PL EN


2019 | Tom 1 Nr XXIV | 113-128
Article title

Obraz Jaryły w wierszach Siergieja Gorodieckiego

Content
Title variants
EN
Images of Jarilo in Sergey Gorodetsky’s poems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper offers to divagate on the matter of mythopoeic view on Slavic god – Jarilo – in poems of Sergey Gorodetsky (from ”Ярь” tome(1905)). The etymology of ”Jarilo” name was analyzed. It symbolizes strength flowing from youth, severity, and even spring, of which arrival was celebrated in a special way, that required a particular time-space. Our task is to track, in what extend Russian poet uses Slavic folk traditions, and reflects them in his works, and to what extend he modifies traditional motifs. There is a reference i.e. to Vyacheslav Ivanov and Vladimir Toporov findings. We underlined the relations between celebration of Jarila holidays with Bakhtin’s concept of life carnivalesque.
Year
Volume
Pages
113-128
Physical description
Dates
published
2019-03-31
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Afanasʹev Aleksandr. 1995. Poètičeskie vozzreniâ slavân na prirodu, Opyt sravnitelʹnogo izučeniâ slavânskih predanij i verovanij v svâzi smifičeskimi skazaniâmi drugih rodstvennyh narodov. T. 1. Moskva: Sovremennyj pisatelʹ [Афанасьев Александр. 1995. Поэтические воззрения славян на природу, Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с ми-фическими сказаниями других родственных народов. Т. 1. Москва: Современный писатель].
 • Bachtin Michaił. 1975. Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i rene-sansu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Beskov Andrej. 2015. Reminiscencii vostočnoslavânskogo âzyčestva v sovremennoj rossijskoj kulʹture (statʹâ pervaâ). „Colloquium Heptaplomeres nr 2: 6–18 [Бесков Андрей. 2015. Реминисценции восточнославянского язычества в современной российской культуре (статья первая). „Col-loquium Heptaplomeres nr 2: 6–18].
 • Blok Aleksandr. 1965. Zapisnye knižki (1901–1920). Moskva: Hudožestvennaâ Literatura [Блок Александр. 1965. Записные книжки (1901–1920). Москва: Художественная Литература].
 • Brûsov Valerij. 1912. Dalekie i blizkie. Moskva: Skorpion [Брюсов Валерий. 1912. Далекие и близкие. Москва: Скорпион]
 • Cirlot Juan. 2012. Słownik symboli. Kraków: Znak.
 • Čulkov Georgij. 1908. Ishod. „Zolotoe runo” Nr 7–9: 103 [Чулков Георгий. 1908. Исход. „Золотое руно” Nr 7–9: 103].
 • Cymborska-Leboda Maria. 1997. Twórczość w kręgu mitu: myśl estetyczno-filozoficzna i poetyka gatunków dramatycznych symbolistów rosyjskich. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cu-rie-Skłodowskiej.
 • Drevlânskij Pavel. 2002. Belorusskie narodnye Predaniâ. W: Rukopisi, kotoryh ne bylo. Poddelki v oblasti slavânskogo folʹklora. Red. Toporkov A.L., Ivanova T.G., Lapteva L.P., Levkievskaâe E.E.
 • Moskva: Ladomir: 272–273 [Древлянский Павел. 2002. Белорусские народные предания. W: Рукописи, которых не было. Подделки в области славянского фольклора. Pед. Топорков А.Л., Иванова Т.Г., Лаптева Л.П., Левкиевская Е.Е. Москва: Ладомир: 272–273].
 • Ènciklopedičeskij slovarʹ F.A. Brokgauza i I.A. Efrona – 1890–1907.(online)http://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD (dostup 3.05.2018) [Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона – 1890–1907. (online) http://wordhelp.ru/wor-d/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD (доступ 3.05.2018)].
