PL EN


2018 | 28 | 1 | 7-16
Article title

The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part I. A Historical Overview of Polish Solutions (until 1975)

Title variants
PL
Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu. Część I. Rys historyczny rozwiązań polskich (do 1795 roku)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The protection of a client’s interests in his relationship with a lawyer is an obligation of special importance, especially when we talk about maintaining the professional secrecy, without with a person granting the power of attorney could not have confidence that is necessary for the full use of his procedural rights. In the Polish systemic solutions the model of mutual relationships between the attorney and the client has been shaped for centuries and led to the conception of their bond that was believed to guarantee a wide protection of the rights that a party of proceedings is granted with before all courts. Chinese experiences are completely different, therefore the obligation that is included in the title is understood in a completely different way.
PL
Ochrona interesów klienta w jego relacjach z adwokatem jest obowiązkiem o szczególnym znaczeniu, zwłaszcza gdy mówimy o zachowaniu tajemnicy zawodowej, bez której udzielający pełnomocnictwa nie mógłby zdobyć się na zaufanie konieczne dla pełnego wykorzystania przysługujących mu praw procesowych. W polskich rozwiązaniach ustrojowych model wzajemnych stosunków na linii adwokat-klient kształtował się przez stulecia, prowadząc do takiego rozumienia łączącej ich więzi, która daje rękojmię szerokiej ochrony praw przysługujących stronie w postępowaniu przed wszystkimi sądami. Chińskie doświadczenia są zupełnie odmienne, dlatego też tytułowy obowiązek jest tam pojmowany w zasadniczo różny sposób.
Year
Volume
28
Issue
1
Pages
7-16
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
author
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Baszkiewicz, Jan. 1963. Młodość uniwersytetu. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Bednaruk, Waldemar. 2006. “Ewolucja poglądów szlachty polskiej na problem wykształcenia prawników.” In Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Jana Świtki, edited by Tadeusz Guz, and Małgorzata Kuć, 153–64. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Bednaruk, Waldemar. 2008. Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Bednaruk, Waldemar. 2011. Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Car, Stanisław. 1925. Zarys historji adwokatury w Polsce. Warszawa: nakł. Księgarni F. Hoesicka.
 • Dubisz, Stanisław (edited by). 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hansen, Edgar. 1962. “Tajemnica zawodowa adwokata.” Palestra 9:10–20.
 • Janiszewska, Małgorzata. 2008. “Osiemnastowieczny kodeks etyczny adwokatury polskiej.” Palestra 1–2:169–76.
 • Kisza, Andrzej. 1975. “Adwokat i prawda w świetle francuskiej i angielskiej literatury klasycznej.” Palestra 5:39–57.
 • Kucharczyk, Mariusz. 2007. “Charakter prawny tajemnicy adwokackiej w ujęciu historycznym.” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 11(1): 57–72.
 • Kunicka–Michalska, Barbara. 1972. Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Le Goff, Jacques. 1966. Inteligencja w wiekach średnich, translated by Eligia Bąkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 • Łyczywek, Roman (edited by). 1983. Szkice z dziejów adwokatury. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Malarczyk, Jan. 1995. “Ulrich von Hutten o roli prawa i prawników w Niemczech.” In Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, edited by Jerzy Malec, and Wacław Uruszczak, 145–54. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Opaliński, Krzysztof. 1953. Satyry, edited by Lesław Eustachiewicz. Wrocław: Zakład Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Orzechowski, Stanisław. 1564. Dyalog albo Rozmowa około Exequcyey Polskiey Korony. Kraków: Drukarnia Łazarzowa.
 • Payen, Fernand. 1938. O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej. Warszawa–Kraków: Księgarnia Powszechna.
 • Perroy, Edouart. 1969. Historia Francji. Od początku dziejów do roku 1774. Vol. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Rafacz, Jerzy. 1925. Dawny proces polski. Warszawa: skł. gł. Księgarnie Gebethnera i Wolffa.
 • Rzewuski, Adam. 1790. O formie rządu republikańskiego myśli. Warszawa: Nakładem i Drukiem Michała Gröla, Księgarza Nadwornego J. K. Mci.
 • Szkiłądź, Hipolit [et al.] (edited by). 1994. Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5716bc18-d243-47d2-9968-3d061940bd9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.