PL EN


Journal
2017 | 21 | 1(46) | 135-163
Article title

Pytanie o luterańską tożsamość

Authors
Content
Title variants
EN
The question of Lutheran identity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o luterańską tożsamość w dzisiejszym świecie na podstawie dokumentu Usprawiedliwienie i wolność, przygotowującego protestantów duchowo i organizacyjnie do uroczystości 500-lecia reformacji. Reformacja była wydarzeniem historycznym, które wpłynęło na kulturowe, społeczne i polityczne oblicze Europy. W centrum teologicznych wypowiedzi reformatorów znajduje się kwestia relacji Bóg–człowiek, a fundamentem ruchu z XVI wieku stało się usprawiedliwieni e, które trzeba ujmować przez pryzmat miłości, uznania i docenienia, przebaczenia i wolności, aby zweryfikować wiarygodność doświadczenia iustificatio. Reformacja nie jest czymś zamkniętym, ale stanowi proces odnowy w duchu reformacyjnym. Teologia protestancka wyraża się w pięciu zasadach: solus Christus, sola gratia, solo verbo, sola scriptura i sola fide. Przez te elementy podjęto próbę przeniesienia idei usprawiedliwienia na obecny czas. Świętowanie 500-lecia reformacji ma się odbyć w rozsądnej równowadze między tradycją a innowacją, nie ignorując głębokiego znaczenia reformacji dla teraźniejszości. Dokument Usprawiedliwienie i wolność podejmujący temat usprawiedliwienia z łaski przez wiarę w Chrystusa poddano krytyce.
EN
This article attempts to answer the question of Lutheran identity in today’s world on the basis of a document preparing spiritually and organizationally Protestants for the celebration of the 500th anniversary of the Reformation Justification and freedom. The Reformation was a historical event that influenced the cultural, social and political face of Europe. The Reformation was a historical event that influenced the cultural, social and political face of Europe. In the center of theological expression of reformers is a matter of relations between the God man, and the foundation of the movement of the sixteenth century it became an excuse that need to be put through the prism of love, recognition and appreciation, forgiveness and freedom in order to verify the credibility of the experience iustificatio. The Reformation is not something closed, but a process of renewal in the spirit of the Reformation. Protestant theology is expressed in five principles: solus Christus, sola gratia, solo verbo, sola scriptura and sola fide. Through these elements attempted to transfer the idea of justification for this time. Celebrating the 500th anniversary of the Reformation is to be done in a sensible balance between tradition and innovation, without ignoring the profound significance of the Reformation to the present. The document Justification and freedom taking the theme of justification by grace through faith in Christ have been criticized.
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
135-163
Physical description
Contributors
References
 • Baum M., Wem gehört die Geschichte? Erinnerungskultur in Literatur und Film, Münster 2012.
 • Bayer O., Martin Luther’s theology: a contemporary interpretation, Grand Rapids 2008.
 • Bedford‑Strohm sieht in EKD‑Papier keinen Gegensatz zur Ökumene, http:///www.ekd.de/aktuell_presse/news_2014_07_21_1_bedford_strohm_zu_ekdpapier.html/ (4.12.2015).
 • Brady T., The Protestant Reformation in German History, Washington 1998.
 • Calvin J., Unterricht in der christlichen Religion, Neukirchen–Vluyn 2008.
 • Die EKD hat ein ideologisches Luther‑Bild, http://www.m.welt.de/debatte/kommentare/article128354577/Die‑EKD‑hat‑ein‑ideologisches‑Luther‑Bild.html (4.12.2015).
 • Heidelberger Katechismus, w: Reformierte Bekenntnisschriften. Eine Auswahl von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hg. G. Plasger, M. Freudenberg, Göttingen 2005, s. 151–186.
 • Jüngel E., Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens, Tübingen 1998.
 • Kardinal Kasper kritisiert Reformationspapier der EKD, http://www.evangelisch.de/inhalte/9546/24-06-2014/ kardinal‑kasper‑kritisiert‑reformationspapier‑der‑ekd/ (4.12.2015).
 • Lehmann H., Luthergedächtnis 1817 bis 2017, Göttingen 2012.
 • Leonard E., A history of Protestantism, t. 1, The Reformation, London 1965.
 • Luther M., Der große Katechismus, w: Die Bekenntnisschriften der evangelisch‑lutherischen Kirche, hrsg. im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930, Göttingen 1998, s. 543–738.
 • Luther M., Der kleine Katechismus, w: Die Bekenntnisschriften der evangelisch‑lutherischen Kirche, hrsg. im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930, Göttingen 1998, s. 499–542.
 • Luther M., Disputatio contra Scholasticam Theologiam (1517), w: Martin Luthers Werke. Weimarer Ausgabe, Böhlaus Nachfolger 2003, t. 1, s. 221–228.
 • Melanchthon P., Apologia Confessionis Augustanae, w: Die Bekenntnisschriften der evangelisch‑lutherischen Kirche, hrsg. im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930, Göttingen 1998, s. 139–404.
 • Melanchthon P., Confessio Augustana, w: Die Bekenntnisschriften der evangelisch‑lutherischen Kirche, hrsg. im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930, Göttingen 1998, s. 31–137.
 • Napiórkowski A., Bogactwo łaski a nędza grzesznika, Kraków 2000.
 • Olszewski D., Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1999.
 • Pesch O., Die Theologie der Rechtfertigung bei Martin Luther und Thomas von Aquin, Mainz 1985.
 • Ratzinger J., Zum Fortgang der Ökumene, „Theologische Quartalschrift” 166 (1986), s. 243–258.
 • Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017, München 2015.
 • Reformationsjubiläum – 500 Jahre Martin Luther sind genug, http://www.theologe.de/500-jahre_reformation_jubilaeum_2017.htm (4.12.2015).
 • Schmidt M., Der Pietismus und das moderne Denken, w: Pietismus und moderne Welt, Hrsg. K. Aland, Witten 1974, s. 9–74.
 • Schwöbel C., Unterschiedliche Konstruktionsprinzipien, w: Reformation erinnern. Eine theologische Vertiefung im Horizont der Ökumene, Hrsg. M. Heimbucher, Neukirchen–Vluyn 2013, s. 108–135.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36bdc249-7710-4745-be39-2878d4515c9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.