PL EN


2019 | 18 | 2 | 9-20
Article title

Profilaktyka kar cielesnych w świetle doświadczeń i dobrych praktyk

Authors
Content
Title variants
EN
CORPORAL PUNISHMENT PREVENTION IN THE LIGHT OF EXPERIENCE AND GOOD PRACTICE
Languages of publication
Abstracts
PL
Eliminacja przemocy wobec dzieci staje się obecnie niezwykle istotnym zadaniem wielu demokratycznych społeczeństw. Co więcej, ze względu na zakres problemu i jego konsekwencje zadanie to znalazło się w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 określonej w Celach Zrównoważonego Rozwoju. Poza zasadniczym działaniem, jakim jest wprowadzenie bezwzględnej ochrony prawnej dzieci przed wszelkimi formami przemocy, w tym karami cielesnymi, na świecie podejmowane są różne inicjatywy ukierunkowane na eliminację przemocy w stosunku do dzieci. Doświadczenia państw pokazują bowiem, że same reformy prawne nie wystarczą. Wśród licznych propozycji szczególne miejsce zajmują działania profilaktyczne. Profilaktyka jest bowiem postrzegana jako najbardziej obiecujący rodzaj działań w walce z problemem. Jej organizowanie opiera się z jednej strony na wiedzy o uwarunkowaniach przemocy wobec dzieci i ustalonych w badaniach czynnikach ryzyka zjawiska, a z drugiej – na analizach praktyki oraz międzynarodowej współpracy i wymianie doświadczeń. W artykule przedstawiono inicjatywę Rady Państw Morza Bałtyckiego, w ramach której wypracowano zarówno podstawowe założenia profilaktyki, jak i szczegółowe wskazania w kilku obszarach jej realizacji.
EN
Elimination of violence against children is becoming an important task in democratic societies. Moreover, due to the extent of the problem and its consequences it has been placed in the Agenda 2030 Sustainable Developmental Goals. Despite the fundamental action, which is the reform of the law and the introduction of the full protection of children from all forms of violence, among them corporal punishment, many different initiatives on eliminating violence against children in childrearing are undertaken all around the world. Experiences of many countries have shown, that law reforms are not enough. Within many proposals of actions, the prevention is seen as the most promising type of activities. It is organized as based on the knowledge about the determinants of violence and research in this area on a one hand, and on the analysis of practice and international co-operation and sharing in this field, on the other hand. In the paper the initiative of the CBSS the special project where some basic assumptions and detailed indications on the prevention of violence in childrearing have been overworked just in international collaboration, is presented
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
9-20
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Afifi, T., Ford, D., Gershoff, E. T., Merrick, M., Grogan-Kaylor, A., Ports, K., MacMillan, H., Holden, G., Taylor, C., Lee, S., Bennett, R. P. (2017). Spanking and adult mental health impairment: The case for designation of spanking as an adverse Childhood experience. Child Abuse & Neglect, 71, 24–31. DOI: 10.1016/j.chiabu.2017.01.014.
 • Butchart, A., Hillis, S., Burrows, S. (2018). INSPIRE: Using the best evidence to prevent violence against children W: G. Lenzer (red.), Violence against children (s. 39–63). Nowy Jork, NY: Routledge.
 • Gershoff, E. T., Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and child outcomes. Old controversies and new meta-analyses. Journal of Family Psychology, 30(4), 453–469.
 • Gershoff, E. T., Leeb, S. J., Durrant, J. E. (2017). Promising intervention strategies to reduce parents’ use of physical punishment. Child Abuse & Neglect, 71, 9–23.
 • Henry, A. Lenihan, T. (2018). A Step-by-Step Guide on Implementing the Convention on the Rights of the Child to Achieve an End to Corporal Punishment. Sztokholm: Council of the Baltic Sea States Secretariat.
 • Hillis, S., Mercy, J. A., Kress, H., Butchart, A. (2018). Violence against children: Endemic, Detrimental, Preventable. W: G. Lenzer (red.), Violence against children (s. 25– 38). Nowy Jork, NY: Routledge.
 • Janson, S., Langberg, B., Svensson, B. (2017). Physical punishment of children banned since 30 years: The Swedish experience. Nowy Jork, NY: Routledge.
 • Jarosz, E. (2011). Profilaktyka krzywdzenia dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(1), 7–26.
 • Jarosz, E., Michalak, M. (2018). Bicie dzieci – czas z tym skończyć. Kontestacja kar cielesnych we współczesnym świecie. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 • Know Violence in Childhood. (2017). Ending Violence in Childhood. Global Report 2017. New Delhi: Know Violence in Childhood.
 • Krugmann, R. C. (1999). The politics. Child Abuse & Neglect, 10(23), 963–967.
 • Leventhal, J. (1996). Twenty years later: We do know how to prevent child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 8(20), 647–653.
 • Leventhal, J. M. (2001). The prevention of child abuse and neglect; successfully out of the blocks. Child Abuse & Neglect, 4(25), 431–439.
 • Pinheiro, P. S. (2006). World report on violence against children. Genewa: Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pobrane z: https://www.unicef.org/violencestudy/reports.html.
 • Strauss, M., Paschall, M. J. (2009). Corporal punishment by mothers and development of children’s cognitive ability: a longitudinal study of two nationally representative age cohorts. Journal of Agression, Maltreatment & Trauma, 18(5), 459–475.
 • Tomoda, A., Suzuki, H., Rabi K., Yi-Shin Sheu, Polcari, A., Teicher, M. H. (2009). Reduced prefrontal cortical gray matter volume in young adults exposed to harsh corporal punishment. Neuroimage, 47(Suppl 2), 66–71.
 • UNICEF. (2014). Hidden in Plain sight. A statistical analyses of violence against children. Nowy Jork, NY: UNICEF. UNICEF. (2017). Child is a child. Protecting children on the move from violence, abuse and exploitation. Nowy Jork, NY: UNICEF. Pobrane z: https://www.unicef.org/ publications/files/UNICEF_A_child_is_a_child_May_2017_EN.pdf.
 • WHO. (2014). Investing in children: the European child maltreatment prevention action plan 2015–2020. World Health Organization.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-462121e5-26c0-40a3-9ed4-21e37ad3ba7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.