PL EN


2018 | 1(17)2018 | 236-291
Article title

Tradycja, symbole i historia w Akademii im. Jakuba z Paradyża na tle obyczajów i ceremoniału akademickiego w Polsce

Content
Title variants
EN
Traditions, symbols and history of Jacob of Paradies University in the context of academic customs and ceremonials in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tradycja to bardzo ważny element kultury akademickiej, dlatego w artykule ukazano, w jaki sposób jest ona podtrzymywana w Akademii im. Jakuba z Paradyża. W opracowaniu znalazły się także odniesienia do historii szkolnictwa wyższego w wymiarze krajowym jak i szerszym. W zakresie omawianego zagadnienia skupiono się na historycznych uwarunkowaniach kształtujących strukturę oraz symbolikę władz uczelni, znakach Akademii, uroczystościach uczelnianych, zabytkowej architekturze znajdującej się w zasobach infrastruktury AJP oraz jej patronach.
EN
Tradition is a very important element of academic culture; therefore, the paper presents how it is upheld in Jacob of Paradies University. It also contains references to the history of higher education in the nationwide as well as broader context. The text offers considerations focusing on historical determinants shaping the organization and symbols of the University’s authorities, its mark, celebrations as well as its historic architecture and patrons.
References
 • 1. Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963.
 • 2. Benyskiewicz J., Boras Z., Wędzki A., Dzieje Gorzowa, Gorzów Wielkopolski 1990.
 • 3. Dykcjonariusz zawierający wyrazy i wyrażenia z obcych języków polskiemu przyswojone a mianowicie: w umiejętnościach, sztukach, tudzież w stylu prawniczym, administracyjnym, gazeciarskim, naukowo-filozoficznym, i w potocznéj mowie używane do użytku powszechnego ułożony staraniem i pracą ułożony M. Amszejewicza, Warszawa 1859.
 • 4. Inauguracja roku akademickiego 2008/2009, „Wieści Uczelniane”. Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim 2008, nr 5.
 • 5. Insygnia uniwersyteckiej władzy. Z Kościoła i starożytności, „Życie Uniwersyteckie” 2009, nr 5.
 • 6. Kronika wieku. Gorzów Ladnsberg 1900-2000, red. A. Brykner, D. Barański, Gorzów Wielkopolski 2003.
 • 7. Oczyściciel mowy polskiej czyli słownik obcosłów składający się z blisko 10000 tysięcy wyrazów z obcych mów utworzonych a w piśmie i mowie polskiéj niepotrzebnie używanych, oraz z wyrazów gminnych, przestarzałych i ziemszczyn w różnych okolicach Polski używanych z wysłowieniem i objaśnieniem polskiem. Ułożony dla lepszego wyrażenia się przez E.S. Kortowicza, Poznań 1891.
 • 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, Dz.U. 1955, nr 47, poz. 316.
 • 9. Skorupska-Raczyńska E., O uczelniach i terminach organizacyjnych (przyczynek do dziejów szkolnictwa wyższego), [w:] Rola wyższych uczelni w regionie w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, Gorzów Wielkopolski 2005.
 • 10. Słonimski M., Katalog zabytkowych szpitali i placówek opieki społecznej województwa gorzowskiego, z. 8, Krajowy Dom Ubogich, ul. Teatralna 25-28, Szczecin 1992, [w zbiorach WUOZ w Zielonej Górze. Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim].
 • 11. Słowiński P., Historia, nazwy i patroni polskich uczelni publicznych. Szkic historyczny, [w druku].
 • 12. Słowiński P., Patroni Akademii im. Jakuba z Paradyża, [w druku].
 • 13. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych, nomenklatury tak dawne jak też nowo w użycie wprowadzone różnych nauk, umiejętności, sztuk i rzemiosł, nazwania monet, miar i wag główniejszych krajów i prowincji, mitologię plemion słowiańskich i innych ważniejszych, tudzież oddzielną tablicę słów polskich nieforemnych z ich odmianą do podręcznego użytku, cz. II, P-Z, opracowany przez A. Zdanowicza, M. Bohusza Szyszkę, J. Filipowicza, W. Korotyńskiego, B. Trentowskiego, Wilno 1861.
 • 14. Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1986.
 • 15. Sobczak E., Szenfeld J., 25 lat Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, „Życie Weterynaryjne” 2016, nr 91 (10).
 • 16. Szenfeld J., Uroczystość nadania imienia profesora Stanisława Kirkora auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, „Chiron Gorzowski. Biuletyn Gorzowskiej Weterynarii” 2014, nr 2.
 • 17. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 4, Warszawa 2003.
 • 18. Uroczystość w Archiwum…, „Chiron Gorzowski. Biuletyn Gorzowskiej Weterynarii” 2014, nr 2.
 • 19. Ustawa. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U., nr 164, poz. 1365.
 • 20. Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. XVII, (reprint), Poznań 1995.
 • 21. Wójcik J., Kawałek historii uniwersytetu lwowskiego w berłach, http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/354140,kawalek-historii-uniwersytetu-lwowskiego-w-berlach,id,t.html, (dostęp: 04.03.2017).
 • 22. Vrouw pedel, „De tijd”, nr 40765, 28.01.1971.
 • 23. Znamierowski A., Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5c83861e-81db-4e71-9893-8a9066c496bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.