PL EN


2018 | 539 | 136-145
Article title

Ubóstwo w Unii Europejskiej – porównania czasowe i przekrojowe

Content
Title variants
EN
Poverty of the European Union – temporal and cross-sectional comparisons
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ubóstwo jest wielowymiarowym zjawiskiem społecznym, występującym w każdej gospodarce na całym świecie, a jego eliminacja stała się pierwszym z Celów Zrównoważonego Rozwoju. W związku z dużą wagą tego problemu przeciwdziałanie ubóstwu jest bardzo ważnym zagadnieniem polityki społecznej na wszystkich szczeblach – międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Polityka ta oparta powinna być na właściwej identyfikacji i pomiarze poziomu ubóstwa na obszarach jej oddziaływania. Celem artykułu jest analiza poziomu ubóstwa i jego zmian w krajach UE w latach 2005-2016. Przeprowadzono ją na podstawie 10 wskaźników (dostępnych w bazie danych Eurostatu) określających postępy w realizacji pierwszego SDG. Wskaźniki te wykorzystano do budowy wielowymiarowej wektorowej miary ubóstwa dla każdego z krajów UE w analizowanym okresie. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne różnokierunkowe zmiany poziomu ubóstwa w badanym okresie w krajach UE.
EN
Poverty is a multidimensional social phenomenon occurring in every economy around the world, and its elimination became the first of the Sustainable Development Goals. Due to the great importance of this problem, preventing poverty is a very important issue of social policy at all levels: international, national and regional. This policy should be based on a proper identification and measurement of the level of poverty in the areas of its impact. The aim of the article is to analyze the level of poverty and its changes in the EU countries in 2005-2016. It was carried out on the basis of 10 indicators (available in the Eurostat database) specifying the progress in the implementation of the first SDG. These indicators were used to build a multidimensional measure of poverty for each of the EU countries. The obtained results point to significant multi-directional changes in the level of poverty in the analyzed period in the EU countries.
References
 • Alkire S., Santos M.A., 2013, A multidimensional approach: Poverty measurement & beyond, Social Indicators Research, no. 112, s. 239-257.
 • Davis P.E., Sanchez-Martinez M., 2015, Economic theories of poverty, Joseph Rowntree Foundation, https://www.jrf.org.uk/report/economic-theories-poverty (14.03.2018).
 • EC, 2004, Joint report by the Commission and the Council on social inclusion, Brussels.
 • EC, 2016, Next steps for a sustainable European future European action for sustainability, Communication from the Commission to the European Parliament, COM(2016) 739 final.
 • Gaffney O., 2015, 10 Facts about the sustainable development goals, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2015/09/10-things-to-know-about-the-sustainable-development-goals/ (14.03.2018).
 • Golinowska S., 2012, O biedzie i polityce jej zwalczania współcześnie. Podejście porównawcze w świetle Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego, [w:] Kubiak H.E. (red.), Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Lisicka I., 2013, Pomiar ubóstwa gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie klasyczne, ZN SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 102, s. 37-48.
 • Łatuszyńska M., Fate S., 2016, Polityka walki z ubóstwem na poziomie unijnym i krajowym, Studia i Prace WNEIZ US, nr 46, tom 1, s. 51-64.
 • Miłaszewicz D., Nermend K., 2014, Application of MAJR aggregate measure in the governance quality testing in the EU-28, MIBE, vol. 15, nr 1, s. 125-132.
 • Naïri Quinn N., 2017, The Global Multidimensional Poverty Index, EC Joint Research Centre, https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/01%20-%20Global%20Multidimensional%20Poverty%20Index%20-%20Natalie%20Nairi%20Quinn_0.pdf (25.05.2018).
 • Nermend K., 2017, Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Panek T., 2014, Statystyka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pollok, A., 2002, Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr LXIV (4), s. 149- 171.
 • Schleicher J., Schaafsma M., Burgess N.D., Sandbrook Ch., Danks F., Cowie Ch., Vira B., 2018, Poorer without It? The neglected role of the natural environment in poverty and wellbeing, Sustainable Development, no. 26, s. 83-98.
 • Szarfenberg R., 2012, Status społeczno-ekonomiczny w kontekście polityki antydyskryminacyjnej oraz społecznej, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, http://www.tea.org.pl/userfiles/file/Ubostwo%20-%20polityka%20spoleczna%20a%20polityka%20antydyskryminacyjna_RSzarfenberg.pdf (15.04.2018).
 • Townsend P., 1979, Poverty in the United Kingdom, Allen Lane and Penguin Books, London.
 • UN, 2015, Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf (15.03.2018).
 • UNDP, 2013, Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World.
 • UNESCO, 2017, Education for Sustainable Development Goals Learning Objectives, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf (15.03.2018).
 • WCED, 1987, Our Common Future, [in:] Report from the UN World Commission on Environment and Development, Oxford.
 • Węziak-Białowolska D., Dijkstra L., 2014, Regional Human Poverty Index. Poverty in the regions of the European Union, Joint Research Centre EUR, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/regional-human-poverty-index-poverty-regions-european-union (4.05.2018).
 • World Bank, 2001, World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty, The World Bank, Washington.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c2585b4-35e8-4f5e-b55b-593fa9dae6b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.