PL EN


2008 | 4 | 2 | 1-131
Article title

Stawanie się nauczycielem akademickim. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna.

Content
Title variants
EN
Becoming a university teacher. Symbolic interactionist analysis.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The monograph devoted to the analysis of the process of becoming a teacher at national universities. The study used symbolic interactionism and methodology of grounded theory for synchronous and diachronic representation of a professional identity formation, gear shaping careers and solving of interactive problem.
PL
Monografia poświęcona analizie procesu stawania się nauczycielem na krajowych uczelniach. Zastosowane założenia symbolicznego interakcjonizmu oraz metodologia teorii ugruntowanej do synchronicznego i diachronicznego zobrazowania przebiegu kształtowania tożsamości profesjonalnej, kształtowania biegu kariery czy rozwiązywania napotykanych problemów interakcyjnych.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
1-131
Physical description
Contributors
References
 • Adler, Patricia A. i Peter Adler (1994) Observational Techniques. w: N.K. Denzin& Y.S. Lincoln (red.) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage.
 • Altbach, Philip(2005) International Handbook of Higher Education. Kluwer
 • Atkinson, Paul i David Silverman (1997) “Kundera’s immortality: the interview society and the invention of the self”. Qualitative Inquiry, vol. 3
 • Babbie, Earl (2003) Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.
 • Bailey, Kenneth (1983) “Beyond functionalism: Toward a Nonequilibrium Analysis of Complex Social System”. British Journal of Sociology , vol. XXXV no. 1
 • Baley, Stefan (1960) Psychologia wychowawcza w zarysie. Warszawa: PWN.
 • Barton, A. i Paul Lazarsfeld (1983) Jakościowe badania zależności. w: A. Sułek (red.) Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów. Warszawa
 • Becker, Howard S. (1953) “Becoming a Marihuana User”. The American Journal of Sociology, vol. 59, November
 • Becker, Howard S. (1993) Theory: The Necessary Evil. w: D.J. Flinders and G.E. Mills (red.) Theory and Concepts in Qualitative Research: Perspectives from the Field. New York: Teachers College Press.
 • Becker, Howard S i Anselm Strauss (1956) “Careers, Personality and Adult Socialization”. American Journal of Sociology, vol. LXII no 3
 • Becker, Howard S. i Geer, B. (1972) Participant Observation and Interviewing: A Comparison. w: J.G. Manis, B.N. Meltzer, red., Symbolic Interaction a reader in social psychology. 2nd edition. Boston: Allyn &Bacon, Inc.
 • Becker, P. (1993) “Common pitfalls in published grounded theory research”. Qualitative Health Research, vol. 3
 • Benoliel, Jeanne Q. (1996) “Grounded Theory and Nursing Knowledge”, Qualitative Health Research, vol. 6
 • Berger, Peter i Luckmann Thomas (1983) Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PIW.
 • Blumer, Herbert (1954) “What is wrong with social theory?”. American Sociological Review, vol. 19
 • Blumer, Herbert (1962) Society as Symbolic Interaction. w: A.M. Rose, red., Human Behavior and Social Processes. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Blumer, Herbert (1966) “Sociological implications of the Thought of George Herbert Mead”. American Journal of Sociology, vol. 71, March
 • Bryant, Antony (2002) „Re-grounding grounded theory.” Journal of Information Technology Theory and Application 4(1): 25-42.
 • Bryant, Antony (2002a) „Bryant responds: Urquhart offers credence to positivism.” Journal of Information Technology Theory and Application 4(3): 55-57.
 • Bryant, Antony (2003) „A constructive/ist response Glaser.” Forum: Qualitative Social Research 4(1)
 • Bryant, Antony i Kathy Charmaz (2007) “Grounded theory in historical perspective.” w The Handbook of Grounded Theory red. K. Charmaz i A. Bryant. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Carlin, Andrew (2006) “Rose’s Gloss: Considerations of Natural Sociology and Ethnographic Practice.” Qualitative Sociology Review 2(3): 65-77.
