PL EN


2019 | vol. 63, nr 11 | 55-70
Article title

Ekosystem startupowy w krajach Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia

Content
Title variants
EN
Startup ecosystem in Visegrad Group countries with a special focus on Wroclaw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest charakterystyka ekosystemu startupów w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Szczególna uwaga została poświęcona Wrocławiowi, jak i jednemu z głównych hubów startupowych, miejscu, gdzie tego typu jednostki występują w dużej obfitości. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę dostępnej literatury – zarówno obejmującej pozycje o charakterze teoretycznym, porządkującym i definiującym badane zagadnienia, jak i zawierającej wyniki badań empirycznych. Ekosystem startupowy krajów Grupy Wyszehradzkiej ma istotny potencjał rozwojowy. Chociaż państwa te są zaliczane do kategorii ekosystemów wschodzących, to należy uznać, że działania podejmowane na szczeblu zarówno krajowym, jak i ponadnarodowym w odpowiedni sposób kierunkują wzrost tego sektora gospodarki. Potwierdzeniem tej tezy jest pod wieloma względami podobny do średniej unijnej rozkład różnych cech start-upów, a przede wszystkim – funkcjonowanie tu już co najmniej kilku istotnych hubów, szczególnie we Wrocławiu.
PL
The aim of the article is to characterize the startup ecosystem in the Visegrad Group countries. Particular attention was paid to Wroclaw, which is one of the main startup hubs, a place where such units are found in abundance. As a research method, the analysis of available literature was used − both including items of a theoretical nature, ordering and defining the studied issues, as well as containing the results of empirical research. The startup ecosystem of the Visegrad Group countries has significant development potential. Although these countries are included in the category of emerging ecosystems, it should be recognized that actions taken both at the national and supranational level, in an appropriate way direct the growth of this sector of the economy. Confirmation of this thesis is a distribution of various startup features similar in many respects to the EU average, and above all − the functioning of at least several important hubs here, in particular in Wrocław.
References
 • Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. (2019). Pobrane z: http://www.araw.pl/en/
 • Anokhin, S. i Wincent, J. (2012). Start-up rates and innovation: A cross-country examination. Journal of International Business Studies, 43(1), 41-60.
 • Beauchamp, M. i Skala, A. (2017). Visegrad Startup Report 2016/2017. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/317784403_Visegrad_Startup_Report_20162017
 • Beck, T. i Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. Journal of Banking & Finance, 30(11), 2931-2943.
 • Birch, D. L., Haggerty, A. i Parsons, W. (1995). Who’s creating jobs? Boston: Cognetics Inc.
 • Blumberg, B. i Letterie, W. (2008). Business starters and credit rationing: An empirical analysis of credit application and denial. Small Business Economics, 30(2), 187-200.
 • Carland, J. W., Hoy, F. i Carland, J. A. (1988). Who is an entrepreneur? Is a question worth asking. American Journal of Small Business, 124(2), 33-39.
 • Carpenter, R. E. i Petersen, B. (2002). Is the growth of small firms constrained by internal finance? Review of Economics and Statistics, 84(2), 298-309.
 • Cosh, A., Cumming, D. i Hughes, A. (2009). Outside entrepreneurial capital. Economic Journal, 119(540), 1494-1533.
 • Čalopa, M. K., Horvat, J. i Lalić, M. (2014). Analysis of financing sources for start-up companies. Management, 19, 19-44.
 • Denis, D. J. (2004). Entrepreneurial finance: An overview of the issues and evidence. Journal of Corporate Finance, 10(2), 301-326.
 • Florida, R. i King, K. M. (2018). Urban start-up districts: Mapping Venture Capital and start-up activity across ZIP codes. Economic Development Quarterly, 32(2), 99-118.
 • Freel, M., Carter, S., Tagg, S. i Mason, C. (2012). The latent demand for bank debt: Characterizing “discouraged borrowers”. Small Business Economics, 38(4), 399-418.
 • Gabrielsson, M., Sasi, V. i Darling, J. (2004). Finance strategies of rapidly-growing Finnish SMEs: Born internationals and born globals. European Business Review, 16(6), 590-604.
 • Gozman, D., Liebenau, J. i Mangan, J. (2018). The innovation mechanisms of fintech start-ups: insights from SWIFT’s innotribe competition. Journal of Management Information Systems, 35(1), 145-179.
 • Håkansson, H. i Ford, D. (2002), How should companies interact in business networks, Journal of Business Research, 55(2), 133-139.
 • Kirchoff, B. A. i Newbert, S. L. (2007). The influence of university R & D expenditures on new business formations and employment growth. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(4), 1042-2587.
 • Kuźmińska-Haberla, A. i Bobowski, S. (2019). Start-up enterprises – determinants of growth and support policy. The case of Wroclaw. W: T. Löster, T. Pavelka (red.). 13th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. Prague: Libuše Macáková, Melandrium, 881-890.
 • Lipińska, A. (2018). Koncepcje i kluczowe czynniki rozwoju ekosystemów startupów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 351, 46-57.
 • Moore, J. F. (1993), Predators and prey: A new ecology of competition. Harvard Business Review, 71(3), 75-86.
 • Peltoniemi, M. (2005). Business ecosystem: a conceptual model of an organization population from the perspectives of complexity and evolution, e-BRC Research Reports, 18, 1-93.
 • Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful business. New York: Crown Business.
 • Rong, K., Guangyu, H., Lin, Y., Shi, Y. i Guo, L. (2015). Understanding business ecosystem using a 6c framework in internet-of-things-based sectors. International Journal of Production Economics, 159, 41-55.
 • Stańczyk-Hugiet, E. (2015). Strategicznie o ekosystemie biznesu. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 32(2), 395-409.
 • Startup Monitor (2019). EU Startup Monitor. Growing Business in Europe. Pobrane z: http://startupmonitor.eu/
 • Steigertahl, L. i Mauer, R. (2018). UE Startup Monitor. Report 2018. Pobrane z: http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018-Report-WEB.pdf
 • Storey, D. (1994). Understanding the small business sector. London: Routledge.
 • Terpstra, D. E. i Olson, P. D. (1993). Entrepreneurial start-up and growth: a classification of problems. Entrepreneurship: Theory and Practice, 17(2), 5-20.
 • Thorsen, A. (2019). The 50 best startup cities in 2019. Pobrane z: https://valuer.ai/blog/top-50-best-startup-cities/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57e175f6-1950-4e8c-98fc-d41f9d718ade
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.