PL EN


Journal
2012 | Tom IX (L), fasc. B | 145-150
Article title

Krzemienne groty strzał jako przykład wyznacznika początków epoki brązu na stanowisku 1 w Suchaczu, gm. Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie

Title variants
EN
Flint Arrowheads as an Example of an Indicator of the Beginning of the Bronze Age at Site 1 in Suchacz, the Tolkmicko Commune, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Site 1 in Suchacz, known as a settlement of the Rzucewo Culture, was excavated in the 1930s (EHRLICH 1934; 1936) and in the first half of the 1980s (MAZUROWSKI 1987). The entire assemblage of finds from these excavations has never undergone a comprehensive analysis; it was only related in an arbitrary way to the Rzucewo Culture. Such an assessment corresponded to the stratigraphy ofthe site. It was hard to interpret in an unequivocal manner and it rendered establishing of the relative chronology of the site difficult. A similar stratigraphic situation was also noti¬ced in the course of pre-1945 excavations of the settlement in Rzucewo. As a consequence, it led to an identification of the syncretistic Rzucewo Culture (cf. ŻUREK 1954). However, a recent stratigraphic analysis of the epo-nymous settlement revealed the existence of non-contem¬porary settlement levels, related to several cultural units (cf. KRÓL, SCHILD 2009). The stratigraphic situation at Suchacz was not favourable for drawing similar conclusions. only the most numerous category of portable finds (pottery and flint artefacts) may offer a basis for establishing the relative chronology of this site. Among these finds there are 7 flint arrowheads (Fig. 1:1-7), which were found in the cultural layer during the excavations in the 1980s. These arrowheads indicate the Early Bronze Age period of occupancy of the settlement. The mentioned arrowheads are local products, made from locally available erratic flint. Their present morphology is an effect of reduction which originated in result of repairing damages before the artefacts were eventually worn out. Furthermore, morphological traits of these points combine elements which are characteristic for arrowheads found in inventories of Late Neolithic and Early Bronze Age cultures, with a preponderance ofthe latter traits. The concept of the shape of a majority of analysed blades is a derivate of the “Bell Beaker” impact (the Iwno Culture). Therefore, they belong to an intercultural arrowheads type of similar morphology, found in different taxonomic units of the Early Bronze Age, resulting from direct or indirect effects of the Bell Beaker Culture.
Keywords
Contributors
References
 • BAGIŃSKA J., 1997, Groby kultury mierzanowickiej na Grzędzie Sokalskiej, „Sprawozdania Archeologiczne” XLIX, 191-206.
 • BALCER B., 1983, Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.
 • BARGIEL B., 2009, z problematyki występowania grocików krzemiennych na przykładzie znaleziska z Mydłowa, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, (w:) H. Taras, A. zakościelna (red.), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Joanni Gurba octogesimo Anno Nascendi, Lublin, 195-208.
 • BORKOWSKI W., 1987, neolithic and Early Bronze Age heart-shaped Arrow-headsfrom the Little Poland Upland, (w:) new in stone Age Archaeology, Archaeologia Interregionalis 8, Warsaw - Cracow, 147-181.
 • BORKOWSKI W., 2002, Grociki z krzemienia świeciechowskiego w kulturze złockiej, (w:) B. Matraszek, S. Sałaciński (red.), Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni, 22-24.05.2000, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 4, Warszawa, 267-278.
