PL EN


2016 | 13 | 133-141
Article title

TRANSFORMACJA SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ POKOLENIA X, Y, Z – BILANS ZYSKÓW I STRAT

Content
Title variants
EN
TRANSFORMATION OF THE X, Y, Z GENERATION COMMUNICATION WAY – THE BALANCE OF THE PROFITS AND LOSS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Człowiek ze swej natury jest istotą dialogiczną i społeczną, która do harmonijnego rozwoju potrzebuje kontaktów z innymi ludźmi. Wraz z nadejściem społeczeństwa informacyjnego można zauważyć transformacje sposobu komunikowania się ludzi. Artykuł jest próbą ukazania wpływu technologii informacyjnych na sposób porozumiewania się ludzi należących do pokolenia X Y i Z, który niesie ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla relacji społecznych – stąd proponowany w tytule artykułu bilans zysków i strat.
EN
Man by its nature is essentially dialogic and social being, which need contact with other people for its harmonious development. With the advent of the information society it can be seen the transformation of the way people communicate. The article is an attempt to show the impact of information technology on the way of communication between people belonging to the generation X, Y & Z, which carries with it both positive and negative consequences for their social relationships – hence the profit and loss balance proposed in the title of the article.
Year
Issue
13
Pages
133-141
Physical description
Contributors
References
 • Argyle, M. (2000). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa.
 • Borcuch, A. (2010). Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce. Warszawa.
 • Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa.
 • Encyklopedia zarządzania. (2015). Pobrano z lokalizacji: http://mfiles.pl/pl/index.php/Transformacja.
 • Gergen, K.J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Warszawa.
 • Goban-Klas, T. (2005). Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja. Warszawa.
 • Goban-Klas, T. (2006). Media i komunikowanie masowe. Teorie, analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa.
 • Gołębiowski, Ł. (2008). Śmierć książki. No future book. Warszawa.
 • Gruchała, M. (2014). Od pokolenia X do pokolenia Alfa – wartości mediów. W: D. Hoffman i D. Kępa-Figura (red.). Wartości w mediach. Wartości mediów. Lublin.
 • Knapp, M.L. i Hall, J.A. (2000). Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław.
 • McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa.
 • Polański, G. (2015). Pokolenie X i pokolenie Y – analiza wybranych aspektów funkcjonowania. Raport z badań. W: J. Morbitzer, D. Morańska i E. Musiał (red). Człowiek. Media. Edukacja. Dąbrowa Górnicza.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives. On the Horizon, 5 (9). Pobrano z lokalizacji: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%Digital%20Natives,%Digital%20Im migrants%20-%20Part1.pdf.
 • Przywara, B. (2005). Człowiek w sieci. Socjologiczne ujęcie więzi wirtualnych. W: M. Sokołowski (red.). Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. Elbląg.
 • Retter, H. (2003). Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk.
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa.
 • Wasylewicz, M. (2011). Uwarunkowania umiejętności czytania informacji wizualnej. Rzeszów.
 • Wrzesień, W. (2007). Czy pokoleniowość nam się przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży. Nauka, 3.
 • Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3304439b-1c8b-4720-a9ee-2d414ec40fe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.