 • Chałasiński, Jan (1969) Społeczeństwo i wychowanie. Warszawa: PWN.
 • Charmaz, Kathy (1990) “Discovering Chronic Illnes Using Grounded Theory”. Social Science and Medicine, vol. 30.
 • Charmaz, Kathy (2000) Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods. w: N.K. Denzin i Y.S Lincoln, red., Handbook of Qualitative Research, 2nd edition, Sage, Thousand Oaks.
 • Charmaz, Kathy (2005) „Grounded theory in the 21st century: A qualitative method for advancing social justice research.” w Handbook of Qualitative Research, Third edition red. N. Denzin i Y. Lincoln. London: Sage.
 • Charmaz, Kathy (2006) Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Charmaz, Kathy i Antony Bryant, red. (2007) The Handbook of Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Clandinin, D.J. i Connelly, M. (1994) Personal Experience Methods. w: N.K. Denzin& Y.S. Lincoln (red.) Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks.
 • Corbin, Juliet (2004) “To Learn to Think Conceptually”. Forum Qualitative Socialresearch, vol.5 no 3
 • Corbin, Juliet i Anselm Strauss (2008) Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Third edition. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Cutcliffe, John R. (2000) „Methodological Issues in grounded Theory”. Journal of Advanced Nursing, vol. 31
 • Dawid, Jan W. (1962) O duszy nauczycielstwa. w: W. Okoń (red.) Osobowość nauczyciela. Rozprawy. PZWS, Warszawa
 • Denzin, Norman K. (1971) “Symbolic Interactionism and Ethnomethodology” w: J.D. Douglas, (red.) Understanding Everyday Life. Routledge &Kegan Paul, London
 • Denzin, Norman K. (1972) “The Research Act” w: J.G. Manis, B.N. Meltzer, (red.) Symbolic Interaction a reader in social psychology. 2nd edition, Allyn &Bacon, Inc., Boston
 • Denzin, Norman K. (1972a) “The Significant Others of a College Population” w: J.G. Manis, B.N. Meltzer, (red.) Symbolic Interaction a reader in social psychology. 2nd edition, Allyn &Bacon, Inc., Boston
 • Denzin, Norman K. i Lincoln, Y.S. red. (1994) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage.
 • Denzin, Norman K. i Lincoln, Y.S. red. (2000) Handbook of Qualitative Research, 2nd edition. Thousand Oaks: Sage.
 • Douglas, J. D. red. (1971) Understanding Everyday Life. London: Routledge &Kegan Paul.
 • Eick, Ch. i Ware, F. (2003) “Coteaching in a Science Method Course. Model of Becoming a Teacher”. Journal of Teacher Education, vol. 54, no 1
 • Faure, E i inni (1975) Uczyć się aby być. Warszawa: PWN.
 • Fielding, Nigel (1994) “Varieties of Research Interviews”. Nurse Researcher, vol. 1 no 3
 • Filipowicz, F. i Rataj, M. (1988) Vademecum młodego nauczyciela. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.
 • Fink, L.D. (1984) The First Year of College Teaching. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Flinders D.J. i Mills G.E., red. (1993) Theory and Concepts in Qualitative Research: Perspectives from the Field. New York: Teachers College Press.
 • Fontana, Andrew i Frey, J.H. (1994) “Interviewing, The Art. of Science” w: N.K. Denzin& Y.S. Lincoln (red.) Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks
 • Fulton, O. i Trow, M. (1975) “Research Activity in American Higher Education” w: M. Trow (red.) Teachers and Students: aspects of American higher education. McGraw Hill, New York
 • Glaser, Barney i Anselm Strauss (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.
 • Glaser, Barney i Anselm Strauss (1971) Status Passage A Formal Theory. Aldine, Chicago
 • Glaser, Barney i Judith Holton (2004) “Remodeling Grounded Theory”. The Grounded Theory Review, vol. 4 no 1
 • Glaser, Barney (1978) Theoretical Sensitivity: Advances in the methodology of Grounded Theory. Mill Valley, CA: Sociology Press.