 • BORKOWSKI W., 2008, Grociki strzał wykonane z krzemienia czekoladowego z terenów Mazowsza i Podlasia, (w:) W. Borkowski i in. (red.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 8-10.10.2003, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7, Warszawa - Lublin, 333-345.
 • BORKOWSKI W., KOWALEWSKI M., 1997 Krzemienne groty strzał z epoki brązu z terenów Mazowsza i Podlasia, (w:) J. Lech i D. Piotrowska (red.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22października 1994 r., Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace II, Warszawa, 205-214.
 • BUDZISZEWSKI J. I IN., 2008 J. Budziszewski, J. Czebreszuk, M. Winiarska-Kabacińska, P. Chachlikowski, Grób społeczności kultury ceramiki sznurowej z Dąbrowy Biskupiej, stan. 21, pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, (w:) J. Bednarczyk i in. (red.), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań, 31-69.
 • BUDZISZEWSKI J., WŁODARCZAK P.,, 2010, Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej, Kraków.
 • CHACHLIKOWSKI P., 1989, Technokompleks kamieniarstwa społeczności kultury iwieńskiej z Rybin, gm. Topólka, woj. włocławskie, stanowisko 14, (aneks II w:) MAKAROWICZ 1989, 52-64.
 • DMOCHOWSKI P., 2006, A New Classification of Erratic Flintfrom Western Poland, (w:) A. Wiśniewski, T. Płonka, J.M. Burdukiewicz (red.), The Stone: Technique and Technology, Wrocław, 217-226.
 • EHRLICH B., 1934, Ein jungsteinzeitliches Dorf der Schnurkeramiker in Succase, Kr. Elbing, „Altschlesien” 5, 60-69.
 • EHRLICH B., 1936, Succase. Eine Siedlung der jungsteinzeitlichen Schnurkeramiker im Kreise Elbing, „Elbinger Jahrbuch” 12/13, 43-98
 • FISCHER A., 1989 Hunting with Flint-Tipped Arrows: Results and Experiences from Practical Experiments, (w:) C. Bonsal (red.), The Mesolithic in Europe. Papers Presented at the Third International Symposium, Edinburgh 1985, Edinburgh, 29-39.
 • GARDAWSKI A., 1959 Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce, „Materiały Starożytne” V, 7-189.
 • JANUSZEK K., 2012, Materiały krzemienne nawiązujące do wyrobów z późnego paleolitu z Suchacza, stan. 1, woj. warmińsko- mazurskie, „Światowit” VII (XLVIII)/B (2006-2008), 67-71.
 • KADRÓW S., PESKA J., VITULA P., 2000, SiedlungdesEpischnurkeramischen Karpatenlandischen Kulturkreises in Prdslavice in Mahren, (w:) S. Kadrow (red.), A Turning of Ages. Im Wandel der Zeiten. Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His 70th Anniversary, Kraków, 301-312.
 • KOPACZ J., 2001, Początki epoki brązu w strefie karpackiej w świetle materiałów kamiennych, Kraków.
 • KRÓL D., SCHILD R., 2009, elementy stratygrafii zespołu osadniczego z epoki kamienia w Rzucewie, gmina Puck, stanowisko 1, (w:) M. Fudziński, H. Paner (red.), Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu, Gdańsk, 261-267.
 • MACHNIK J., PILCH A., 1997 zaskakujące odkrycie zabytków kultury środkowodnieprzańskiej w Młodowie-zakąciu koło Lubaczowa, w woj. przemyskim, „Sprawozdania Archeologiczne” XLIX, 143-170.
 • MAKARÓWICZ P., 1989 osada kultury iwieńskiej w Rybinach, woj. włocławskie, stanowisko 14, Inowrocław.
 • MAKARÓWICZ P., 2010, Trzciniecki krąg kulturowy - wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, Poznań.
 • MAZUROWSKI R.F., 1987, Nowe badania nad osadnictwem ludności kultury rzucewskiej w Suchaczu, woj. elbląskie, w latach 1980-1983, (w:) A. Pawłowski (red.), Badania archeologiczne w woj. elbląskim w latach 1980-83, Malbork, 141-163.
 • WHITTAKER J.C., 1994, Flintknapping. Making and Understanding Stone Tools, Austin.
 • ŻUREK J., 1954, Osada z młodszej epoki kamiennej w Rzucewie, pow. wejherowski i kultura rzucewska, „Fontes Archaeologici Posnanienses” IV (1953), 1-42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-452d6617-c542-4b1a-8c61-0dab9d7f4dcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.