PL EN


2013 | 1 | 4 | 101-122
Article title

Analiza spektralna wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Spectral analysis of economic fluctuations in the Polish economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono najważniejsze wnioski dotyczące przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce w latach 1996-2012. Badanie przeprowadzono na podstawie danych kwartalnych. Dokonano dekompozycji szeregów czasowych przy użyciu filtra Hodricka-Prescotta. Wykorzystując techniki analizy spektralnej wyznaczono dominujące częstości wahań w gospodarce kraju. Omówiono również zjawisko zbieżności cykli koniunkturalnych z przewidywaniami ma-łych i średnich przedsiębiorstw odnośnie zmian koniunktury gospodarczej.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
101-122
Physical description
Contributors
author
 • Mgr, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, a.geise@doktorant.umk.pl
References
 • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2012), Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, Prace i materiały IRG SGH, Warszawa.
 • Artis M., Krolzig H.M., Toro J. (2004), The European business cycle, "Oxford Economic Papers" no. 56.
 • Avouyl-Dovi S., Kierzenkowski R., Lubochinsky C. (2006) An analysis of business and credit cycles: The case of Poland, Hungary, the Czech Republic and the euro area, Banque de France Bulletin Digest, No. 147.
 • Brockwell P.J., Davis R.A. (2002), Introduction to time series and forecasting 2nd ed., Springer, New York.
 • Garnier J. (2009), How much is the Euro Area common cycle affected by the UK, "National Institute Economic Review" no. 208.
 • Gradzewicz M., Growiec J., Hagemejer J., Popowski P. (2010), Cykl koniunkturalny w Polsce wnioski z analizy spektralnej, „Bank i Kredyt" nr 41 (5).
 • Konopczak K. (2009), Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy euro, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej Projekty badawcze część III, NBP, Warszawa.
 • Kowalewski G. (2005), Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 • Krajewski P., Piłat K., Mackiewicz M. (2012), Ocena wpływu cykliczności polityki fiskalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro, NBP, Warszawa.
 • Massmann M., Mitchell J. (2002), Have UK and Eurozone business cycles become more correlated?, National institute Economic Review, No. 182.
 • Osborn D., Sensier M. (2002), The prediction of business cycle phases: financial variables and international linkages, "National Institute Economic Review", No. 182.
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (2012), NBP, Warszawa.
 • Skrzypczyński P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, „Materiały i studia NBP" nr 227.
 • Skrzypczyński P. (2011), Pomiar cyklu koniunkturalnego w Polsce analiza porównawcza, „Bank i Kredyt" nr 42 (4).
 • Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60d24cf9-555c-449e-920d-2dcbe1c80af5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.