PL EN


2015 | 214 | 264-275
Article title

Absencja chorobowa - szacunek niewytworzonego PKB

Content
Title variants
EN
Estimating losses from sickness absence in GDP account
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koszty pośrednie spowodowane absencją chorobową bądź prezenteizmem pracowników w polskich analizach ekonomicznych są uwzględniane sporadycznie. Nie szacuje się wielkości utraconego PKB na skutek chorób, przedwczesnych zgonów, długie¬go dochodzenia do zdrowia oraz nie uwzględnia w wycenach farmakoekonomicznych. Brakuje jednolitej metodologii obliczania kosztów pośrednich. Celem opracowania jest oszacowanie, ile gospodarka narodowa Polski traci rocznie PKB z powodu absencji pracujących. Do obliczeń zastosowano metodę kapitału ludzkiego, wykorzystując informacje statystyczne publikowane przez GUS i ZUS. Wielkość utraco¬nego PKB z powodu absencji chorobowej pracujących w badanych latach 2009-2012 wy¬ceniono na ok. 70-90 mld PLN.
EN
Indirect costs due to sickness absence or presenteeism of employees are oc¬casionally included in the Polish economic analyzes. The size of GDP doesn’t show the lost resulting from the diseases, premature deaths or long recoveries. These factors are no taken into account in the pharmacoeconomic analyses too. There is no uniform methodology for calculating indirect costs. The aim of the study is to estimate how much the Polish GDP annually lost due to absenteeism of em-ployees. For calculation, the human capital method are used, based on statistical infor-mation published by the Central Statistical Office and the Social Insurance Institution. Size of GDP lost due to sickness and absence of workers in period 2009-2012 was estimated on about 70-90 billion PLN.
Year
Volume
214
Pages
264-275
Physical description
Contributors
References
 • Achelrod D., Blankart C.R., Linder R., von Kodolitsch Y., Stargardt T., The economic impact of Marfan syndrome: a non-experimental, retrospective, population-based matched cohort study, „Orphanet Journal of Rare Diseases” 2014, Vol. 9, No. 90.
 • Becker G.S., Human Capital, Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, New York 1964.
 • Brouwer W., Koopmanschap M., Rutten F., Productivity costs measurement through quality of life? A response to the recommendation of the Washington Panel, „Health Economics” 1997, Vol. 6, Iss. 3.
 • Garattini L., Tediosi F., Ghislandi S., Orzella L., Rossi C., How to Italian Pharmacoecono- mists Evaluate Indirect Costs?, „Value in Health” 2000, Vol. 3, No. 4.
 • Getzen T.E., Ekonomika zdrowia, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Grossman M., The Human Capital Model of the Demand for Health, NBER Working Paper 1999, No. 7078.
 • Jakubczyk M., Wrona W., Macioch T., Golicki D., Niewada M., Hermanowski T., Kosz¬ty pośrednie w ocenie technologii medycznych, „Polski Merkuriusz Lekarski” 2010, nr XXVIII, t. 163.
 • Jonsson B., Ten arguments for a societal perspective in the economic evaluation of medical innovations, „The European Journal of Health Economics” 2009, No. 10.
 • Koopmanschap M.A., Rutten F.F, Indirect costs in economic studies: Confronting the confusion, „Pharmacoeconomics” 1993, Vol. 4, No. 6.
 • Koopmanschap M.A., Rutten F.F., van Ineveld B.M., van Roijen L., The friction cost method for measuring indirect costs of disease, „Journal of Health Economics” 1995, No. 14.
 • Krol M., Papanburg J., Koopmanschap M., Brouwer W., Do productivity costs matter? The impact of including productivity costs on the incremental costs of intervention targeted at depressive disorders, „Pharmacoeconomics” 2011, Vol. 29, Iss. 7.
 • Lilias B., How to calculate indirect cost in economic evaluations, „Pharmacoeconomics” 1998, No. 1.
 • Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia, EY, War-szawa 2013.
 • Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawo-dową i wydajność pracy, red. T. Hermanowski, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Wrona W., Hermanowski T., Golicki D., Jakubczyk M., Macioch T., Goszczyńska K., Wójcik R., Koszty utraconej produktywności w analizach farmakoekonomicznych, cz. I, Przegląd systematyczny piśmiennictwa, „Przegląd Epidemiologiczny” 2011, t. 65, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ce93c74-46d2-456b-ae86-80446d6fcda1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.