PL EN


2017 | 1/39 | 29-47
Article title

Ponadczasowość myśli dydaktycznej świętego Augustyna

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Timelessness of Augustine’s Didactic Thought
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzieło katechetyczne De catechizandis rudibus, czyli o Początkowym nauczaniu religii”, ze względu na sposób, w jaki św. Augustyn traktuje jego adresata i adresatów jego przepowiadania, można uznać za aktualne dla kolejnych pokoleń pedagogów – nie tylko katechetów czy nauczycieli. Poddany przez Augustyna wnikliwej analizie cały proces nauczania katechetycznego jest istotny dla rozumienia edukacji w szerszym znaczeniu – jako edukacji humanistycznej, której nie należy redukować do aspektu technologicznego, lecz rozpatrywać w kategoriach całokształtu oddziaływań zachodzących w toku wzajemnych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem. Rozważania Augustyna odnoszą się do podstaw prowadzonych procesów wychowawczych, które wynikają z przyjętej cielesno-duchowej koncepcji człowieka i jego świata wartości oraz powiązania nauczania katechetycznego z codziennym życiem człowieka. Augustyn, doceniając egzystencjalny wymiar nauczania katechetycznego, wpisuje się w refleksję nad możliwościami poznania naturalnego i religijnego w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o sens i cel życia. Na tej drodze pokazuje specyfikę chrześcijańskiego humanizmu i możliwości, jakie daje on w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Metodyka, którą proponuje św. Augustyn, uwrażliwia na wychowawczy aspekt dydaktyki. Pokazuje, że separacja oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych jest sprzeczna z ideą integralnego rozwoju człowieka, która jest wpisana w pedagogikę personalistyczną. Wynika z tego przeświadczenie, że każdy nauczyciel, niezależnie, jakie treści są przedmiotem jego zainteresowań, jest wychowawcą.
EN
The catechetical work De catechizandis rudibus, that is, The initial teaching of religion, due to the way Saint Augustine treats its addressee and the addressees of his preaching, can be considered valid for successive generations of educators – not just catechists or teachers. The whole process of catechetical instruction which is the subject of Augustine’s insightful study is essential for understanding education in a broader sense – as humanistic education, which should not be reduced to the technological aspect, but should be considered in terms of the overall impact of the mutual relationship between the teacher and the student. Augustine’s reflections pertain to the foundations of educational processes that are implied by the concept of man as a bodily and spiritual being, to his world of values, and to the connection between catechetical teaching and everyday human life. By appreciating the existential dimension of catechesis Augustine contributes to the reflection on the possibility of natural and religious cognition in search of the meaning and purpose of life. In this way he shows the specificity of Christian humanism and the opportunities it offers in solving educational problems. The methodology proposed by St. Augustine sensitizes us to the educational aspect of didactics. It shows that the separation of didactic and educational influences is contrary to the idea of integral human development, which is inherent to the personalist pedagogy. It entails the conviction that every teacher, regardless of his field of specialization, is an educator.
Year
Volume
Pages
29-47
Physical description
Contributors
author
References
 • Augustyn. Pisma katechetyczne. Warszawa: Wyd. PAX, 1952.
 • Bazylak, Józef. Postawy religijne młodzieży i ich związki z wybranymi elementamiosobowości. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1984.
 • Benedykt XVI. Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski. Warszawa: KatolickaAgencja Informacyjna, 2006.
 • Budzik, Władysław. „Wstęp”. W: Augustyn, Pisma katechetyczne, V–XVII. Warszawa:Wyd. PAX, 1952.
 • Burow, Olaf-Alex. „Synergia jako naczelna zasada pedagogiki humanistycznej”. W:Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. Bogusław Śliwerski,91–105. Kraków: Impuls, 1992.
 • Charytański, Jan. „Katecheza a doświadczenie religijne”. W: W kręgu zadań i treścikatechezy, red. Jan Charytański, 231–249. Kraków: Wydawnictwo ApostolstwaModlitwy, 1992.
 • Chlewiński, Zdzisław. „Rola religii w funkcjonowaniu osobowości”. W: Psychologiareligii, red. Zdzisław Chlewiński, 61–76. Lublin: Katolicki UniwersytetLubelski, 1982.
