PL EN


2020 | 47 | 10(559) | 2-7
Article title

EDUKACJA A RYNEK PRACY W POLSCE – WYBRANE ZAGADNIENIA

Selected contents from this journal
Title variants
EN
EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN POLAND – SELECTED ISSUES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Education is considered as an important factor of well-prosperous economy. Education which corresponds to the needs of a labour market becomes the key educational target of young people and employees who want to adopt to the changes at the labour market. Therefore there are still challenges for education in Poland – how to modify the process of teaching and how to influence the process of learning in such a way that education would become an important factor in growth of human and social capital. Contemporary education should take into account variable requirements of the labour market, including also needs of the present and future employees and employers. An important challenge for education in Poland is to adopt its structure and teaching programs to the needs of employees not only on the domestic labor market, by also on the labour markets of other countries, mainly in Europe. Simultaneously, Polish educational system must be competitive with respect to those of other European countries, take into account demographic and technological changes in order to prepare employees willing to work in different countries.
PL
Wykształcenie postrzegane jest jako siła dobrze funkcjonującej gospodarki. Wykształcenie odpowiadające potrzebom rynku pracy staje się celem edukacji młodych ludzi i pracowników, którzy chcą dopasować się do zmian zachodzących na rynku pracy. W związku z tym przed edukacją w Polsce wciąż stoi wyzwanie – jak kształtować proces nauczania i wpływać na proces uczenia się, aby edukacja była istotnym czynnikiem wzrostu jakości kapitału ludzkiego i społecznego. Współczesna edukacja powinna uwzględniać zmieniające się potrzeby rynku pracy, w tym także potrzeby obecnych i przyszłych pracowników i pracodawców. Ważnym wyzwaniem edukacji w Polsce jest dopasowywanie jej struktury i programów nauczania do potrzeb pracowników nie tylko na wewnętrznym – krajowym rynku pracy, ale też na rynkach pracy innych krajów, przede wszystkim europejskich. Jednocześnie Polski system edukacji musi być konkurencyjny wobec systemów edukacji innych państw europejskich, aby przygotowywać pracowników gotowych podjąć pracę w różnych krajach.
Year
Volume
47
Issue
Pages
2-7
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarstwa Społecznego
References
 • Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w Polsce, 2018. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B., 2009. Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. W: Z. Zioło, T. Rachwał, red. Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 13. Warszawa-Kraków: Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Bylicki, A., 2003. Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki opartej na wiedzy. W: A. Kukliński, red. Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Warszawa.
 • Chłoń-Domińczak, A., i in., 2016. Vocational education and training in Europe – Poland. Cedefop ReferNet VET in Europe reports, IBE. Dostępny w: https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_CR_PL.pdf [Dostęp: 10.06.2020].
 • Degryse, Ch., 2016. Digitalisation of the economy and its impact on labour markets. Valenduc & Vedramin, ETUI. Dostępny w: https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Digitalisation-of-the-economy-andits-impact-on-labour-markets [Dostęp: 8.06.2020].
 • Dolata, R., 2008. Szkoła – segregacje – nierówności. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dubas, E., 2000. Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Epidemia testuje rynek online. Oto co zamawiamy przez internet w czasach koronawirusa, 2020. Business Insider, 29 maja. Dostępny w: https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/koronawirus-wplywa-na-rynekonline-sklepy-notuja-wieksze-obroty/30g4gsx [Dostęp: 24.06.2020].
 • Eurostat, 2020. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Adult_learning_statistics, [Dostęp: 20.06.2020].
 • GUS, 2019. Rocznik Demograficzny 2018. Warszawa: GUS. Dostępny w: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznikdemograficzny-2018,3,12.html [Dostęp: 7.06.2020].
 • Izba Gospodarki Elektronicznej, 2020. E-commerce w czasie kryzysu 2020. Dostępny w: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/03/E-commerce-w-czasie-kryzysu-2020.pdf [Dostęp: 24.06.2020].