 • Glaser, Barney (1992) Basics of grounded theory analysis: Emergence vs. Forcing . Mill Valley, CA: Sociology Press.
 • Glaser, Barney (1998) Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley, CA: Sociology Press.
 • Glaser, Barney (2001) The Grounded Theory Perspective: Conceptualization Contrasted with Description. Mill Valley, CA: Sociology Press.
 • Glaser, Barney (2002) “Constructivist Grounded Theory?”. Forum Qualitative Socialresearch, vol. 3 no 3
 • Glaser, Barney (2003) The Grounded Theory Perspective II: Desrciption’s Remodeling of Grounded Theory Methodology. Mill Valley, CA: Sociology Press.
 • Glaser, Barney (2005) The Grounded Theory Perspective III: Theoretical Coding. Mill Valley, CA: Sociology Press.
 • Glaser, Barney (2006) Doing Formal Grounded Theory: A Proposal. Mill Valley, CA: Sociology Press.
 • Goffman, Erving (1972) The Presentation of Self to Others. w: J.G. Manis, B.N. Meltzer, (red.) Symbolic Interaction a reader in social psychology. 2nd edition, Allyn &Bacon, Inc., Boston.
 • Goffman, Erving (1981) Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: PIW.
 • Gorzko, Marek (2008) Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Góralski, Andrzej (1980) Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN.
 • Guba, Egon i Yvonne Lincoln (1994) „Competing Paradigms in Qualitative Research” w: N.K. Denzin& Y.S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks
 • Hałas, Elżbieta (1987) Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Lublin: RW KUL.
 • Hammersley, Martyn (1990) The Dilemma of Qualitative Method. London &New York: Routledge.
 • Hammersley, Martyn (2003) „Recent Radical Criticism of Interview Studies”. British Journal of Sociology of Education, vol. 24 no 1
 • Hessen, Sergiusz (1935) Podstawy pedagogiki. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Highet, Gilbert (1954) The Art of Teaching. London: Methuen.
 • Holton, Judith (2007) „Grounded Theory Coding.“ w The Handbook of Grounded Theory redagowana przez Kathy Charmaz i Antony Bryant. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Huberman, M. i Miles, M. (1983) “Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Some Techniques of Data Reduction and Display”. Quality & Quantity, vol. 17
 • Huberman, M. i Miles, M. (2000) Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana.
 • Hughes, Everett (1997) „Career”. Qualitative Sociology, vol. 20 no 3
 • Hanuszkiewicz, F. (1982) Technologia kształcenia w szkolnictwie wyższym. Pojęcia – problemy, postulaty. Warszawa
 • Jasiński, J. red. (1994) Niektóre aspekty porównawcze edukacji nauczycielskiej. Opole: Wyd. WSP.
 • Konecki, Krzysztof T. (1989) „The methodology of grounded theory in the research of the situation of work”. Polish Sociological Bulletin, vol. 2
 • Konecki, Krzysztof T. (1993) „Techniczne i paradygmatyczne kryteria podziału badań ilościowych i jakościowych w naukach społecznych”. Przegląd Socjologiczny, vol. XL nr 2
 • Konecki, Krzysztof T. (1997) Time in the recruiting Search Process by Headhunting Companies. w: A. Strauss i J. Corbin, Grounded Theory in Practice. Sage, Thousands Oaks
 • Konecki, Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
 • Konecki, Krzysztof T. (2005) Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno - symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Scholar
 • Konecki, Krzysztof T. (2005a) „Analiza danych jakościowych. Procesy i procedury.” Przegląd Socjologiczny 4: 267 – 282
 • Konecki, Krzysztof T. (2007) "Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego." Przegląd Socjologii Jakościowej, Monografie, Tom 3, no 1
 • Kopka, Jolanta (1988) „Zawód czy powołanie. Nauczyciele w strukturze społecznej”. Folia Sociologica 19
 • Korporowicz, Leszek red. (1997) Ewaluacja w Edukacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Krzemiński, Ireneusz (1986) Symboliczny interakcjonizm i socjologia. Warszawa: PWN.
