedú k obohateniu prijímajúcej literatúry.
EN
The paper deals with Jozef Marušiak’s translations and their reception in Slovakia. The author presents a selection of his translations from Polish into the Slovak language, which has mostly formed the picture of Polish literature in Slovakia. The author points out some specific translation strategies, as well as the cultural and literary dialogue, which the translations have led to. The article also maps the wide range of Marušiak’s translation works from the beginning up to the present. The aim of the paper is to capture how the choices and translations of one personality can enrich the receiving literature.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
220-235
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bednárová, Katarína. Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k profánnemu. Bratislava: Veda, 2013.
 • Beňo, Ján. „Demokracia je sivá.” Slovenské pohľady 3 (2007). 113-117.
 • Beňo, Ján. „Umenie využiť talent.” Slovenské pohľady 5 (2009). 128-131.
 • Berezowski, Leszek. „Pragmatyczne podstawy archaizacji.” Przekładając nieprzekładalne. Red. Małgorzata Ogonowska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu. Gdańskiego, 2000. 129-139.
 • Buczek, Marta. „Bariery kulturowe w słowackim przekładzie Ferdydurke Witolda Gombrowicza.” Przekłady Literatur Słowiańskich 3.1 (2012). 164-183.
 • Buczek, Marta. „Jozef Marušiak — tłumacz ‑komparatysta idealny.” Przekłady Literatur Słowiańskich 5.1 (2014). 374-387.
 • Ferenčík, Ján. Kontexty prekladu. Bratislava: Slovenský spisovatel̕, 1982.
 • Hochel, Braňo. Preklad ako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovatel̕, 1990.
 • Hvišč, Jozef. Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996.
 • Kochol, Viktor. „Groteska a mýtus.” Romboid 9 (1982). 88—90.
 • Kołakowski, Leszek. „Veľký hlad.” Slovenské pohľady 4 (1991). 59-62.
 • Marušiak, Jozef. „O Konôpke, slovenčine a radosti z prekladania.” Revue svetovej literatúry 3 (1983). 135-140.
 • Spyrka, Lucyna. „Bliskość kulturowa przekładów w obrębie literatury polskiej i słowackiej.” Przekłady Literatur Słowiańskich 3.1 (2012). 184-199.
 • Tatarkiewicz, Władysław. Dejiny estetiky. Staroveká estetika. Bratislava: Tatran, 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31cbb97a-9989-45ae-9ff0-dced93771ff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.