 • Jarmołowicz, M., 2017. Pracownik idealny – jakich cech poszukują pracodawcy?. Dostępny w: https://blog.absolvent.pl/pracownik-idealny-jakich-cech-poszukuja-pracodawcy/ [Dostęp: 14.10.2020].
 • Kaczmarczyk, P., 2014. Efekt migracji w odniesieniu do rynku pracy – przypadek polskich migracji poakcesyjnych. Studia BAS. Warszawa: Kancelaria Sejmu.
 • KIG: w tym roku PKB skurczy się o 0,5%, 2020. Puls Biznesu 5 maja. Dostępny w: https://www.pb.pl/kigw-tym-roku-pkb-skurczy-sie-o-05-proc-990232 [Dostęp: 1.07.2020].
 • Koźmiński, A., 2001. Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?. W: Strategia rozwoju Polski u progu XXI w. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 Plus PAN.
 • Kubaczyk, K., 2018. Praca psychologa – czy to zawód z przyszłością?. Dostępny w: https://www.polski-biznes24.pl/praca-psychologa-czy-to-zawod-z-przyszloscia/[Dostęp: 8.06.2020].
 • Makulec, A., 2013. Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających i migrantów na przykładzie personelu medycznego. Working Paper 61/119. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.
 • Malewski, M., 2010. Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • OECD, 1999. The Future of the Global Economy. Towards a Long Boom?. Paris: OECD.
 • Okoń, W., 2001. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • PARP, 2019. Polski sektor IT/ICT – raport 2019. Warszawa: PARP. Dostępny w: https://ict.trade.gov.pl/pl/polskisektor-ict/305563,raport-nt-sektora-it-ict-w-polsce.html [Dostęp: 8.06.2020].
 • Peterson, P., 1990. A history of the education of older learners. W: R.H. Sherron, D.B. Lumsden, red. Introduction to educational gerontology. New York: Hempshire Publishing.
 • Problemy wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnej, 2020. ekspertyza 3. Warszawa: Fundacja Centrum Cyfrowe. Dostępny w: https://oees.pl/wp-con-tent/uploads/2020/04/Ekspertyza-3.pdf [Dostęp 1.07.2020].
 • Radwan, A., 2020. Pandemiczne dzieci nie chcą się uczyć. Uczniowie znikają w systemie zdalnej edukacji. Gazeta Prawna.pl [online]. Dostępny w: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1479122,zdalne-lekcje-uczniowie-dzieci-obowiazek-szkolny.html [Dostęp: 1.07.2020].
 • Raport Gumtree 2017: Aktywni+. Przyszłość rynku pracy 2017. 2017. Raport na podstawie badania przeprowadzonego przez DELab UW na zlecenie Gumtree Polska. Dostępny w: http://www.-delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/DELabUW_raport_Aktywni.pdf [Dostęp: 8.06.2020].
 • Raport Gumtree 2018: Aktywni+. Praca w życiu, życie w pracy, 2018. Raport na podstawie badań ilościowych przeprowadzonych przez ośrodek badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gumtree Polska w ramach programu Gumtree.pl „Start do Kariery”. Dostępny w: https://startdokariery.pl/wp-content/uploads/2018/05/Raport_Gumtree_pl_2018_Aktywni_pracaw-zyciu-zycie-w-pracy.pdf [Dostęp: 8.06.2020].
 • Skubiak, B., 2013. Edukacja jako czynnik wspierający rozwój gospodarczy. Implikacje dla Polski. Studia Ekonomiczne, nr 129.
 • Stec A., 2019. W Polsce brakuje 50 tysięcy programistów. Parkiet, 28 sierpnia. Dostępny w: https://www.parkiet.com/Finanse/308269954-W-Polsce-brakuje-50-tysiecy-programistow.html [Dostęp: 8.06.2020].
 • Sztyber, W.B., 2020. Wpływ poziomu wykształcenia na zatrudnienie pracowników. Polityka Społeczna, nr 4.
 • Ślusarczyk M., 2014. Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych. Zeszyty Pracy Socjalnej, t. 19, nr 3.
 • Tokarczuk, O., 2020. Coś nas testuje. Gazeta Wyborcza, 11–13 kwietnia.
 • Tracz, M., 2013. Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol. 23.
 • Trempała, E., 2011. Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszkolna, pozaszkolna). Przegląd Pedagogiczny, nr 1.
 • UNICEF, 2020. Edukacja zdalna w czasie pandemii – zagadnienia, na jakie zwraca uwagę Unicef. Dostępny w: https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacjeprasowe/Edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii-zagadnienia-na-jakie-zwraca-uwage-UNICEF-Polska [Dostęp: 15.06.2020].
 • Wieczorkowska, G., Król, G., Wierzbiński, J., 2016. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość edukacji akademickiej. Nauka, nr 3.
 • Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej, 2020. MEN, 28 stycznia. Dostępny w: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawodypotrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministraedukacji-narodowej [Dostęp: 15.06.2020].
 • Zmiana zawodowa w czasie pandemii. O tym, jak poszerzyć swoje kwalifikacje podczas społecznej izolacji, 2020. Polska Agencja Prasowa, 21 kwietnia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4b06a109-e44e-41f7-9f0f-abb916a04b42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.