PL EN


Journal
2008 | 18 | 18-40
Article title

Teizm otwarty: poszukiwanie drogi środka w filozofii religii

Content
Title variants
EN
Open theism: in search for a middle road in the philosophy of religion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje teizm otwarty: koncepcję Boga powstałą w latach 80-tych XX. wieku w Stanach Zjednoczonych, która -zdaniem jej twórców (W. Hasker, D. Basinger i in.) - ma stanowić drogę środka między teizmem klasycznym a teizmem filozofii procesu. W niniejszym tekście zostaje omówiony aspekt historyczny i metodologiczny teizmu otwartego, jego główne twierdzenia, założenia i implikacje oraz zastosowania do wybranych zagadnień z zakresu filozofii Boga i religii.
EN
The article presents open theism: a conception of God that arose in the 1980s in the United States and that, in the opinion of its creators (W. Hasker, D. Basinger and others), is meant to constitute a middle road between classical theism and the theism of process philosophy. In the present text the author discusses the historical and methodological aspects of open theism, its principal claims, presuppositions and implications, and its applications to selected issues in the philosophy of God and religion.
Keywords
Journal
Year
Issue
18
Pages
18-40
Physical description
Contributors
References
 • Alston [1989] – W. P. Alston, Divine Nature and Human Language. Essays in Philosophical Theology, Ithaca – London 1989.
 • Arystoteles [2003] – Arystoteles, Hermeneutyka, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. I, przeł. K. Leśniak, Warszawa 2003.
 • Craig [2000] – W. L. Craig, Omniscience, Tensed Facts and Divine Eternity, „Faith and Philosophy” 17 (2000): 225-241.
 • Dekker [2000] –E. Dekker, Middle Knowledge, Leuven 2000.
 • Flint [1990] – Th. Flint, Hasker’s God, Time and Knowledge, „Philosophical Studies” 60 (1990): 103-115.
 • Flint [1998] – Th. Flint, Divine Providence: the Molinist Account, Ithaca 1998.
 • Geach [1977] – P. Geach, Providence and Evil, Cambridge 1977.
 • Guleserian [1996] – Th. Guleserian, Can God Change His Mind?, „Faith and Philosophy” 13 (1996): 329-351.
 • Gutowski [1995] – P. Gutowski, Filozofia procesu i jej metafilozofia. Studium metafizyki Ch. Hartshorne’a, Lublin 1995.
 • Hasker [1985] – W. Hasker, Foreknowledge and Necessity, „Faith and Philosophy” 2 (1985): 121-156.
 • Hasker [1989] – W. Hasker, God, Time and Knowledge, Ithaca – London 1989.
 • Hasker [2004] – W. Hasker, Providence, Evil and the Openness of God, London – New York 2004.
 • Hick [1977] – J. Hick, Evil and the God of Love, London 1972.
 • Hume [1962] – D. Hume, Dialogi o religii naturalnej, przeł. A. Hochfeldowa, Warszawa 1962.
 • James [2001] – W. James, Doświadczenia religijne, przeł. J. Hempel, Kraków 2001.
 • Judycki [2004] – S. Judycki, Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Lublin 2004.
 • Mackie [1955] – J. Mackie, Evil and Omnipotence, „Mind”, 64 (1955): 200-212.
 • Madden, Hare [1968] – E. H. Madden, P. H. Hare, Evil and the Concept of God, Springfield 1968.
 • Miller [1986] – R. B. Miller, The Reference of „God”, „Faith and Philosophy”, 3 (1986): 3-14.
 • Molina [1953] – L. Molina, Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia, red. J. Rabeneck SI (wyd. kryt.), Oniae 1953.
 • PL – Patrologiae cursus completus. Series Latina I-CCXVII, Indices I-IV, wyd. J. P. Migne, Paris 1878-90.
 • Peterson [1998] – M. Peterson, God and Evil. Introduction to the Issues, Boulder 1998.
 • Pike [1977] – N. Pike, Divine Foreknowledge, Human Freedom and Possible Worlds, „Philosophical Rewiev” 86 (1977): 209-216.
 • Plantinga [1995] – A. C. Plantinga, Bóg, wolność i zło, przeł. K. Gurba, Kraków 1995.
 • Stump, Kretzmann [1981] – E. Stump, N. Kretzmann, Eternity, „The Journal of Philosophy” 79 (1981): 429-458.
 • The Openness [1994] – D. Basinger, W. Hasker, C. Pinnock, R. Rice, J. Sanders, The Openness of God. A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God, Downers Grove 1994.
 • Zagzebski [2005] – L. Zagzebski, Morality and Religion [w:] The Oxford Handbook of Philosophy of Religion, red. W. J. Wainwright, Oxford 2005, s. 344-365.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ad49190-f1c9-4c5f-9328-389f4ee1534f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.