PL EN


2014 | 5 | 1 | 180-185
Article title

Kształcenie zawodowe – oczekiwania i potrzeby

Content
Title variants
EN
Vocational education – expectations and needs
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmniejszenie rozbieżności pomiędzy wymaganiami rynku pracy a ofertą szkolnictwa zawodowego wymaga ich diagnozowania i odpowiednich zmian w ofercie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Istotne jest zwiększenie zakresu i pogłębienie współpracy między samorządem, urzędami pracy, poradnictwem zawodowym, szkołami zawodowymi, uczelniami technicznymi oraz pracodawcami. Powinny być przy tym uwzględniane potrzeby przedsiębiorców pod kątem kwalifikacji absolwentów oraz oczekiwania i potrzeby szkół.
EN
Reducing the differences between the requirements of the labor market, and offer vocational training needs of their diagnosis and appropriate changes in the offer of education, training and professional development. It is important to increase the scope and deepen the cooperation between the government, labor offices, vocational guidance, vocational schools, technical universities and employers. Should be taken into account the needs of employers in terms of qualifications of graduates and the expectations and needs of schools
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
180-185
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Bednarczyk H., Jaszczyk T., Woźniak I. (red.) (2008), Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, Warszawa.
 • Diagnozy i rekomendacje Kongresu przedsiębiorczości w sprawie szkolnictwa zawodowego, http://www.kongresprzedsiebiorczosci.com.pl/Ksztalcenie%20zawodowe.pdf (07.05.2014).
 • Gach G., Kasianiuk G., Krzesiński P. i in. (2013), Kompleksowa analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim. Raport z badań 2013, Lublin.
 • Kwiatkowski S.M. (2006), Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy, Warszawa.
 • Lorens R. (2011), Nowe technologie w edukacji, Warszawa – Bielsko-Biała.
 • Moss J., Sienna M. (2007), Rola i zadania standardów kwalifikacji zawodowych w programowaniu zawodowego kształcenia ustawicznego [w:] Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Rozwój i współpraca, red. H. Bednarczyk, I. Woźniak, S.M. Kwiatkowski, Warszawa.
 • Olszewska M. (2013), Przedsiębiorcy a szkolnictwo zawodowe. Materiały konferencji „Edukacja– Rynek Pracy–Kariera”, Toruń.
 • Petty G. (2010), Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Sopot.
 • Praca w Polsce VII–IX 2013 r., http://www.egospodarka.pl/art/galeria/ 103791,Praca-w-Polsce- VII-IX-2013-r,7,39,1.html (07.05.2014).
 • Smela K. (2007), Projektowanie modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego – rola standardów kwalifikacji [w:] Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Rozwój i współpraca, red. H. Bednarczyk, I. Woźniak, S.M. Kwiatkowski, Warszawa.
 • Szkolnictwo zawodowe w Polsce a w innych krajach europejskich (2014), Płock. Materiały konferencyjne, http://www.igrp.com.pl/downloads/szkolnictwo_zawodowe.pdf (07.05.2014).
 • Wołk Z. (2013), Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e63e7ac-2508-40a8-8a6e-d0641499e3e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.