 • Enišerlov Vladimir, Prohorov Evgenij. 1987. Kommentarii. W: Gorodeckij S. Izbrannye proizvede-niâ. T. 1: Stihotvoreniâ. Moskva: Hudožestvennaâ Literatura: 424–454 [Енишерлов Владимир, Прохоров Евгений.1987. Комментарии. W: Городецкий С. Избранные произведения. Т. 1:Стихотворения. Москва: Художественная Литература: 424–454].
 • Famincyn Aleksandr. 2014. Božestva drevnih slavân. Moskva: Izdatelʹstvo: S.-Peterburg [Фаминцын Александр. 2014. Божества древних славян. Москва: Издательство: С.-Петербург].
 • Gieysztor Aleksander. 2006. Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-skiego.
 • Gorodeckij Sergej. 1909. Bližajšaâ zadača russkoj literatury. „Zolotoe runo” No 4: 76 [Городецкий Сергей. 1909. Ближайшая задача русской литературы. „Золотое руно” No 4: 76].
 • Gorodeckij Sergej. 1978. Russkie portrety. Moskva: „Pravda” [Городецкий Сергей. 1978. Русские портреты. Москва: „Правда”].
 • Gorodeckij Sergej. 1984. Žiznʹ neukrotimaâ. Statʹi. Očerki. Vospominaniâ. Moskva: Sovremennik [Городецкий Сергей. 1984. Жизнь неукротимая. Статьи. Очерки. Воспоминания. Москва: Современник].
 • Gorodeckij Sergej. 1987. Izbrannye proizvedeniâ. T. 1: Stihotvoreniâ. Moskva: Sovetskij pisatelʹ [Городецкий Сергей 1987. Избранные произведения. Т. 1: Стихотворения. Москва: Совет-ский писатель].
 • Ivanov Vâčeslav. 1907. S. Gorodeckij. „Ârʹ”. „Kritičeskoe obozrenie” vyp. 2: 38–51 [Иванов Вяче-слав 1907. С. Городецкий. „Ярь”. „Критическое обозрение” вып. 2: 38–51].
 • Ivanov Vâčeslav, Toporov Vladimir. 1974. Issledovaniâ v oblasti slavânskih drevnostej. Moskva: Izdatelʹstvo „Nauka” [Иванов Вячеслав, Топоров Владимир. 1974. Исследования в области славянских древностей. Москва:Издательство „Наука”].
 • Kolobaeva Lidiâ. 2000. Russkij simvolizm. Moskva: Izdatelʹstvo Moskovskogo universiteta [Коло-баева Лидия. 2000. Русский символизм. Москва: Издательство Московского университета].
 • Kopaliński Władysław. 1990. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kowalski Piotr. 1998. Leksykon. Znaki świata. Omen. Przesąd. Znaczenie. Wrocław: PWN.
 • Lurker Manfred. 1989. Słownik obrazów i symboli biblijnych. Poznań: Pallotinum.
 • Matʹ Mariâ (Skobcova). 2012. Poslednie rimlâne. W: Matʹ Mariâ (Skobcova). Vstreči s Blokom. Vospo-minaniâ. Proza. Pisʹma i zapisnye knižki. Moskva–Pariž: Russkij putʹ–Knižnica–YMCA-PRESS: 53–72 [Мать Мария (Скобцова). 2012. Последние римляне. W: Мать Мария (Скобцова). Встречи с Блоком. Воспоминания. Проза. Письма и записные книжки.Москва–Париж: Рус-ский путь–Книжница–YMCA-PRESS: 53–72].
 • Mašinskij Semen. 1987. Sergej Gorodeckij. W: Gorodeckij S. Izbrannye proizvedeniâ. T. 1: Stihotvore-niâ. Moskva: Sovetskij pisatelʹ: 5–46 [Машинский Семен 1987. Сергей Городецкий. W: Городец-кий С. Избранные произведения. Т. 1: Стихотворения. Москва: Советский писатель: 5–46].
 • Meletinskij Eleazar (red.). 1990. Mifologičeskij slovarʹ. Moskva: Sovetskaâ ènciklopediâ [Меле-тинский Елеазар (ред.). 1990. Мифологический словарь. Москва: Советская энциклопедия].
