PL EN


2018 | 2 | 120-147
Article title

Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej. Koncepcyjne ujęcie zamysłu i eksplikacji problemu

Authors
Content
Title variants
EN
Boundaries of worldview discursivity in contemporary pedagogical thought. A conceptual approach to the idea and explanation of the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem odniesienia dla tytułowego problemu są trzy nierozłączne idee, określające kondycję współczesności oraz przynależną jej praxis. Umownie można je określić mianem etosów polisemiczności i pluralizmu kulturowego, demokratyzacji i transparentności społecznej, a także praw człowieka i upodmiotowienia statusu jednostki. Owe etosy, zgodnie z przyjętym punktem widzenia, określają nieprzekraczalne granice myśli pedagogicznej, która pretenduje do tego, by być myślą współczesną. Dookreślanie myśli jako współczesnej z punktu widzenia granic jej dyskursywności światopoglądowej wymaga odróżnienia dwóch podstawowych sposobów rozumienia tego, co współczesne. W tym też kontekście ujęta zostaje swoistość myśli pedagogicznej, taktowanej jako jedna z perspektyw poznawczych pedagogiki ogólnej oraz sformułowane zostają formalne kryteria oceny wartości naukowej współczesnej myśli pedagogicznej.
Year
Issue
2
Pages
120-147
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Pedagogicznych Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Barbaras R. (2001). Merleau-Ponty and Nature. Research in Phenomenology, 31(1), 22-38.
 • Benner D. (2015). Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym. Przeł. D. Stępkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Blandzi S., Przanowska M. (red.) (2017). Filozofia a pedagogika. Polisemiczność źródeł, kontekstów i granic. Kwartalnik Pedagogiczny, 1(243).
 • Filek J. (2001). Fenomenologia wychowania. W: tegoż, Filozofia jako etyka. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Gara J. (2016). Egzystencjalne doświadczenie aporii sensu swojskości i zadomowienia w świecie życia codziennego. W: Z. Melosik, M.J. Szymański (red.), Tożsamość w warunkach zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Gara J. (2017). Fenomen nieredukowalności teorii i praktyki pedagogicznej. W: M. Dudzikowa, S. Juszczyk (red.), Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić. Wykłady Profesorów wygłoszone na XXX Letniej Szkole Młodych Pedagogów przy KNP PAN (Wisła 2016) (s. 119-166). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Gara J. (2018a). Casus dwupodmiotowości myślenia i działania pedagogicznego. W: J. Głodkowska, K.Sipowicz, I. Patejuk-Mazurek (red.), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej [w druku].
 • Gara J. (2018b). Fenomen samoobiektywizacji jako egzystencjalne konstytuowanie nieujmowalnego w ujmowlanym. W: H. Markiewicz, P. Boryszewski (red.), Między wyzwaniami a wartościami. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Potockiemu (s. 79-99). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Gara J. (2018c). Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej. Forum Pedagogiczne, 1, 119-134.
 • Goffman E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego. Przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Górniewicz J. (2001). Kategorie pedagogiczne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Herbart J.F. (1967). Zarys wykładów pedagogicznych. Przeł. B. Nawroczyński. W: tegoż, Pisma pedagogiczne. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Kaczyńska W. (1992). Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kozielecki J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kunh T.S. (2009). Struktura rewolucji naukowych. Przeł. H. Ostromęcka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Kwieciński Z. (2001). Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia). W: T. Jaworska, R. Leppert (red.), Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów (s. 31-38). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Levinas E. (1984). Filozoficzne określenie idei kultury. Przeł. B. Skarga. Studia Filozoficzne, 9, 25-34.
 • Levinas E. (2002). Całość i Nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lyotard J.-F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Lyotard J.-F. (2000). Fenomenologia. Przeł. J. Migasiński. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Merleau-Ponty M. (1976a). Obecni w słowie. Przeł. J. Skoczylas. W: tegoż, Proza świata. Eseje o mowie. Warszawa: Czytelnik.
 • Merleau-Ponty M. (1976b). Postrzeganie, ekspresja, sztuka. Przeł. E. Bieńkowska. W: tegoż, Proza świata. Eseje o mowie. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
 • Niesiołowski A. (2017). Zarys pedagogiki ogólnej. Rękopisy z oflagu. Oprac. J. Kostkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ortega y Gasset J. (2008). Medytacje o „Don Kichocie”. Przeł. J. Wojcieszak. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Rosenzweig F. (1998). Gwiazda Zbawienia. Przeł. T. Gadacz. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Rutkowiak J. (1995). Pulsujące kategorie jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji. W: J. Rutkowiak (red.), Odmiany myślenia o edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Rutkowiak J. (2001). Wielość języków pedagogiki a problem jej tożsamości. W: T. Jaworska, R. Leppert, (red.), Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Schulz A. (2016). Szkice z pedagogiki ogólnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Skarga B. (1984). Emmanuel Levinas: kultura immanencji. Studia filozoficzne, 9, 92-113.
 • Skarga B. (1992). Filozofia różnicy. Przegląd Filozoficzny, 1, 47-64.
 • Szczepański J. (1980). Sprawy ludzkie. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
 • Śleziński K (2016). Aretologiczne podstawy pedagogiki. Kraków-Cieszyn: Wydawnictwo Scriptum.
 • Śliwerski B. (2009). Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Tischner J. (2004). Inny. Znak, 584, 16-29.
 • Włodarczyk R. (2016). Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Wojnar I. (2000). Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-380101f2-ba68-4bb0-b4fb-19205b3d3124
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.