 • Kuhn, Manfred (1964) „Major trends in Symbolic Interaction Theory in the Past Twenty-five Years”. The Sociological Quarterly, vol. 5, winter
 • Kuhn, Manfred (1972) The Reference Groups Reconsidered. w: J.G. Manis, B.N. Meltzer, Symbolic Interaction a reader in social psychology. 2nd edition, Allyn &Bacon, Inc., Boston
 • Kuhn, Thomas S. (2001) Struktura rewolucji naukowych, Aletheia
 • Kuźma, Józef (2000) Nauczyciele przyszłej szkoły. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Kwiatkowska, Henryka (1997) Edukacja nauczycieli. Warszawa: IBE.
 • Layder, D. (1988) “The Relation of Theory and Method”. The Sociological Review
 • LeCompte, M. (2000) “Analyzing Qualitative Data”. Theory into Practice, vol. 39 no 3
 • Lewowicki, T. (1994) „Teoria i praktyka edukacji nauczycielskiej – zmagania o model kształcenia nauczycieli.” w: J. Jasiński (red.) Niektóre aspekty porównawcze edukacji nauczycielskiej. Opole: Wyd. WSP.
 • Maciaszek, Maksymilian (1963) Kształtowanie umiejętności dydaktycznych nauczyciela. Warszawa: PWN.
 • Manning, Peter K. (1971) “Talking and Becoming: A View of Organizational Socialization.” w: J.D. Douglas, Understanding Everyday Life. Routledge &Kegan Paul, London
 • Mead, Georg Herbert (1975) Umysł, Osobowość i Społeczeństwo. Warszawa: PWN.
 • Melia, Kathy M. (1996) “Rediscovering Glaser”. Qualitative Health Research, vol. 6
 • Merriam, S. i inni (2003) “On Becoming a Witch” Learning in the Marginalized Community of Practice”. Adult Education Quarterly, vol. 53, no 3
 • Merton, Robert (1957) Social Theory and Social Structure. Glencoe: Free Press.
 • Merton, Robert (1968) “The Matthew Effect in Science”. Science, vol. 159
 • Merton, Robert (1995) „The Thomas Theorem and The Matthew Effect”. Social Forces, vol. 74
 • Mokrzycki, Edmund (1984) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Warszawa: PIW.
 • Mysłakowski, Z (1962) Co to jest talent pedagogiczny?. w: W. Okoń (red.) Osobowość nauczyciela. Rozprawy. PZWS, Warszawa
 • Opp, K.D. (2002) “When Do Norms Emerge by Human Design and When By the Unintended Consequences of Human Action?”.Rationality and Society vol. 14 no2
 • Ortiz, M. (2003) „Lingering Presence: A Study Using the Human Becoming Hermeneutic Method”. Nursing Science Quarterly, vol. 16
 • Palska, Hanna (2002) Bieda i dostatek. O nowych stylach w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: IFiS PAN.
 • Paris, S.G. i inni (1983) “Becoming a strategic reader”. Contemporary Educational Psychology vol. 8, s. 293-316
 • Paris, S.G. i Ayres, L.R. (1994) Becoming Reflective Students and Teachers. Washington DC: APA.
 • Parker, M. (2004) “Becoming Manager or the Werewolf Looks Anxiously in the Mirror”. Management Learning, vol. 35(1)
 • Parry, O. i Mauthner, N. (2004) “Whose Data Are They Anyway? Practical, Legal and Ethical Issues in Archiving Qualitative Data”. Sociology, vol. 38 no 1
 • Parse, R.R. (1996) “Quality of life for persons living with Alzheimer’s disease: A Human Becoming Perspective”. Nursing Science Quarterly, vol. 9
 • Passmore, J. (1980) The Philosophy of Teaching. Cambridge: Harvard University Press.
