PL EN


2002 | 5 | 171-202
Article title

Prawna ochrona uczuć religijnych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uprawnione wydaje się być twierdzenie, że zagadnienia dotyczące prawnej ochrony uczuć religijnych traktowane są na różnych płaszczyznach jako drugorzędne. Stwierdzenie to dotyczy nie tylko doktryny prawa, ale także, a może przede wszystkim, wymiaru sprawiedliwości. Do rzadkości należy np. skazanie kogoś za popełnienie jednego z przestępstw wymienionych w rozdziale XXIV k.k. noszącym tytuł „Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania”. Najczęściej dochodzi do umorzenia śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego. Również możliwości ochrony uczuć religijnych, jakie stwarza prawo cywilne, nie są w pełni wykorzystywane
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich
References
 • A. Karpowicz, Wolność słowa a odpowiedzialność, „Palestra” 1993 nr 12, s. 60.
 • A. Sinkiewicz, Pojęcie i rodzaje szkody w polskim prawie cywilnym, „Rejent” 1998 nr 2, s. 71.
 • A. Wąsek, Ochrona uczuć religijnych w prawie karnym, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 268
 • A. Wojciszke, Katalog dóbr osobistych w świetle przepisów Konstytucji i Kodeksu Cywilnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VII, s. 659.
 • B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, W sprawie wykładni art. 448 k.c., „Przegląd Sądowy” 1997 nr 1, s. 6 i nn.
 • G. Jędrejek, Prawo rzymskie a systematyka prawa prywatnego w Polsce w XIX – XX wieku, w: Starożytne kodyfikacje prawa, red. A. Dębiński, Lublin 2000, s. 199 i nn.
 • G. Jędrejek, T. Szymański, Dlaczego obrażanie uczuć religijnych w Polsce staje się zjawiskiem powszechnym?, „Podlaskie ECHO Katolickie” 12 (351)/2002, s. VII.
 • G. Jędrejek, T. Szymański, Uchwały, oświadczenia, apele, listy otwarte wydane przez Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich w latach 1991-2001, w: Problemy prawnicze i kanoniczne, red. S. Kasprzak, Lublin 2002, s. 143 i nn.
 • H. Misztal, Sytuacja Kościoła i innych wyznań pod okupacją radziecką, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 125 i nn.
 • I. Dyka, Zasady przyznawania i ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w razie naruszenia dobra osobistego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001 z. 3, s. 623.
 • J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2000, s. 185 i nn.
 • J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 81.
 • J. Pisuliński, Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami, Warszawa 1997, s. 3.
 • J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz – orzecznictwo, Warszawa 1998, s. 340.
 • K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2000, s. 117 i n.
 • K. Warchałowski, Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce w latach 1932 – 1997, w: "Studia z prawa wyznaniowego", t. 4, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, K. Warchałowski, Lublin 2002, s. 60.
 • Kodeks karny część szczegółowa. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu Karnego, red. A. Zoll, Kraków 1999, s. 501
 • L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 243.
 • M. Cieśliński, I. Kondak, Postanowienia zabezpieczające a wolność prasy, „Przegląd Sądowy” 2000 nr 3, s. 3 i nn.
 • M. Safjan, Nowy kształt instytucji zadośćuczynienia pieniężnego, w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, Toruń 1997, s. 274.
 • M. Safjan, Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002 z. 1, s. 243.
 • O. Górniok, w: Kodeks karny. Komentarz, t. III, Gdańsk 1999, s. 170.
 • P. Granecki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 maja 2000 r. (II CKN 293/2000, OSNC 2000, z. 11, poz. 209), „Palestra” 2001 nr 11-12, s. 227.
 • P. Poupard, Watykan, Warszawa 1979, s. 25 i n.
 • P. Sut, Ochrona godności człowieka a tzw. nowe media, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VII, s. 527.
 • R. Góral, Kodeks karny, praktyczny komentarz, Warszawa 1998, s. 267.
 • R. Paprzycki, Graj, szatanie, Prawnokarna ochrona sumienia i wyznania a działalność satanistów, „Rzeczpospolita” 2000, Nr 221 z 21 września, s. C-3
 • S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza – część ogólna, Warszawa 1999, s. 82.
 • S. Grzybowski, System prawa cywilnego – część ogólna, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974, s. 296.
 • S. Hoc, w: Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 1999, t. III, s. 64.
 • Stolica prymasowska w Gnieźnie i jej rola w dziejach Narodu Polskiego, w: Historia et Ius. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998, s. 91
 • T. Jasudowicz, Wolność religii – wybór materiałów – dokumenty – orzecznictwo, Toruń 2001, s. 70.
 • T. Szymański, G. Jędrejek, Ochrona uczuć religijnych w prawie polskim (Uwagi na tle artykułu Zbigniewa Wiszniewskiego zamieszczonego w Nr 275 „Trybuny” z dnia 25 listopada 1997 r. pt. „Joannes Paulus dixit”), Warszawa 2002.
 • T. Szymański, G. Jędrejek, Salus Rei Publicae suprema lex, Lublin 2002, s. 180 i nn.
 • Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993, s. 121
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33c4e6d4-35e1-4213-96b9-56988a8041bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.