 • Pâst Vladimir. 1929. Vstreči. Moskva: Federaciâ [Пяст Владимир. 1929. Встречи. Москва: Фе-дерация].
 • Pčelincev Anatolij. 2006. Pressa i religioznye konflikty. W: Prikladnaâ konfliktologiâ dlâ žurnalistov. Sost. Melʹnikov M. Moskva: Izdatelʹstvo „Prava čeloveka”: 67–94 [Пчелинцев Анатолий. 2006. Пресса и религиозные конфликты. W: Прикладная конфликтологиядля журналистов. Сост. Мельников М. Москва: Издательство „Права человека”: 67–94].
 • Pełka Leonard. 2001. Ludowa mitologia niższa. W: Podgórscy B. i A. Mitologia śląska (Przywiarki słońskie), Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej. Katowice: Wydawnictwo KOS.
 • Potyrańska Agnieszka. 2017. Motywy demonologiczne w poezji Zinaidy Gippius (w ujęciu kontek-stualnym). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Ricoeur Paul. 1986. Symbolika zła. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX
 • Šejnina E.Â. 2007. Ènciklopediâ simvolov. Moskva: AST [Шейнина Е.Я. 2007. Энциклопедия символов. Москва: АСТ].
 • Sologub Fedor. 1911. Sobranie sočinenij. T. 10. Sankt-Peterburg: Šipovnik [Сологуб Федор 1911. Собрание сочинений. T. 10. Санкт-Петербург: Шиповник].
 • Solovʹev Sergej. 1907. S. Gorodeckij „Ârʹ”. „Zolotoe runo” No 2: 88 [Соловьев Сергей. 1907. С. Городецкий „Ярь”. „Золотое руно” No 2: 88].
 • Strzelczyk Jerzy 1998. Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Tokarev Sergej (red.). 1992. Mify narodov mira. T. 2. Moskva: Sovetskaâ Ènciklopediâ [Токарев Сергей (ред.). 1992. Мифы народов мира. Т. 2. Москва: Советская Энциклопедия].
 • Toporkov Andrej. 2002. O „Belorusskih narodnyh predaniâh” i ih avtore. W: Rukopisi, kotoryh ne bylo. Poddelki v oblasti slavânskogo folʹklora. Sost. Toporkov A.A., Ivanova T.G., Lapteva L.P., Levkievskaâ E.E. Moskva: Naučno-izdatelʹskij centr „Ladomir”: 245–251 [Топорков Андрей. 2002. О „Белорусских народных преданиях” и их авторе. W: Рукописи, которых не было. Подделки в области славянского фольклора. Сост. Топорков А.А., Иванова Т.Г., Лаптева Л.П., Левкиевская Е.Е. Москва: Научно-издательский центр „Ладомир”: 245–251].
 • Tresidder Džek. 2001. Slovarʹ simvolov. Moskva: FAIR-PRESS [Тресиддер Джек. 2001. Словарь символов. Москва: ФАИР-ПРЕСС].
 • Ûdin Aleksej. 1999. Russkaâ narodnaâ duhovnaâ kulʹtura. Moskva: Vysšaâ škola [Юдин Алексей. 1999. Русская народная духовная культура.Москва: Высшая школа].
 • Vološin Maksimilian. Liki tvorčestva. (online) http://az.lib.ru/w/woloshin_m_a/text_0520.shtml (dostup 17.05.2018) [Волошин Максимилиан. Лики творчества.(online) http://az.lib.ru/w/woloshin_m_a/text_0520.shtml (доступ 17.05.2018)].
 • (online) http://ruvera.ru/vopros/nazvanie_prazdnika_rojestvo (dostęp 12.05.2018).
 • (online) http://www.symbolarium.ru/index.php/кремень (dostęp 17.05.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c51ccd9-965d-4ef3-8500-8ee7d4559ecf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.