PL EN


2010 | 1/2010 | 157-173
Article title

Społeczność lokalna jako płaszczyma funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ni niejszy ukazuje podstawy funkcjonowania syste mu profilaktyczno-resocjalizacyjne go wypracowane w środowisku poznańskiej pedagogiki uniwersyteckiej. Bazuje on na tezie wskazującej na to, że Źródła zachowań dewiacyjnych tkwią zasadniczo w dezorganizacji społeczności lokalnych i z tego względu te właśnie społeczności winny stanowić zarazem podstawową płaszczyznę funkcjonowania systemu profilaktyki i resocjalizacji.
Keywords
Year
Issue
Pages
157-173
Physical description
Dates
published
2010-12-31
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej. Red. Wierzbicki Z.T., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.
 • Ambrozik W. (1983), Sytuacja społeczna dziecka rodziny alkoholicznej w kulturowo zaniedbanym rejonie wielkiego miasta, Poznań.
 • Ambrozik W. (1991), Wychowawcze funkcjonowanie średniego miasta uprzemysłowionego, Poznań.
 • Ambrozik W. (1997), Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Poznań.
 • Ambrozik W., Stępniak P. (red.), Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, Poznań–Warszawa–Kalisz 2004.
 • Ambrozik W., Stępniak P. (red.), Problemy organizacji i zarządzania więzieniem. Materiały II Krajowego Sympozjum Penitencjarnego, Poznań–Kalisz–Warszawa 1999.
 • Ambrozik W., Zieliński F. (red.), Młodociani mordercy. Studia nad agresją i zbrodnią, Poznań 2003.
 • Barczykowska A. (2006), Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkomiejskich społecznościach lokalnych (niepublikowana praca doktorska), Poznań.
 • Dykcik W. (1979), Współpraca szkoły specjalnej ze środowiskiem, Poznań.
 • Dzięcioł B. (2002), Poza kontrolą. Funkcjonowanie kontroli społecznej wobec dziecka w wielkim mieście, Poznań.
 • Foucault M. (1993), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia – Spacja, Warszawa.
 • Goffman E. (1975), Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa.
 • Hołyst B., Ambrozik W., Stępniak P. (red.), Więziennictwo – nowe wyzwania. Materiały II Kongresu Penitencjarnego, Warszawa–Poznań–Kalisz 2001.
 • Jedlewski S. (1966), Analiza pedagogiczna systemu dyscyplinarno-izolacyjnego w resocjalizacji nieletnich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Kamiński A. (1972), Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa.
 • Konarzewski K. (1987), Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, wyd. II, Warszawa.
 • Kowalski S. (1969), Szkoła w środowisku, Warszawa.
 • Kowalski S. (1973), System wychowania prewencyjno-resocjalizacyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3.
 • Kowalski S. (1974), Metodologiczne zagadnienia integralnego funkcjonowania systemu wychowawczego w środowisku, Studia Pedagogiczne t. XXXII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Kowalski S. (1983), Podejście systemowe w badaniu środowisk wychowawczych, t. XLVII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–£ódź.
 • Kowalski S. (1984), środowisko lokalne w wychowawczym funkcjonowaniu społeczeństwa, Rocznik Pedagogiczny t. 9.
 • Kupczyk J. (1989), Procesy socjalizacji dzieci ojców wielokrotnie pozbawionych wolności, Poznań.
 • Machel H. (2003), Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk.
 • Marczak M. (2006), Losy życiowe kobiet odbywających karę pozbawienia wolności, Poznań (niepublikowana praca doktorska).
 • Maroszek B. (1963), Więź społeczna a przestępczość młodzieży, Gdańsk.
 • Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, Red. Ambrozik W., Machel H., Stępniak P., Poznań–Gdańsk– Warszawa–Kalisz 2008.
 • Muskała M. (2006), Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem, Poznań.
 • Pawełek K. (2002), Społeczność lokalna wielkiego miasta wobec zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży (niepublikowana praca doktorska), Poznań.
 • Rajewska de Mezer J. (2007), Readaptacja społeczna wychowanków zakładów poprawczych (niepublikowana praca doktorska), Poznań.
 • Raport o stanie wdrażania reformy resocjalizacji w zakładach poprawczych, opracowany pod kierunkiem L. Pytki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 1998.
 • Stańdo-Kawecka B. (2007), Cele wykonywania kary pozbawienia wolności w krajach europejskich, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 1.
 • Strykowska J. (2005), Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Problemy, diagnoza, profilaktyka, Gniezno.
 • Szacki J. (1983), Historia myśli socjologicznej, t. II, Warszawa.
 • Thomas W.I., Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa.
 • Tomkowiak H. (2009), Telewizja w życiu nieletnich przestępców (niepublikowana praca doktorska), Poznań.
 • Tyszka Z. (1963), Rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich przestępców, Poznań.
 • Urke-Nachalnik (1933), Życiorys własny przestępcy. Przedmowa S. Błachowski, Opracowanie i Wstęp S. Kowalski, Poznań.
 • Utrat-Milecki J. (2006), Podstawy penologii. Teoria kary. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wawryniuk S. (1990), Siły społeczne wychowania w osiedlach mieszkaniowych, Poznań.
 • Włodarek J. (1977), System wychowawczy zakładu poprawczego, Wstęp, S. Kowalski, Warszawa.
 • Włodarek J. (1977), Podstawy systemu zapobiegania przestępczości nieletnich w środowisku, Studia Socjologiczne, nr 4.
 • Włodarek J. (1997), Stanisław Kowalski (1904–1990). Życie i działalność naukowa, [w:] Zrodziła ich Ziemia Mogileńska, (red.) £uczak Cz., Poznań.
 • Znaniecki F. (1928), Social research in criminology, Sociology and Social Research, vol. 12, No 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55658beb-528e-4ccb-a23e-57835e62c336
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.