 • Chmielewski, Mirosław. „Duchowość”. W: Leksykon duchowości katolickiej, red.Mirosław Chmielewski, 226–232. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M”, 2002.
 • Dyczewski, Leon. „Miejsce i funkcja wartości w kulturze”. Keryks 7 (2008): 57–88.
 • Fleming, David L. Czym jest duchowość ignacjańska? Kraków: Wydawnictwo ApostolstwaModlitwy, 2013.
 • Gałdowa, Anna, Aleksandr Nelicki. „O możliwościach i warunkach bycia twórczymz perspektywy aksjologicznej teorii wartości”. Zeszyty Naukowe UniwersytetuJagiellońskiego. Prace Psychologiczne 8 (1993): 9–29.
 • Illeris, Knud. Trzy wymiary uczenia się. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji,2006.
 • Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio o relacjach między wiarą a rozumem. Poznań:Pallottinum, 1998.
 • Kiereś, Barbara. „Podstawy antropologiczne pedagogiki personalistycznej”. W: Antropologicznapedagogika ogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, IwonaSzewczak, 95–102. Lublin: Wyd. Gaudium, 2010.
 • Krysztofik, Janusz, Anna Walulik. „Edukacja religijna i jej miejsce w ponowoczesności”.Studia Katechetyczne 12 (2016): 35–50.
 • Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wyd. Salezjańskie,1981.
 • Ladaria, Luis F. Wprowadzenie do antropologii teologicznej. Kraków: WydawnictwoApostolstwa Modlitwy, 2002.
 • Łobocki, Mieczysław. Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Impuls, 2002.
 • Malewski, Mieczysław. Andragogika w perspektywie metodologicznej. Wrocław:Uniwersytet Wrocławski, 1998.
 • Marek, Zbigniew. Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji? Kraków: WydawnictwoApostolstwa Modlitwy, 2014.
 • Marek, Zbigniew. Podstawy wychowania moralnego. Kraków: WSF-P „Ignatianum”,WAM, 2005.
 • Marszałek, Lidia. Duchowość dziecka. Znaczenia * Perspektywy * Konteksty w pedagogiceprzedszkolnej. Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego,2013.
 • Mądrzycki, Tadeusz. Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa:Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977.
 • Meurer, Thomas. „Duchowość jako zamiennik religii? Wyprawy w mgliste pograniczereligii i duchowości”. Keryks 10 (2011): 147–159.
 • Milerski, Bogusław. Religia a szkoła. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna,1998.
 • Murawski, Roman. „Metodyka katechizacji według św. Augustyna”. W: W służbieczłowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Zbigniew Marek,158–172. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1991.
 • Murawski, Roman. Historia katechezy. Katecheza w pierwszych wiekach. Warszawa:Wyd. Salezjańskie, 2011.
 • Nikitorowicz, Jerzy. „Tradycja”. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6, red.Tadeusz Pilch, 773–778. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007.
 • Nowak, Marian. „Osoba i wartość w pedagogice ogólnej”. W: Antropologiczna pedagogikaogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczyk, 41–56.Lublin: Wyd. Gaudium, 2010.
 • Prężyna, Władysław. Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka. Lublin:Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1981.
 • Prężyna, Władysław. Intensywność postawy religijnej a osobowość. Lublin: KatolickiUniwersytet Lubelski, 1973.
 • Schulz, Roman. Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. II: O integralną wizję człowiekai jego rozwoju. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007.
 • Sidor, Iwona. Duchowość w systemie wychowawczym świętej Urszuli Ledóchowskiej.Praca magisterska napisana pod kierunkiem Z. Marka. Kraków: WydziałPedagogiczny Akademii Ignatianum, 2015.
 • Skorowski, Henryk. „Sumienie”. W: Słownik społeczny, red. Bogdan Szlachta, 1383––1388. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2004.
 • Szacki, Jerzy. „Tradycja”. W: Słownik społeczny, red. Bogdan Szlachta, 1491–1495.Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2004.
 • Ślipko, Tadeusz. Zarys etyki ogólnej. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy,2002.
 • Tillich, Paul. Dynamika wiary. Poznań: Wyd. „W drodze”, 1987.
 • Waldenfels, Hans. O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Katowice: Wyd.Księgarnia św. Jacka, 1993.
 • Wielka encyklopedia PWN, t. 30, red. Jan Wojnowski. Warszawa: Państwowe WydawnictwoNaukowe, 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bd3381e-5a88-4ccf-92ad-c628ef2fbaa3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.