 • Patton, Michael Q. (1997) Obserwacja-metoda badań terenowych. w: L. Korporowicz, red. Ewaluacja w Edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Pearson, Allen T. (1989) The Teacher. Theory and Practice in Teacher Education. New York and London: Routledge.
 • Phillips, B.S. (1988) “Toward a Reflexive Sociology”. The American Sociologist, summer
 • Prawda, Marek (1987) Cykl życia jednostki a wartość pracy. Wrocław: IFiS PAN.
 • Punch, M. (1994) Politics and Ethics in Qualitative Research. w: N.K. Denzin& Y.S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks
 • Rataj, Maciej (1972) Samokształcenie nauczycieli. Stan i potrzeby. Wrocław: Ossolineum.
 • Rokuszewska-Pawełek, Alicja (2002) Chaos i Przymus. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Rose, Arnold M. (1962) A Systematic Summary of Symbolic Interaction Theory. w: A.M. Rose, Human Behavior and Social Processes. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Rose, Arnold M. (1962a) Human Behavior and Social Processes. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Rose, Edward (1960) „The English record of a natural Sociology.” American Sociological Review 25: 193-208
 • Rubin, H. i Rubin, I. (1997) Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych. w: L. Korporowicz, red. Ewaluacja w Edukacji. Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Rutkowiak, Joanna (1982) Rozwój zawodowy nauczyciela a szkoła. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Schein, Edgar H. (1992) Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Schon, David A. (1983) The Reflective Practitioner. New York: Basic Books.
 • Schutz, Alfred (1984) Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. w: E. Mokrzycki (red.) Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. Warszawa, PIW.
 • Shaw, Ian F. (2003) “Ethics in Qualitative research and Evaluation”. Journal of Social Work, vol. 3 no 1
 • Shibutani, Tamotsu (1962) Reference Groups and Social Control. w: A.M. Rose, Human Behavior and Social Processes. Houghton Mifflin Company, Boston
 • Shibutani, Tamotsu (1972) Reference Groups as Perspectives. w: J.G. Manis, B.N. Meltzer, Symbolic Interaction a reader in social psychology. 2nd edition, Allyn &Bacon, Inc., Boston
 • Sivesind, K. (1999) “Structured Qualitative Comparison”. Quality & Quantity, vol. 33
 • Stone, G. (1962) Appearance and the Self. A.M. Rose, Human Behavior and Social Processes. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Strauss, Anselm L. (1952) “The development and transformation of Monetary Meanings in the Child”. American Sociological Review, vol. 17, June
 • Strauss, Anselm L. (1962) Transformations of Identity. w: A.M. Rose, Human Behavior and Social Processes. Boston, Houghton Mifflin Company.
 • Strauss, Anselm L. (1969) Mirrors and Masks. San Francisco: The Sociology Press.
 • Strauss, Anselm L. (1987) Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge, NY: Cambridge University Press.
 • Strauss, A.L. i Juliet Corbin (1990) Basics of Qualitative Research. London: Sage.
 • Strauss, A.L. i Juliet Corbin (1990a) “Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria”. Qualitative Sociology, vol.13 no 1
 • Strauss, A.L. i Juliet Corbin (1994) Grounded Theory Methodology. An Overview. w: N.K. Denzin& Y.S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks
 • Strauss, A.L. i Juliet Corbin (1997) Grounded Theory in Practice. Thousands Oaks: Sage.
 • Strauss, A.L. i Juliet Corbin (1998) Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Second edition. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Struebing, Joerg (2007) “Research as pragmatic problem-solving. The pragmatist roots of empirically grounded theorizing.” w The Handbook of Grounded Theory red. K. Charmaz i A. Bryant. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Sułek, Antoni red. (1983) Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • Szacki, Jerzy (2002) Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Szczepański, Jan (1963) Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia. Warszawa, PWN.
 • Szczepański, Jan (1969) Problemy i perspektywy szkolnictwa wyższego w Polsce. Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Szczepański, Jan (1973) Refleksje nad oświatą. Warszawa, PIW.
 • Szczepański, Jan (1976) Szkice o szkolnictwie wyższym. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Szostak, R. (2003) „Classifying Natural and Social Scientific Theories”, Current Sociology, vol. 51(1), January
 • Szuman, Stefan (1947) Talent pedagogiczny. Katowice: Wyd. Nawrockiego.
 • Ślęzak, Izabela (2007) "W spirali niepewności - proces budowania tożsamości poety" [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Red. J. Leoński, U. Kozłowska. Szczecin: Economicus
 • Taylor, C. (1964) Creativity – Progress and potential. McGraw Hill, London
 • Thomas, William I. (1972) The Definition of Situation. w: J.G. Manis, B.N. Meltzer, Symbolic Interaction a reader in social psychology. 2nd edition, Allyn &Bacon, Inc., Boston
 • Trow, Martin (1975) Teachers and Students: aspects of American higher education. New York: McGraw Hill.
 • Trow, Martin (2005) Reflections on the transition form Elite to Mass to Universal Access: Forms and Phases of Higher Education. w: P. Altbach (red.) International Handbook of Higher Education. Kluwer
 • Turner, Barry (1971) Exploring the Industrial Culture. Glasgow: Maclenhose.
 • Turner, Ralph H. (1962) Role-Taking: Process versus Conformity. w: A.M. Rose, Human Behavior and Social Processes. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Urquhart, Cathy (2002) „Regrounding grounded theory-or reinforcing old prejudices? A brief reply to Bryant.” Journal of Information Technology Theory and Application 4(3): 43-54
 • Warshay, L.H. (1962) Breadth of Perspective. w: A.M. Rose, Human Behavior and Social Processes. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Warner, S. (1997) “A Paradigm is Not a Theory: Reply to Lechner”. American Journal of Sociology, vol. 103 no. 1
 • Watson, H. (2002) „Data collecting in grounded theory – some practical issues”. Nurse Researcher, vol. 11 no 4
 • Wenta, Kazimierz (1988) Kształcenie i doskonalenie pedagogiczne nauczycieli akademickich. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Wilson, Thomas (1971) Normative and Interpretive Paradigms in Sociology. w: J.D. Douglas, Understanding Everyday Life. Routledge &Kegan Paul, London
 • Wilson, H i Hutchinson, S. (1996) „Methodological Mistakes in Grounded Theory”. Nursing Research, vol. 45
 • Wimpenny, P. i Gass, J. (2000) „Interview in phenomenology and grounded theory, is there a difference?”. Journal of Advanced Nursing, vol. 31 no 6
 • Wincławski, W. (1983) „Uwagi o stanie kadry naukowo –dydaktycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”. Nauka Polska nr 5
 • Wnuk-Lipińska, E. (1989) „Praca na wyższych uczelniach w opiniach pracowników uniwersytetów”. Przegląd Socjologiczny vol. XXXVIII
 • Woroniecka, Grażyna (1998) Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Zakrzewska- Manterys, Elżbieta (1996) „Odteoretycznienie świata społecznego. Podstawowe pojęcia teorii ugruntowanej.” Studia Socjologiczne 1: 5-26
 • Zielińska, Maria (1997) Kariery zawodowe absolwentów wyższej uczelni. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
 • Ziółkowski, Marek (1981) Znaczenie, interakcja, rozumienie. Warszawa, PWN.
 • Znaniecki, Florian (1988) Wstęp do Socjologii. Wyd. 2, Warszawa: PWN.
 • Znaniecki, Florian (2001) Socjologia Wychowania tom 1. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6256af21-e24c-43ba-b03a-c035f9ad0afd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.